Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2013

แบบทดสอบหน่วยที่ 7 เรื่องการอาชีพ ง 33106

คำสั่ง ให้นักเรียนทำเตรื่องหมายกากบาท(X)ข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาชีพหมายถึงข้อใด.
ก.  อาชีพคือการทำหน้าที่ของมนุษย์เพื่อการดำรงชีวิต
ข.  อาชีพคืองานที่ทำเป็นประจำได้ค่าตอบแทนรายได้เพื่อ
ใช้จ่ายในการดำรงชีวิต
ค.  อาชึพคืองานหรือหน้าที่ต้องทำด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว
ง.  อาชีพคือผู้ประกอบการไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการแต่เป็นเพียง
ผู้รับจ้างทำงานเท่านั้น
เฉลยข้อ  ข
2.การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
นอกจากนี้การรู้จักตนเองก่อนตัดสินใจในการเลือกงานข้อใดไม่ถูกต้อง.
ก.  ความชอบ  ความสนใจ
ข.  สติปัญา  ความสามารถ
ค.  ความถนัด  ค่านิยม
ง.  ความรำรวย  มีฐานะทางสังคม
เฉลยข้อ  ง
3.บุคลิกภาพ(Personality)หมายถึงข้อใด.
ก.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางร่างกาย
ข.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทางจิตใจ
ค.  สภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคลที่แสดงออกทาง
ความรู้สึกนึกคิด  กิริยาท่าทางที่แสดงออกมาให้ผู้อื่นเห็น
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
4.การที่บุคคลมีบุคลิกภาพดีข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบุคลิกภาพดี.
ก.  ได้รับการยอมรับนับถือ 
ข.  ได้รับการยกย่องชมเชยให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน
ค.  ได้รับความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
ง.  ได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ
เฉลยข้อ  ข
5.ข้อใดไม่ใช่บุคลิกภาพภาพนอก.
ก.  รูปร่าง  หน้าตา 
ข.  กิริยามารยาท 
ค.  การรักษาสุขภาพ
ง.  การแต่งกาย  สติปัญญา
เฉลยข้อ  ง
6.การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดในการสมัครงาน
การสัมภาษณ์งาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ต้องพูดคุยติดต่อ
สื่อสารกับผู้คนมากมายการที่จะทำให้คู่สนทนาเกิดความพึงพอใจ
ต้องปฏิบัติในข้อใด.
ก.  กล่าวทักทายด้วยคำว่า  สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับพร้อมยกมือไหว้
ข.  พูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนหวาน มีคำว่าครับหรือค่ะ
พูดชัดถ้อยชัดคำไม่พูดติดอ่างไม่พูดเสียงดังและเสียงค่อย
ค.  ไม่พูดแทรกขณะคู่สนทนากำลังพูด ประสานสายตากับ
คู่สนทนา แสดงสีหน้าปกติขณะพูดคุย
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
7.ข้อใดไม่ใช่หลักฐานการสมัครงาน.
ก.  ประวัติส่วนตัว  รูปถ่าย  สำเนาบัตรประชาชน
ข.  สำเนาใบรับรองผลการศึกษา  ใบบรองผลการเรียน(Transcript)
สำเนาปริญาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร(สด9)
ค.  สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)
ง.  สำเนาทะเบียนสมรส  สำเนาทะเบียนหย่า  ใบรับรองการเป็นโสด
เฉลยข้อ  ง
8.ข้อใดคือสิ่งควรรู้ก่อนสมัครงาน.
ก.  หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
ข.  ตำแหน่งงาน  ค่าตอบแทน
ค.  รู้ตนเองว่ามีความรู้ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้านใดบ้าง
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
9.การสมัครงานด้วยตนเองผู้สมัครต้งเป็นฝ่ายไปที่บริษัทเพื่อติดต่อ
ฝ่ายบุคคลโดยตรงขอใบสมัครมาเขียนเองข้อมูลผู้สมัครงานควร
ประกอบด้วยข้อใด.
ก.  ประวัติส่วนตัว
ข.  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน
ค.  ความรู้ความสามารถ  บุคคลที่จะอ้างอิงได้
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
10.ในการกรอกใบสมัครช่องจำนวนเงินเดือนควรระบุอย่างไร.
ก.  ระบุเงินเดือนเป็นช่วงๆ เช่น 10,000-15,000  บาท
ข.  เขียนข้อความว่า  แล้วแต่จะพิจารณาตามความเหมาะสม
ค.  ไม่เติมข้อความว่างไว้
ง.  ถูกทั้งข้อ  ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง
11.การสมัครงานทางไปรษณีย์ข้อใดที่ผู้สมัครที่ผู้สมัครจะต้องจัดเตรียม.
ก.  จดหมายสมัครงาน         ข.  ประวัติย่อ
ค.  ใบสมัคร  รูปถ่ายและเอกสารอื่น
ง.  ถุกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.การเขียนจดหมายสมัครงานมี  2 ส่วนคือข้อใด.
.  เนื้อจดหมายและประวัติย่อ
13.ข้อใดคือการสมัครงานทางอินเทอร์เนต.
ก.  การส่งจดหมายอิเลกทรอนิส์
ข.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ที่ให้บริการหางาน
ค.  การสมัครงานกับเว็บไซต์ทั่วๆไป
ง.  ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข
เฉลยข้อ  ง

