กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกห้องทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อโดยให้เขียนลงในสมุดวิชาการงาน 5 โดยเข้า  google แล้วพิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3 krupaga หรือนักเรียนจะอ่านและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์แล้วส่งเข้าในเว็บไซต์  krupaaga ส่งมาบนความคิดเห็น  ยกเว้นห้องม. 3/1 ให้ส่งบนเว็บไซต์ครูเท่านั้น
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนในแต่ละกลุ่มให้มีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง  2  คนและนักเรียนอ่อน  1  คนให้นักเรียนคนที่ 1 ของทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.2.1 เรื่องอาหารสำรับภาคกลาง  คนที่  2 ของทุกกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคเหนือ  คนที่ 4 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคใต้ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารสำรับภาคต่าง ๆ ตามทีจับฉลากได้  ให้ปฏิบัติงานในคาบเรียนทุกห้องทุกกลุ่มและนำเสนอผลงานพร้อมประเมินผล(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
4.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ
6.  บันทึกสาระการเรียนรู้โดยย่อลงในสมุด และสรุปองค์ความรู้ ( Mind  Mapping)
7.  ทำกิจกรรมและแบบบันทึกเรื่องอาหารประเภทสำรับ คำถามในหนังสือแบบเรียน
8.  บันทึกคะแนนท้ายหน่วย
จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
เรื่อง  อาหารประเภทสำรับ

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัด  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม. 3/1)
1.เพราะเหตุผลในข้อใดอาหารจึงมีเครื่องเคียงเครื่องแนม.
ก.  เพิ่มความสวยงาม             ข.  ทำให้อาหารมีความน่าสนใจ
ค.  เสริมรสซึ่งกันและกัน       ง.  สร้างทางเลือกในการรับประทานอาหาร
เฉลยข้อ  ค  เพราะอาหารหลักในสำรับและเครื่องเคียงเครื่องแนมมีรสชาติ
แตกต่างกันแต่เมื่อรับประทานด้วยกันแล้วจะมีรสชาติอร่อย
2.ข้อใดเป็นการประกอบอาหารสำรับแบบสงวนคุณค่า.
ก.  การนำน้ำมะขามเปียกมาปรุงรสอาหารโดยไม้ผ่านการต้ม
ข.  การใส่ผักลงไปในแกงอ่อมหลังปลาสุกแล้วปิดไฟทันที
ค.  การคั้นน้ำกะทิจากมะพร้าวขูดจำนวนน้อย    ง.  การเคี่ยวหมูในแกงฮังเลจนนุ่ม
เฉลยข้อ  ข  เพราะการใช้ความร้อนในระยะสั้นให้ผักสุกจะช่วยสงวนคุณค่า
ของผักไว้ได้บางสาวนผู้บริโภคจึงยังได้รับประโยชน์จากการรับประทานผักนั้น
3.ขั้นตอนใดทำให้น้ำพริกหนุ่มมีกลิ่นหอม.
ก.  ล้างพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง     ข.  เติมเกลือและน้ำตาลทรายในน้ำพริกหนุ่ม
ค.  เผาพริกหนุ่ม  กระเทียม หอมแดงพอเหลือง   ง.  โขลกพริกหนุ่มกระเทียมหอมแดง
เฉลยข้อ  ค.  เพราะการเผาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดงจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอม
เมื่อนำไปตำรวมกันเป็นน้ำพริกหนุ่มจึงทำให้น้ำพริกหนุ่มมีกลิ่นหอมไปด้วย
4.ข้อใดเป็นการประกอบอาหารสำรับอย่างมีอนามัย.
