Category Archives: 4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ รหัสวิชา ง31102 ชั้นมัธยมศึกษา 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องประกอบอาชีพ
1  เพราะต้องการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล
2  เพราะต้องการรายได้มาใช้ในการดำรงชีวิต
3  เพราะเป็นหน้าที่ของมนุษญ์ทุกคนต้องทำ
4  เพราะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
เฉลยข้อ  2
2.การเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมีหลักการอย่างไร
1  เลือกตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของตนเอง
2  เลือกอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเวลานั้น
3  เลือกอาชีพที่มีผู้สมัครเข้าทำงานจำนวนมาก
4  เลือกอาชีพที่เพื่อนแนะนำว่าดี
เฉลยข้อ  1
3.ถ้าต้องการมองหางานให้ได้ข้อมูลแหล่งงานมากที่สุดนักเรียน
จะเลือกใช้วิธีใด
1  สอบถามจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
2  ค้นหาจากหนังสือพิมพ์สมัครงาน
3  ดูจากป้ายประกาศในสถานศึกษา
4  สืบค้นจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  4
4.นักเรียนจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสมัครงานได้โดยวิธีใด
1  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและพูดคุยโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
2  แสดงความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้รับสมัครไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
3  ยกมือไหว้ ยิ้มทักทายแต่งกายเหมาะสมกับตนเองและพูดจาสุภาพ
4  บอกชื่อคนรู้จักหรือญาติที่มีชื่อเสียงและบรรยายข้อดีของตนเอง
เฉลยข้อ  3
5.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้พิจารณาถึงความมั่นคงและก้าวหน้าขององค์กรที่จะไปสมัครงาน
1  จำนวนพนักงานในองค์กร
2  ชื่อเสียงของบริษัท
3  สวัสดิการต่าง ๆ
4  ค่าตอบแทน
6.จดหมายสมัครงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
1  ลายมือสวยงาม  มีภาพวาดประกอบ ใช้ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ
2  ใช้สัญญลักษณ์ประกอบข้อความอ้างอิงบุคคลที่รู้จักจำนวนมาก
3  ระบุเงินเดือนและสวัสดิการที่ต้องการอย่างละเอียด
4  ถูกต้องเป็นจริง สะอาดเรียบร้อย อ่านง่าย
เฉลยข้อ  4
7.ข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติในขณะรับการสัมภาษณ์งาน
1  วางกระเป๋าถือบนตัก    2  ฟังคำถามให้จบก่อนตอบคำถาม
3  ไม่ขยับขา แกะเกา ขณะนั่งสัมภาษณ์
4  ตอบคำถามแบบท้าทาย แสดงศักยภาพของตนเอง
เฉลยข้อ  4
8.หลักธรรมข้อใดเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
1  เบญจศีล    2  อริยสัจ  4     3  อิทธิบาท  4     4  หิริ  โอตตัปปะ
เฉลยข้อ  3
9.การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนงานข้อใดสำคัญมากที่สุด
1  ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร
2  สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มากที่สุด
3  ทำงานล่วงเวลาทุกวันเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4  ขอเอกสารรับรองการทำงานและผลงานของตนเอง
เฉลยข้อ  2
10.ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
1  นำข้อมูลความลับของคู่แข่งทางธุรกิจไปเปิดเผยต่อสาธารณชน
