แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน ง33106 ม.6

1.เพราะเหตุผลในข้อใดจึงจำเป็นต้องวางแผนดูแล
ความสะอาดบ้าน.
ก. เพื่อให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข. เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ค. บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ง. เพราะภายในบ้านมีห้องต่างๆเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีความสำคัญต่อสมาชิกที่อาศัยอยู่
จ. เพื่อให้สมาชิกในบ้านไดรับผิดชอบหน้าที่ในการทำงานบ้านทุกคนเพราะภายในบ้านมีสมาชิกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
2.การวางแผนทำงานบ้านที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก. มีความชัดเจนรู้ว่าทำอะไร เพื่ออะไร อย่างไร ทำที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นคนทำ
ข. มีการจัดลำดับขั้นตอนการทำ ก่อน-หลัง
ค. มีระยะเวลาในการทำคือกำหนดเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
ง. มีการกำหนดวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
จ. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.ในการกวาดพื้นที่แห้งเรียบพื้นไม้กระเบื้องควรใช้ ไม้กวาดในข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้า
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดอยากไย่
4.เมื่อใช้เสร็จล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งหมายถึงการเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดในข้อใด

9.การกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าหรือสิ่งที่อยู่บนดินแต่ไม่ควรใช้บริเวณเปียกน้ำหมายถึงข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดเสี้ยนตาล
5.นักเรียนควรทำความสะอาดส่วนใดก่อน.
ก. กวาดพื้นบ้าน
ข. เพดาน
ค. ฝาผนัง
ง. หน้าต่างและประตู
จ. บริเวณบ้าน
6.ใช้ไม้กวาดอ่อนใช้ผ้าแห้งถูอีกครั้งถ้าพื้นสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหมายถึงการทำความสะอาดในข้อใด.
ก. หน้าต่าง
ข. เพดาน
ค. พื้นกระเบื้อง
ง. พื้นซีเมนต์
จ. ประตูและบริเวณบ้าน
7.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันในการดูแลรักษาทำความสะอาด.
ก.  เพดาน-ไม้กวาดเสี้ยนตาล    ข  ฝาผนัง-ไม้กวาดขนไก่
ค  พื้นไม้-ไม้กวาดดอกหญ้า      ง  หน้าต่าง  ประตู-ไม้กวาดขนไก่  จ  พื้นกระเบื้อง-ไม้กวาดเสี้ยนตาล
8.ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการจัดตกแต่งภายในและภายนอกบ้าน
ก.  ความสวยงาม    ข  วัสดุราคาแพง   ค  ความเหมาะสม   ง  ความประหยัด  จ  ประโยชน์ใช้สอย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.ข้อใดคือปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
2.ทักษะ(Skill)หมายถึงอะไร
3.การจัดการ(Management)หมายถึงอะไร
4.Put  the  right  man  on  the  right  job  หมายถึง….
5.ทักษะการจัดการหมายถึงอะไร

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ง33106 ม.6

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องทักษะการจัดการ
สาระการเรียนรู้
ทักษะการจัดการงานบ้าน

การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
-การดูแลรักษา  ทำความสะอาดบ้าน
-การจัดตกแต่งบ้าน
การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดและตกแต่งโรงเรียน
ทักษะการจัดการงานช่าง
-การบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ทักษะการจัดการงานเกษตร
-การเลี้ยงสัตวเชิงพาณิชย์
ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่  3
มีทักษะการจัดการในการทำงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่องทักษะการจัดการ
1.ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  3
2.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องทักษะการจัดการ
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 5-6  คนศึกษาใบความรู้เรื่องทักษะการจัดการหน้า  53-80 (20  คะแนน)
กลุ่มที่  1  ทักษะการจัดการงานบ้าน
กลุ่มที่  2  ทักษะการจัดการงานเกษตร
กลุ่มที่  3  ทักษะการจัดการงานช่าง
กลุ่มที่  4  ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
4.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน(20  คะแนน)
5.ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่องทักษะการจัดการ(20  คะแนน)
กลุ่มที่  1  ทักษะการจัดการงานบ้าน
กลุ่มที่  2  ทักษะการจัดการงานเกษตร
กลุ่มที่  3  ทักษะการจัดการงานช่าง
กลุ่มที่  4  ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน(10  คะแนน)
6.ให้นักเรียนปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์คนละ  1  ขนิด(กำหนดส่งภายในเดือนม.ค.)(20คะแนน)
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องทักษะการจัดการ(10  คะแนน)
รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  3  รวม  100  คะแนน

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่องเอกลักษณ์ไทย รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


 

กิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย ง33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/8 ที่เรียนรายวิชาการงาน 6
ทำงานปฏิบัติหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย
ให้นักเรียนทุกคนร้อยมาลัยซีกยาว  6  นิ้ว(ดูวีดีโอการร้อยมาลัยซีก)