ก.  ล้างวัตถุดิบ อุปกรณ์ทุกอย่าง ก่อนประกอบอาหาร
ข.  ใช้ถ้วยตวงและช้อนตวงในการตวงเครื่องปรุง
ค.  วัตถุดิบทุกอย่างต้องลวกก่อนประกอบอาหาร
ง.  ปรุงรสอาหารหลังจากอาหารสุกแล้ว
เฉลยข้อ  1  เพราะการล้างวัตถุดิบอุปกรณ์ทุกอย่างก่อนประกอบอาหารจะช่วย
ขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่ติดอยู่กับวัตถุดิบและอุปกรณ์ผู้บริโภคจึงปลอดภัย
5.การตกแต่งจานคั่วกลิ้งเนื้อให้น่ารับประทานทำได้อย่างไร
ก.  โรยด้วยใบมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอย
ข.  หั่นข่าเป็นแว่นวางไว้ทั่วจาน      ค.  หั่นพริกเป็นท่อนๆโรยให้ทั่ว
ง.  วางใบมะกรูดเป็นใบๆ     เฉลยข้อ  1  เพราะใบมะกรูดมีสีเขียวและพริกชี้ฟ้าแดง
มีสีแดงเมื่อนำมาตกแต่งจานคั่งกลิ้งเนื้อจะทำให้มีสีสวยงามและรับประทานได้ด้วย
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
6.ถ้าเพื่อนถูกมีดบาดขณะเตรียมอาหารนักเรียนจะทำอย่างไร.
ก.  บอกเพื่อนคนอื่นให้ไปถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ข.  รีบพาเพื่อนไปทำแผลแล้วทำงานแทนเพื่อน
ค.  หันไปดูสักครู่แล้วทำงานตนเองต่อไป         ง.  นั่งดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไร
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีสติและมีคุณธรรม
เพราะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่กำลังเดือดร้อน
7.การปฏิบัติตนตามข้อใดจะทำให้เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือทำงานจนสำเร็จ.
ก.  ตำหนิเพื่อนร่วมงานตั้งแต่เริ่มทำงาน     ข.  รับประทานอาหารร่วมกันก่อนทำงาน
ค.  แจกขนมให้เพื่อนร่วมงานก่อนลงมือทำงาน
ง.  บอกประโยชน์ที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับเมื่อทำงานเสร็จ
เฉลยข้อ  ง  เพราะเมื่อผู้ร่วมงานทุกคนทราบว่าตนเองและกลุ่มจะได้รับประโยชน์
อะไรบ้างจากการทำงานก็จะเป็นแรงจูงใจเพื่อให้ทำงานสำเร็จได้
ตัวชี้งวัด  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
8.ข้อใดเป็นการปฏิบัติงานเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร.
ก.  เปิดเตาไฟโดยให้ดปลวไฟอ่อนที่สุด
ข.  นำอาหารทุกอย่างไปเผาไฟก่อนนำมาปรุงรสบนเตาแก๊ส
ค.  ประกอบอาหารไม่ให้สุกมาแล้วยกลงจากเตาอย่างรวดเร็ว
ง.  เตรียมเครื่องปรุงทุกอย่างให้พร้อมแล้วประกอบอาหารบนเตาให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
เฉลยข้อ  4  เพราะการเตรียมเครื่องปรุงให้พร้อมจะช่วยประหยัดเวลาในการ
ปรุงรสชาติเมื่อปรุงรสอย่างรวดเร็วจะประหยัดเชื้อเพลิง
9.มะพร้าวขูดขาวที่คั้นกะทิแล้วสามารถสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีก.
ก.  นำไปขัดล้างจามที่มีกลิ่นคาว     ข.  นำไปโรอยต้นไม้เพื่อเป็นปุย
ค.  นำไปผสมดินปั้นเป้นภาชนะ       ง.  นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์
เฉลยข้อ  ง  เพราะกากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิสามารถเป็นวัตถุดิบ
ในการผสมเป็นอาหารสัตว์ได้โดยไม่นำไปทิ้งให้เกิดกลิ่นเหม็น
10.การเด็ดยอดผักมารับประทานกับน้ำพริกยังคงเหลืองลำต้น  ใบ และรากไว้
เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไร.