2  ลาป่วยให้ครบตามจำนวนวันที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้
3  ทำงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อหวังการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
4  เมื่อพบผู้ทุจริตในการทำงานรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
เฉลยข้อ  4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ
1  การเสียภาษี     2  การทำงบดุลย์    3  การจดทะเบียนเป็นนิบุคคล
4  การใช้โทรศัพท์ในสำนักงานพูดคุยกับเพื่อน
เฉลยข้อ  4
2.องค์การธุรกิจรูปแบบใดเหมาะสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกับเครือญาติ
1  ห้างหุ้นส่วน    2  บริษัทจำกัด    3  รัฐวิสาหกิจ   4  สหกรณ์
เฉลยข้อ  2
3.องค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจข้อใดสำคัญที่สุด
1  คน    2  เงิน    3  การตลาด     4  การจัดการ
เฉลยข้อ  1
4.แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าขององค์การธุรกิจ
เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจข้อใด
1  การตลาด     2  การจัดการ    3  ขวัญกำลังใจ   4  ข้อมูลข่าวสาร
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการทำบัญชีได้ถูกต้อง
1  จัดทำงบทดลอง     2  บันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภท
3  วิเคราะห์รายการค้า   4  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
ก  2     4    1    3        ข   3    4    2    1       ค   1    3     2     4
ง   4    2    3    1      เฉลยข้อ    ข
6.ข้อใดคือหลักการบัญชีที่ถูกต้อง
1  รายการค้าที่บันทึกในด้านเดบิตและเครดิตต้องมีจำนวนเท่ากัน
2  จำนวนทุนต้องเท่ากับหนี้สินและทรัพย์สินรวม
3  จำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน
4  ผลรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับทุนทั้งหมด
เฉลยข้อ  3
7.การทำงบกระแสเงินสดมีประโยชน์อย่างไร
1  ช่วยให้มีข้อมูลในการปรับปรุงกิจการให้มีกำไรมากขึ้น
2  ช่วยให้มีข้อมูลในการเก็งกำไรตลาดหุ้น
3  ช่วยให้มีข้อมูลในการขอจดทะเบียนธุรกิจ
4  ช่วยให้มีข้อมูลในการรับสมัครบุคคลากร
เฉลยข้อ  1
8.เอกสารทางธุรกิจในข้อใดใช้เป็นสื่อในการชำระหนี้สินแทนการชำระด้วย
เงินสด
1  ใบนำส่งสินค้า     2  ใบสั่งซื้อ    3   พันธบัตร    4  งบการเงิน
เฉลยข้อ  3
9.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการบริหารงานเอกสาร
1  เพราะช่วยให้หาเอกสารได้ง่ายและประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
2  เพราะลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
3  เพราะลดภาระการว่าจ้างคนมาทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
4  เพราะเอกสารจะดูใหม่และทันสมัยเสมอ
เฉลยข้อ  1
10ข้อใดเป็นวิธีการทำลายเอกสารที่ถูกต้อง
1  เอกสารที่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้บันทึกในแผ่นซีดีแล้วทิ้งลงถังขยะ
2  เอกสารที่เป็นไฟล์ภาพให้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วทิ้งลงถังขยะ
3  เอกสารที่เป็นกระดาษใช้วิธีทำลายด้วยเครื่องย่อยกระดาษ
4  เอกสารที่เป็นกระดาษใช้วิธีการเผาทำลาย
เฉลยข้อ   3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นัหเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยี.