ใบความรู้หน่วยที่ 6 เรื่องเทคโนโลยีสะอาด ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ เรื่องการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วย
วิธีการของเทคโนโลยีสะอาด
1.ความหมายของเทคโนโลยีสะอาด(Clean Technology)หรือ CT
หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการที่นำมาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วิธีการ  กระบวนการหรือบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า  4R ได้แก่  Reuse  Repair  Reduce 
และ Recycle
      เทคโนโลยีสะอาดเป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนอย่างหนึ่งเพราะสามารถ
ใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันได้ตลอดชีวิต โดย
คำนึงถึงผลกระทบต่เศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
2.  4R
      2.1  Reuse ใช้แล้วใช้อีกเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภค
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษสู่
สภาพแวดล้อมไม่มีการเเปลี่ยนแปลงรูปทรงเช่น  ถุงผ้า ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว ขวดแก้ว ลังกระดาษ  กล่องพลาสติก ยางรัดของ
ขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วใช้อีก เป้นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายโดยเมื่อ
ขวดน้ำพลาสติกสัมผัสกับความเย็นจัดร้อนจัดขบกัดขูดขีด กระแทก
จะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งหากดื่มน้ำจากขวดที่ใช้แล้วจะได้รับสารก่อมะเร็ง
2.2Repair หรือซ่อมแซมใช้ซ่ำเป็นการนำสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆและ
ของมีตำหนิที่ยังมีค่ามาซ่อมแซมดัดแปลง เช่นเสื้อแขนยาวที่มีรอยขาด
ที่แขนนำมาดัดแปลงใช้เป็นเสื้อแขนสั้น ยางรถยนต์เก่านำมาเป็นภาชนะ
ปลูกพืชผักสวนครัว
2.3Reduce หรือ ลดการใช้ให้น้อยลง โดยลดการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจำกัด ทรัพยากรที่หมดไปและทรัพยากรทดแทน เช่น พลังงาน
ปิโตรเลี่ยม  ถ่านหิน แร่ธาตุ
      ควรใช้อินเทอร์เนต  โทรศัพท์  โทรสาร  ในการทำงานแทนการ
เดินทางไปพบปะผู้ที่ต้องการติดต่อธุระด้วยตนเอง เพื่อประหยัดเวลา
2.4Recycle  หรือหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ คือการนำผลิตภัณฑ์
ประเภท กระดาษ  แก้ว พลาสติก  โลหะ ที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่เพื่อลดปริมารของเสียโดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าใหม่
4 ขั้นตอน ได้แก่  การรวบรวม  การแยกวัสดุแต่ละชนิดออกจากกัน
การผลิตหรือปรับปรุงด้วยวิธีหลอมละลาย  บด  อัดและการนำมาใช้ประโยขน์
โดยในขั้นตอนการผลิตนั้น วัสดุประเภทแก้ว  พลาสติก  โลหะ จะผ่านกรรมวิธี
ที่แตกต่างกัน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด
1.ประโยชน์ต่อมนุษย์  เช่นมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากสารพิษเพราะ
มีการปล่อยสารพิษสู่ธรรมชาติน้อยและมีสารพิษตกค้างที่ผลิตภัณฑ์น้อย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากขยะ
2.ประโยชน์ต่อชุมขนและสังคม มีความสามัคคีระหว่างบ้าน ชุมชน โรงงาน
เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากมลพิษและร่วมกันแก้ไขปัญหา
3.ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เช่นแม่น้ำลำคลองสะอาด อากาศไม่มีกลิ่นเหม็น
4.ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม   5.ประโยชน์ต่อภาครัฐ
นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เป็นอาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจสภาพ
ของสิ่งแวดล้อมแล้วรายงานต่อผู้บังคับบัญชารายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม
การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยี
กระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วยขั้นตอน  7  ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ เช่น ต้องการทำ
ตู้จดหมายที่มีเสียงเพลงแบบประหยัดค่าใช้จ่ายและสวยงาม
ติดตั้งไว้ที่ประตูหน้าบ้าน ต้อวกำหนดว่ามีวิธีใดบ้างที่จะทำ ใช้วัสดุใด
ใช้เงินทุนเท่าไหร่  เวลาทำมากน้อยแค่ไหน
ขั้นตอนที่ 2การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ อ่านหนังสือ  ค้นหาในอินเทอร์เนต สอบถาม
ขั้นตอนที่ 3การเลือกวิธีการ การทำตู้จดหมายมี  2 แนวทางคือ
3.1ใช้ตู้จดหมายวงจรเสียงเพลงและอุปกรณ์สำเร็จรูปทั้งหมด
3.2ประกอบตู้จดหมายเสียงเพลงด้วยตนเองทั้งหมด
        เมื่อพิจารณาความต้องการแล้วคือต้องการตู้เสียงเพลงแบบประหยัด
และสวยงามจึงเลือกแบบที่ 2
ขั้นที่ตอนที่ 4การออกแบบและปฏิบัติการ  เริ่มจากวาดภาพร่าง 2 มิติ 3 มิติ
ตู้จดหมายและวงจรเสียงเพลงลงกระดาษแล้วใช้โปรแกมคอมพิวเตอร์
สร้างแบบจำลองจากนั้นเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและประกอบตามที่
ออกแบบไว้ตกแต่งให้สวยงาม
ขั้นตอนที่ 5การทดสอบ  ทดสอบติดตั้งใช้ตู้จดหมายมีเสียงเพลง
พบปัญหาคือสายซิลด์ที่ต่อจากตู้จดหมายไปยังลำโพงในบ้านสั้นไป
จึงต้องใช้สายใหม่ให้ยาวขึ้นกว่าเดิม
ขั้นตอนที่ 6การปรับปรุงแก้ไข  ต่อสายใหม่ให้ยาวกว่าเดิม
ขั้นตอนที่ 7การประเมินผล  เมื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้ประเมินผล
โดยรวมว่าสามารถแก้ปัญหาที่ต้องการตั้งแต่เริ่มแรกหรือไม่น่าจะใช้
วิธีอื่นในการแก้ปัญหาหรือไม่หรือตกแต่งตู้จดหมายให้สวยงามอย่างไร
และเดินสายซิลล์เข้าในบ้านให้เรียบร้อยได้อย่างไร
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มีหลักดังนี้
1.ประโยชน์ใช้สอย          2.ความคงทน
3.ความสวยงาม     4.ราคา           5.ความปลอดภัย