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย ง33106 ม.6

12.งานประดิษฐ์เอกลักษณ์ไทยหมายถึงข้อใด
ก.  สิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ประดิษฐ์มาจากผลผลิตสิ่งเหลือใช้
รวมถึงวัสดุอื่นจากธรรมชาติ
ข.  งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ค.  สิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทยอย่างชัดเจน
ง.  สิ่งของที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีศาสนา วิถีชีวิต
13.งานประดิษฐ์แบ่งออกเป็น  5  ประเภทได้แก่ข้อใด.
ก.  งานแกะสลัก    ข.  งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง
ค.  งานประดิษฐ์ดอกไม้สด  งานปั้น  งานจักรสาน
ง.  ถูกทุกข้อ
14.ข้อใดคืองานแกะสลักที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
ก.  แกะสลักเทียนเข้พรรษา
ข.  แกะสลักผักผลไม้บนโต๊ะอาหาร
ค.  แกะสลักสบู่เป็นของชำร่วย
ง.  ถูกทุกข้อ
15.การใช้ใบตองห่อขนมสอดใส้ใช้รูปแบบการห่อแบบใด.
ก.  การห่อทรงสูง          ข.  การห่อทรงเตี้ย
ค.  การห่อขนมเทียน    ง.  การห่อข้าวต้มมัด
16.ข้อใดคือประโยชน์ของมาลัย.
ก.  ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ             ข.  ใช้เป็นของชำร่วย
ค.  ใช้แขวนตามที่ต่าง ๆ          ง.  ถูกทุกข้อ
17.พวงมาลัยมีส่วนประกอบต่างๆในข้อใด.
ก.  ริบบิ้น    ข.  ตัวมาลัย    ค.  ซีกรัด  อุบะ    ง.  ถูกทุกข้อ
18.ส่วนที่อยู่ล่างสุดของพวงมาลัยหมายถึงข้อใด.
ก.  ซีกรัด    ข.  ริบบิ้น    ค.  ตัวมาลัย    ง.  อุบะ
19.ดอกไม้ชนิดใดใช้ทำอุบะทำอุบะได้บ้าง.
ก.  ดอกรัก    ข.  ดอกกุหลาบ    ค.  ดอกจำปา  ดอกบานไม่รู้โรย
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
20.มาลัยในข้อใดมีลักาณะครึ่งวงกลม.
ก.  มาลัยกลม    ข.    มาลัยซีก
ค.  มาลัยตุ้ม       ง.  มาลัยเกลียว

เฉลย   12.  ง  13.  ง   14.  ง   15.  ก  16.  ง  17.  ง   18.  ง   19.  ง   20.   ข

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(งานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย) รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  รหัสวิชา  ง33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
1.  ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และ
มีทักษะการทำงานร่วมกัน
2.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(งานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย)  10  คะแนน
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3 – 4  คนโดยมีนักเรียนเก่ง  1  คน  นักเรียนปานกลาง  2  คน 10  คะแนน
นักเรียนอ่อน  1  คน คละนักเรียนตามความสามารถในแต่ละกลุ่ม
4.  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทยตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (หน้า  33 – 47)
5.  ให้นักเรียนแต่กลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  20  คะแนน
6.  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย  20  คะแนน
7.  ให้นักเรียนปฏิบัติงานประดิษฐ์คนละ  1  งาน(เลือกจากชนิดของงานประดิษฐ์  5  ชนิด)  20  คะแนน
8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน)20  คะแนน
9.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย  (100  คะแนน)

ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน รหัสวิชา ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานการทำงานบ้าน(คนละ 1 งาน)ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางปฏิบัติงานบ้านประจำ……………(วัน  สัปดาห์  เดือน)
1  ชื่องาน  2  กำหนดจุดประสงค์/กำหนดขั้นตอนการทำงาน   3  วัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้
4  กำหนดระยะเวลา  5  กำหนดผู้รับผิดชอบ    6  กำหนดค่าใช้จ่าย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รหัสวิชา ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.การทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จจำเป็นต้องอาศัย
หลักการทำงานในข้อใด.
1  6P      2  PDCA      3  5W1H       4  5R      5  LOVE
2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนรายวิชาการงานตรงเวลาและมีวินัย
ได้รับความไว้วางใจจากครูผู้สอนในการทำงานหมายถึงข้อใด.
1  Patient     2  Polite   3  Punctual    4  Peaceful  mind  5  Positive  thinking
3.นักเรียนชั้นมัธมยศึกษาปีที่ 6 ปฏิบัติงานการร้อยมาลัยหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
รายวิชาการงาน 6 ในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
วิธีการทำงานโดยอาศัยกระบวนการในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกในข้อ  1)
4.นักเรียนต้องการแสวงหาความรู้เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน  ขั้นตอนที่ 1
จำเป็นต้องวางแผนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ในข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  1)
5.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับหลักการทำงานให้ประสบความสำเร็จ.
1  Development  ไม่หยุดยั้งการพัฒนา  2  Endurance  หลากหลายความสามารถ
3  Energetic  กระตือรือร้นอยู่เสมอ         4  Organizing  จัดการเป็นเลิศ
5.  Positive  thinking  คิดแต่ทางบวก
6.นักเรียนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักใคร่
ของครูผู้ปกครองน่าคบค้าสมาคมหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 2)
7.ข้อใดไม่เข้าพวกเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน  8  ประการ.
1.  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  2  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  3  ขยัน  สามัคคี  มีน้ำใจ
4  ใฝ่หาความรู้  มีศิลธรรม  ซื่อสัตย์  ประหยัด
5  สามัคคี  มีน้ำใจ  มีวินัย  ซื่อสัตย์  สะอาด
8.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับหลักการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน
1  Reduce  การลดปริมาณขยะ   2  Reuse  การนำมาใช้ซ้ำ  3  Reject  การหลีกเลี่ยงสารเคมี
4  Repair  ซ่อมแซม   5.  Recycle  หมุนเวียนนำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ
9.ข้อใดไม่ใช่งานบ้านที่ต้องทำทุกวัน.
1  จัดโตต็ะอาหาร   2  ทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหาร  3  ทำความสะอาดเตาแก๊ส
4.  เตรียมและประกอบอาหาร   5  ทำความสะอาดตู้กับข้าวและตู้เย็น
ใช้ตอบข้อ  10
1  เตรียมอุปกรณ์สำหรับซักผ้าให้พร้อม   2  แช่ผ้าในน้ำธรรมดาก่อนประมาณ  10 – 20  นาที
3  ใส่น้ำสะอาดลงในกะละมังเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า  4  นำผ้าที่ซักแซ่ทิ้งไว้ประมาณ  15 -20 นาที
5  บีบและบิดผ้าแรง ๆเพื่อให้น้ำสารซักฟอกออกแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  2-3  ครั้ง
6  ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในน้ำสุดท้าย    7  ขยี้แปลงเสื้อผ้าส่วนที่สกปรกมากเช่นปกเสื้อ  ขอบกางเกง
10.ให้นักเรียนเรียงลำดับการซักผ้าด้วยมือจากก่อนไปหลัง
1  1  2  3  4  7  5  6      2  1  2  3  4  5  7  6    3  1  2  4  3  7  5  6
4  1  2  3  4  7  6  5      5  1  2  3  5  4  7  6
11.ข้อใดคือความหมายของชุมชน
1  มีการอยู่อาศัยร่วมกัน    2  มีการทำกิจกรรมร่วมกัน  3  เรียนรู้  ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือและพึ่งพาอาศัยกัน
4  มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นมีความผูกพันอยู่กับพื้นที่แห่งนั้นอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
12.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
1  ปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามเพื่อเพิ่มออกซิเจนลดแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซต์
2  ไม่ขีดเขียนทำลายผนัง  ประตู  โต๊ะและสถานที่ทางราชการสถานที่สาธารณะ
3  กำจัดขยะในชุมชนอย่างถูกวิธีโดยไม่เผาทำลายแยกขยะที่ย่อยสลายได้เศษผักผลไม้นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
4  กำจัดผักตบชวาซึ่งเป็นสาเหตุของการตื้นเขินในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียสัตว์น้ำขาดออกซิเจน
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ตัวชี้วัด/ชื่อหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรู้/คะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้/รายวิชาการงาน 6 ง33106 ม.6

ตัวชี้วัดประจำหน่วยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง33106  ม. 6
1.อธิบายหลักการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันได้
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.การทำงานในชีวิตประจำวัน (เวลา  2  คาบ  5  คะแนน)
สาระสำคัญ
1.1  ความหมายของงานในชีวิตประจำวัน
1.2  หลักในการทำงานในชีวิตประจำวัน
1.3  การเลือกใช้ดุแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
2.1  ความหมายความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2.2  ความหมายและความสำคัญของทักษะการทำงานร่วมกัน
2.3  การประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย(การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ งานใบตอง งานแกะสลัก  เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย)
2.4  หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน
3.ทักษะการจัดการ(เวลา  3  คาบ  15  คะแนน)
3.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดและจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
3.2  งานช่าง
3.3  งานเกษตร
3.4  งานธุรกิจ
4.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
4.1  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
4.2  การเก็บการถนอมและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้านการแปรรูป
4.3  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน(เวลา  1  คาบ  10  คะแนน)การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.1  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ค่านิยม  12  ประการ  คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.2  ทักษะการแสวงหาความรู้(ทำรายงานข้อสอบ ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7 )
6.การออกแบบและเทคโนโลยี(เวลา  2  คาบ  10  คะแนน)
6.1  เทคโนโลยีและการออกแบบ(ดูการกำหนดคะแนนจากภาระงานและกำหนดส่งงานตามปฏิทินงาน  ง  33106)
7.การอาชีพ(เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน)
7.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
7.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
7.3  ประสบการณ์ในอาชีพ
7.4  คุณลักษณะที่ดี