ก.  ต้นไม้    ข.  ปุุ๋ยเคมี      ค.  เตารีด     ง.  ยารักษาโรค
เฉลยข้อ  1  ต้นไม้
2.เทคโนโลยีในข้อใดช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
1  รถยนต์ส่วนบุคคล     2  ทางม้าลาย     3  รถไฟฟ้า     4  ลิฟต์
เฉลยข้อ  3  รถไฟฟ้า
3.กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในด้านใด
1  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2  ช่วยส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า
3  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด
เฉลยข้อ  3
4.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
1  ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายที่กำลังโจรกรรม ทรัพย์สิน
2  ใช้ถุงกระดาษแข็งหลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะชำรุดหรือขาด
3  ใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ
4  ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถจักยานยนต์
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดแสดงถึงเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
1  การผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน     2  การผลิตเตาไมโครเวฟ
3  โครงการตาวิเศษ     4  การทำงานกลุ่ม
เฉลยข้อ  2
6.ของเล่นเด็กที่มีสีสันสวยงามและมีรูปทรงต่าง ๆ เป็นผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ใด
1  สังคมศาสตร์     2  วิทยาศาสตร์    3  มนุษย์ศาสตร์    4  ศิลปศาสตร์
เฉลยข้อ  4
7.ความเชื่อเป็นองค์ประกอบใดของระบบเทคโนโลยี
1  ตัวป้อน    2  ผลลัพท์      3  กระบวนการเทคโนโลยี
4  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยu
เฉลยข้อ  4
8.กรกนกต้องการสร้างเครื่องไล่ยุง  แต่ไม่มีความรู้ด้านกลไกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  จากสถานการณ์ สิ่งใดเป็นปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี
1  แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องไล่ยุง
2  ความรู้ความสามารถของกรกนก
3  ข้อมูลวิธีการสร้างเครื่องไล่ยุง     4  ความต้องการของกรกนก
เฉลยข้อ  2
9.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้อใดสำคัญที่สุด
1  คน     2  วัสดุ      3  เวลา    4  ข้อมูล
เฉลยข้อ  9
10.การสร้างแบบจำลอง  3 มิติของตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงด้วยซอฟแวร์ออกแบบ เป็นองค์ประกอบใดของกระบวนการเทคโนโลยี
1  ตัวป้อน   2  ผลผลิตหรือผลลัพธ์  3  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
4  กระบวนการเทคโนโลยี     เฉลยข้อ  4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย รายวิชา ง 31102 ม. 4

ตัวชี้วัด
1.  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชิวิต (ง 1.1 ม. 4-6/1)
2.  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
(ง 1.1  ม. 4-6/2)
3.  มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง 1.1 ม. 4-6/3)
4.  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง 1.1  ม. 4-6/4)
5.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต (ง  1.1 ม. 4-6/5)
6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง  1.1  ม.  4-ุ6/6)
7.  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง  1.1  ม. 4 – ุ6/7)
กิจกรรมการเรียนการสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สด ง  31102
1.ครูแจ้งตัวชี้วัด
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องงานดอกไม้สดของไทย
3.ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนการอาชีพและเทคโนโลยีม. 4
(จากหน้า  79-99)
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานดอกไม้สดของไทย
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นบันทึกชื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ลงในตารางในสมุดบันทึก
งานดอกไม้สด                                   การนำไปใช้ประโยขน์
5.ให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และฝึกปฏิบัติทำตาข่ายหน้าช้าง
และร้อยมาลัยตุ้ม  มาลัยกลม  จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