แบบทดสอบหน่วยที่ 6 การออกแบบและเทคโนโลยี ง 33106

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงข้อใด.
ก.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา
ข.  เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ
ค.  สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
2.ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
ก.  เพื่อความอยู่รอด มนุษย์อยู่ด้วยปัจจัยสี่ต้องอาศัยเทคโนผลิตอาหาร
ผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ข.  เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย
ค.  เพื่อแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันปัญหา
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
3.การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
ก.  วิทยาศาสตร์      ข.  ศิลปศาสตร์
ค.  มนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์
ง.  พยาบาลศาสตร์
เฉลยข้อ  ง
4.สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์เรื่องแรง
และการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้ามกดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่
ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น
ทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน หมายถึงข้อใด.
ก.  เครื่องทำน้ำอุ่น       ข.  ถังน้ำซักโครก
ค.  เตาไมโคเวฟ           ง.  ปั้มน้ำอัตโนมัติ
เฉลยข้อ  ข
5.เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงาน
คลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก
(ใช้ตัวเลือกข้อ  4)  เฉลยข้อ  ค
6.การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพาสะดวกมีความสัมพันธ์
กับศาสตร์ในข้อใด.
ก.  วิทยาศาสตร์            ข.  ศิลปศาสตร์
ค.  มนุษยศาสตร์           ง.  สังคมศาสตร์
เฉลยข้อ  ข
7.การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
โดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน การนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงาน
มีความสัมพันธ์กับข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)  เฉลยข้อ  ค
8.การทำแบบสำรวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้ว
พลาสติก ของประชากรในประเทศแล้วนำข้อมูลจากแบบสำรวจ
มาทำการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
มีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ 6)   เฉลยข้อ  ง
9.เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือตอบสนองความต้องการ
ของมนุษย์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบ
5 ส่วนในข้อใด.
ก.  ตัวป้อน เป็นความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับปัจจัยสี่หรือปัญหา
ข.  กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา
ค.  ผลผลิต คือวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ 
ทรัพยากรทางเทคโนโลยี  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยี
เช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
10.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิด
สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีแก้ปัญหาข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเทคโนโลยี.
ก.  สินค้าเกษตรกรรม  พืชผักผลไม้  สัตว์เศษฐกิจ
ข.  คน  ข้อมูล   ข่าวสาร  สารสนเทศ  วัสด 
ค.  พลังงาน  ทุน  และทรัพย์สิน  เวลา
ง.  เครื่องมือ  เครื่องจักร    อุปกรณ์
เฉลยข้อ  ก
11.การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการในข้อใด.
ก.  มีประโยชน์         ข.  ประหยัด
ค.  ปลอดภัย             ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
12.ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียของ
เทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้
ก.  ไม้กวาดผลดีราคาประหยัดผลเสียสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา
สำหรับเครื่องดูดฝุ่นราคาแพงสิ้นเปลืองพลังงาน
ข.  เครื่องบดผลดีประหยัดเวลาแรงงานใช้งานง่ายและราคาถูก