6.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันประเมินผล  วิเคราะห์  อภิปราย  ผลงาน
ตาข่ายหน้าช้าง  มาลัยกลม  มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียวของแต่ละคน
แล้วนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  ผลงานของบุคคลใดดีที่สุด
2.  ผลงานของบุคคลใดควรปรับปรุงและปรับปรุงอย่างไร
3.  การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง  มาลัยกลม  มาลัยตุ้ม ให้ประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสำคัญ
1.  งานดอกไม้สดของไทยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนไทยอย่างไร
2.  ในงานวันไหว้ครูนักเรียนจะประดิษฐ์งานดอกไม้สดประเภทใดบ้างและ
นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
3.  เครื่องแขวนไทยมีความงดงามอย่างไร
4.  ถ้าไม่มีดอกทัดหูนักเรียนจะใช้สิ่งใดปิดรอยต่อของอุบะ
5.  การกรอง  แตกต่างจากการร้อยอย่างไร
6.  เพราะเหตุใดในสมัยก่อนจึงนิยมแขวนเครื่องแขวนไทยไว้ตรงบริเวณ
ประตู  หน้าต่าง
7.ส่วนประกอบใดของมาลัยที่ต้องใช้ความประณีตในการทำมากที่สุด
เพราะอะไร
8.  ถ้าไม่ต้องการให้ดอกมะลิบานเร็วก่อนนำมาร้อยมาลัย นักเรียนจะทำอย่างไร
9.  มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง
10.  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานดอกไม้สดของไทยได้อย่างไร
แนวคำตอบ
1.  ใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทั่วไป  เช่น
งานทำบุญ  งานบวช  งานแต่งงาน  ดอกไม้ประดับ  ขบวนรถแห่เทียน
เข้าพรรษาหรือพิธีเปิดธุรกิจร้านค้า  ห้างร้านต่าง ๆ
2.  มาลัย  พานดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงบุญคุณของครูโดยดอกไม้ที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์
ล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้ง
3.  การนำดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมมาเรียงร้อยรวมกันด้วยเส้นด้าย
ประดิษฐ์เป็นเส้น  สายและตาข่ายรูปต่าง ๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
7.  ส่วนประกอบส่วนตัวมาลัยเพราะเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในพวงมาลัย
5.  การกรอง  เป็นการนำบางส่วนของดอกไม้สดที่ได้มาจากการเฉือน
หรือผ่ากลางชิ้นมาเสียบหรือร้อยลงในใบไผ่ที่เหลาแหลมหรือทางมะพร้าว

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องดอกไม้สดของไทย รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดสรุปความสำคัญของงานดอกไม้สดไทยได้ถูกต้อง
1  เป็นงานฝีมือที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของผู้ทำและแสดงถึงเอกลักษณ์
ของดอกไม้ไทยชนิดต่าง ๆ
2  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย  นิยมใช้ในงานพิธีกรรมและ
สร้างรายได้
3  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงความอดทนของผู้ทำและควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้
4  เป็นงานฝีมือที่ทำได้เฉพาะคนไทยและใช้แสดงความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ
เฉลยข้อ  2
2  ดอกข่าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอุบะใช้วิธีใดในการประดิษฐ์
1  การมัด     2  การร้อย      3  การเย็บ     4  การกรอง
เฉลยข้อ  1  การมัด
3.ข้อใดเป็นงานดอกไม้สดไทยที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่
1  วิมานพระอินทร์      2  มาลัยชำร่วย     3  กระทงเจิม     4  พานพุ่ม
เฉลยข้อ  1  วิมานพระอินทร์
4.นักเรียนจะอนุรักษ์งานดอกไม้สดของไทยได้โดยวิธีใด
1  จัดป้ายนิเทศเรื่องงานดอกไม้สดของไทยในห้องเรียน
2  แจกผลงานดอกไม้สดของไทยของตนเองให้ผู้อื่นเป็นที่ระลึก
3  ถ่ายภาพงานดอกไม้สดของไทยจากสถานที่ต่าง ๆเก็บสะสมไว้
4  ฝึกทำงานดอกไม้สดของไทยให้ชำนาญแล้วสอนให้ผู้อื่นทำได้ด้วย
เฉลยข้อ  4
5.ถ้านักเรียนไม่ได้เย็บแบบจะใช้สิ่งใดเป็นดอกทัดหูในตาข่ายหน้าช้าง
1  ดอกเยอบีร่า     2  ดอกกุหลาบ     3  ใบตอง      4  โบผ้า
เฉลยข้อ  1
6.ส่วนประกอบใดใช้เป็นโครงเพื่อให้ตาข่ายหน้าช้างคงรูปอยู่ได้
1  ลวดเส้นใหญ่     2  ใบตอง      3  ไม้ไผ่    4  ด้าย
7.นักเรียนจะนำตาข่ายหน้าช้างไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1  คลุมหน้าผากช้างในพิธีสมโภชน์ช้าง     2  วางไว้บนโต๊ะหมู่บูชา