กว่าเขียงและมีด
ค.  หลอดตะเกียบประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้อายุ
การใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบไส้แต่ราคาแพง 
ง.  ถุงพลาสติกหูหิ้วธรรมดาราคาประหยัดหาซื้อง่ายสร้าง
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมแต่หาซื้อยากราคาแพง
เฉลยข้อ  ข
13.กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร.
ก.  ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข.  ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด
ค.  ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ
ง.  ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้
เฉลยข้อ  ง
14.ข้อใดคือขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี  7 ขั้นตอน.
ก.  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพื่อให้มองเห็นเป้าหมายการทำงาน
ข.  การรวบรวมข้อมูล  การเลือกวิธีการ  การออกแบบและปฏิบัติการ
ค.  การทดสอบ  การปรับปรุงแก้ไข  การประเมินผล
ง.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  ง
15.การเขียนภาพ  3  มิติของชิ้นงานสำเร็จตรงกับขั้นตอนใด
ในกระบวนการเทคโนโลยี
ก.  การปรับปรุงและแก้ไข
ข.  การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ
ค.  การออกแบบและปฏิบัติการ
ง.  การรวบรวมข้อมูล
เฉลยข้อ  ค
16.ถ้าทดสอบแล้วว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร.
ก.  ประเมินผล                         ข.  ปรับปรุงและแก้ไข
ค.  ออกแบบและปฏิบัติการ    ง.  การรวบรวมข้อมูล
เฉลยข้อ  ข
17.ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงาน
มีความสมบูรณ์มากที่สุด.
ก.  การประเมินผล            ข.  การเลือกวิธีการ
ค.  การกำหนดปัญหาและความต้องการ
ง.  การรวบรวมข้อมูล
เฉลยข้อ  ก
18.เพราะเหตุใดในกระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องมีขั้นตอน
การเลือกวิธีการ.
ก.  เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกัน
ข.  เพราะแหล่งเรียนรู้มีมากมาย
ค.  เพราะต้องการได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
ง.  เพราะต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงาน
เฉลยข้อ  ค
19.ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย.
ก.  ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร     ข.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ค.  มีดพกขนาดเล็ก                             ง.  โทรทัศน์เคลื่อนที่
เฉลยข้อ  ข
20.วิธีทำฝนเทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในด้านใด.
ก.  ด้านความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น
ข.  ด้านสนองตอบด้านความต้องการ
ค.  ด้านความปลอดภัย
ง.  ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เฉลยข้อ  ก

แบบทดสอบ O-NET ม.6 (งานช่าง)

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.มอเตอร์เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนพลังงานกล
โดยใช้หลักการใด.
1.  การเหนี่ยวนำ          2.  การสร้างสนามแม่เหล็ก
3.  การหมุน                 4.  การตัดกันของสนามแม่เหล็ก
เฉลยข้อ  1  จากกฎของฟาราเดย์ที่ว่าเราสามารถทำให้เกิด
กระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำได้  ถ้าสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดผ่าน
ขดลวดตัวนำ เราพบว่าแรงดันไฟฟ้าจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นจะสัมพันธ์
กับการเคลื่อนที่ของขดลวดและแม่เหล็ก
2.ปัจจุบันมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์สิ่งใดที่ได้รับความสนใจมากที่สุด.
1.  LPG         2.  NGV      3. Oxygen      4.  Hydtrogen 
เฉลยข้อ  4  Hydrogen  เป็นเชื้อเพลิงสะอาดโดยเฉพาะเมื่อใช้
กับเวลล์เชื้อเพลิงจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆรวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอีกทั้งHydrogen สามารถสังเคราะห์
ได้จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ วัตถุชีวมวล แก๊สชีวมวล แก๊สธรรมชาติ
และถ่านหิน