3  แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า      4  แขวนไว้ในรถยนต์
เฉลยข้อ  1
8.มาลัยชำร่วยเป็นมาลัยชนิดใด
1  มาลัยตุ้ม     2  มาลัยกลม     3  มาลัยแบน     4  มาลัยเสี้ยว
เฉลยข้อ  1
9.ส่วนประกอบใดใช้เพิ่มความยาวของอุบะ
1  ดอกตุ้ม    2  ดอกสวม      3  ดอกครอบ     4  หมวกกลีบเลี้ยง
เฉลยข้อ  1
10.เพราะเหตุใดก่อนนำกุหลาบมาใช้ร้อยมาลัยจึงต้องตัดก้านกุหลาบเฉียง ๆ
1  เพราะก้านกุหลาบจะดูดน้ำได้มากขึ้นและดอกกุหลาบจะคงความสดได้นาน
2  เพราะก้านกุหลาบจะไม่เหี่ยวและดอกกุหลาบจะบานพอดีกับเวลาที่ใช้งาน
3  เพราะดอกกุหลาบจะมีสีสดมากขึ้นและกลีบกุหลาบไม่ช้ำ
4  เพราะดอกกุหลาบจะไม่เปลี่ยนสีและยังคงมีกลิ่นหอม
เฉลยข้อ  1

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวถึงการปลูกพืชไร้ดินได้ถูกต้อง
1  แก้ปัญหาโรคระบาดจากน้ำ  ประหยัดไฟฟ้า
2  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช  ลดมลพิษทางอากาศ
3  ปรับปรุงคุณภาพดิน  สร้างพันธ์พืชใหม่ตามความต้องการ
4  แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
เฉลยข้อ  4
2.ถ้าต้องการเพิ่มการติดผลของมะเขือเทศควรใช้สารเคมีในข้อใด
1  ออกซิน    2  เอทิลีน      3  ไซโตไคนิน  4  จิบเบอเรลลิน
เฉลยข้อ  4
3  ปัจจัยใดมีผลโดยตรงต่อความเครียดและการหยุดการเจริญเติบโต
ของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน
1  แสง    2  อุณหภูมิ    3  คุณภาพน้ำ     4  ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลยข้อ  2
4.  พืชผักที่รับประทานต้นและใบควรได้รับธาตุอาหารใดมากที่สุด
1  แคลเซี่ยม    2  ไนโตเจน      3   ฟอสฟอรัส      4  โพแทสเซียม
เฉลยข้อ  2
5.ข้อใดเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มทดลองปลูก
1  ปลูกแบบให้รากลอยอยู่กลางอากาศ
2  ปลูกในวัสดุปลูกแบบให้สารละลายท่วมภาชนะที่ปลูก
3  ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายไม่หมุนเวียน
4  ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายธาตุอาหารพืช
เฉลยข้อ  4
6.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
1  Electric  meter     2  Rock  Wool     3  Scalpl    4  Pump
เฉลยข้อ  1
7.ถ้าไม่มีแท่งฟองน้ำจะใช้วัสดุปลูกชนิดใดแทนได้
1  โฟม    2  หญ้าแฝก     3  ถ่านกัมมัน    4  ยางนอกของรถยนต์
เฉลยข้อ  1  โฟม
๘.น้ำชนิดใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ปลูกพืชไร้ดิน
1  น้ำแร่      2  น้ำบาดาล      3  น้ำประปา     4  น้ำจากคลองชลประทาน
เฉลยข้อ   4    น้ำแร่
9.ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืชไร้ดินตรงกับข้อใด
1  4-6      2  6-7       3  8-9       4  2-3
เฉลยข้อ  2
10.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมในขณะที่ปลูกพืชไร้ดิน
1  ระดับน้ำในรางปลูก    2    จำนวนต้นพืชที่ปลูก
3  ปริมาณสารอาหารพืช    4   ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เฉลยข้อ  3

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.การปลูกพืชไร้ดินมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดการปลูกพืชไร้ดินจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย
3.การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดินขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
4.ถ้าต้องการให้พืชกินใบเจริญเติบโตดี ต้นและใบมีความกรอบ
ต้องให้ธาตุอาหารใดเป็นพิเศษ
5.ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบใดได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะอะไร
6.ผู้ที่จะปลูกพืชไร้ดินได้ดีต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง
7.เพราะเหตุใดการวางภาชนะปลูกพืชไร้ดินจึงต้องวางขวางทิศทาง
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
8.การดูแลรางปลูกพืชไร้ดินให้มีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร
9.นักเรียนจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ใด
10.ถ้านักเรียนต้องการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจำหน่ายจะเลือกปลูกพืชชนิดใด
เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ
1.ช่วยแก้ปัญหาดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชไม่ต้องอาศัยพื้นดิน
สำหรับการปลูกดังนั้นจึงสามารถปลูกในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณชย์
หรืออาคารชุดช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกช่วยสร้างอาชีพใหม่
2.เหตุผลที่การปลูกพืชไร้ดินไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนปลูกพืชไร้ดินครั้งแรกค่อนข้างสูงผู้ปลูกต้องมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลรักษา
3.พันธุกรรมของพืชที่นำมาปลูกสารควบคุมการเจริญเติบโตสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในรูป
สารละลายธาตุอาหาร
4.ธาตุไนโตเจน เป็นธาตุอาหารที่ทำให้พืชกินใบเจริญเติบโตดีต้นและใบ
มีความกรอบ
5.การปลูกพืชไร้ดินในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายหมุนเวียน
หรือNTF เป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะ
เป็นระบบที่ทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี
6.เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
การผลิตและทรัพยากรที่มีการจัดการสารละลายธาตุอาหารซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชไร้ดินการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
2.ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินจากหนังสือเรียนพื้นฐาน
กางงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หน้า 57 -73)
3.สรุปบันทึกย่อลงในสมุดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลข้อดีข้อเสียของการปลูกพืช
ใช้ดินกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแล้วบันทึกลงในตาราง
ในสมุดบันทึกจากนั้นวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยควรปลูกพืช
รูปแบบใดมากกว่ากันเพราะเหตุใด แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์และปลูกพืชไร้ดิน
ระบบใดระบบหนึ่งตามความเหมาะสมจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากนั้น
รายงานผลหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อต่อไปนี้
ก.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ปัญหา
ข.  ลักษณะผลผลิตที่ได้
ค.  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลผลิตหรือการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ง.  แนวทางการปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.  แนวทางการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
7.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
8.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
3.ชุดนักเรียนสามารถสวมใส่ไปในโอกาสใดได้บ้าง
4.ถ้าต้องไปทำบุญที่วัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด
5.สภาพอากาศหนาวเย็นควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุด
6.ถ้านักเรียนมีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไร
7.เพราะเหตุผลใดคนที่มีรูปร่างสูงผอมจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลายขวาง
8.คนที่มีใบหน้าเหลี่ยมควรสวมใส่แว่นตาในลักษณะใด
9.รองเท้าส้นสูงไม่ปิดเนื้อเท้าเหมาะสำหรับคนที่มีรูปเท้าลักษณะใด
10.เข็มกลัดผ้าไหมรูปดอกกุหลาบควรสวมใส่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน
เพราะเหตุผลใด
11.ชุดประจำชาติของชาวเวียดนามเรียกว่าอะไร
12.เท้าใหญ่ยาวควรใช้รองเท้าแบบใด
แนวคำตอบ
1.  ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย  ช่วยให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย  ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพ แสดงถึงมารยาททางสังคมที่ดี
เมื่อสวมใส่เสื่อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ทำให้เกิดความมั่นใจ
2.ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่
3.สามารถใส่ไปในงานอื่น ๆ นอกเหนือจากใส่ไปโรงเรียนได้หลายงาน เช่น
งานศพ  งานบวช  ร่วมกิจกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
4.ผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขน  คอไม่กว้าง และนุ่งกระโปรงยาว
5.ควรสวมชุดกันหนาวเช่นเสื้อไหมพรม เสื้อแขนยาวที่ตัดเย็บจากผ้าหนานุ่ม
10.ควรสวมใส่ในเวลากลางวันเพราะไม่มีความแวววาว