ก.  ต้นผักยังคงเจริญเติบโตและให้ออกซิเจนต่อไป
ข.  เป้นการกระตุ้นให้ผักแตกยอด         ค.  เป็นการลดยาฆ่าแมลง
ง.  เป็นการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่ง     เฉลยข้อ  1  เพราะต้นผักเมื่อยังมีรากก็สามารถ
ดูดน้ำได้และอาหารจากดินไปเลี้ยงลำต้น ใบรวมถึงทำให้ต้นผักเจริญเติบโต
แตกใบกิ่งก้านต่อไป

กิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

krupagaสั่งงานชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3/1-3/10 ทุกห้องเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3/1-3/10 ทุกห้องเรียน  ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1
เรื่องการดูแลเสื้อผ้า  จำนวน  10  ข้อโดยให้ทำแบบทดสอบลงในสมุดรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  5 รหัสวิชา  ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
(ให้ทำแบบทดสอบทุกคน)

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวบันทึกลงในสมุดรายวิชาการงาน 5
ตัวชี้วัดกลาง  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง  1.1  ม.3/2)
1.  เพราะเหตุใดจึงต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้า
1  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวทนทานมากขึ้น    2  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวน
3  เพราะช่วยซักผ้าสะอาดได้ง่าย              4   เพราะประหยัดค่าสารซักฟอก
2.  การสำรวญสัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร
1  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต                 2  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
3  ช่วยประหยัดเวลาในการซักผ้า             4  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอมเสื้อผ้า
3.  ถ้าต้องการให้ผ้าลินินคงรูปควรทำอย่างไร
1  ลงแป้งให้ผ้าก่อนซักรีด                        2  ซักเสร็จแล้วนำมารีดทันที
3  แซ่ผ้าในสารฟอกขาวก่อนซักรีด           4  ใช้น้ำยาซักแห้งแทนสารซักฟอก
4.  การรีดผ้าใยกี่งสังเคราะห์ด้วยอุณหภูมิต่ำมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด
1  ป้องกันเนื้อผ้าสีซีด                  2  ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3  ป้องกันเนื้อผ้าหดตัว                4  ป้องกันเนื้อผ้าละลาย
5.  วิธีการขจัดรอยเปื้อนปากกาลูกลื่นให้สะอาดควรปฏิบัติอย่างไร
1  ใช้ฟองน้ำชุดแอลกอฮอล์เช็ด  แล้วนำไปซักตามปกติ
2  ใช้สารส้มถูบริเวณรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
3.  ใช้น้ำส้มสายชูเช็ดรอยเปื้อนแล้วนำไปซักตามปกติ
4  ใช้น้ำมะนาวเช็ดลงบนรอยเปื้อน แล้วนำไปซักตามปกติ
ตัวชี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง  1.1  ม.  3/2)
6.  ถ้าต้องการให้การดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติตามข้อใด
1  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
2  ให้สมาชิกทุกคนจับฉลากว่าแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้าง
3  ให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมติเลือกคนทำงานเพียงคนเดียว
4  วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคน
7.  ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มอย่างมีคุณธรรม
1  ผักบุ้งจีน  ขอให้เพื่อนซักเสื้อผ้าแทนตนเอง  เพราะตนเองแพ้สารซักฟอก
2  ณเดชไปซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มมาใช้กับเสื้อผ้าเพื่อให้มีกลิ่นหอม
3  สุวิภาเห็นเพื่อนยกกาละมังซักผ้าที่มีน้ำหนักมากจึงเข้าไปช่วยยก
4  ชลารินทร์บอกให้เพื่อนหยิบอุปกรณ์การรีดผ้าทุกชนิดให้ตนเอง
ตัวชี้วัด  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม(ง  1.1  ม. 3/3)
8.  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าขาวตรงกับข้อใด
1  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า         2  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียว
3  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท     4  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้า
9.  ข้อใดเป็นการใช้ทรัพยากรในการดูแลเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
1  ใช้สารฟอกขาวผสมสารซักฟอกในการซักผ้าในอัตรา  50/50
2  ใช้น้ำล้างผ้าให้สะอาดเพียง  2  กะละมัง
3  ใช้สารซักฟอก  1ช้อนกับเสื้อผ้า  10  ตัว
4  ใช้น้ำผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มครึ่งกะละมังต่อผ้า  10  ตัว
10. ข้อใดเป็นการดูแลเสื้อผ้าแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1  เทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้ง        2  นำน้ำสารซักฟอกไปล้างรถยนต์
3  นำน้ำสารซักฟอกไปรดน้ำต้นไม้   4  เทน้ำสารซักฟอกลงในแม่น้ำลำคลอง
เฉลยข้อ  1  ข้อ  3  เพราะการขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้าจะช่วยลดรอยเปื้อนให้น้อยลง
จะซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย
เฉลยข้อ  2  ข้อ  4  เพราะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีดูแลที่เหมาะสมกับเสื้อผ้านั้น ๆ
เมื่อปฏิบัติตามจะเป็นการถนอมเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  3  ข้อ  1  เพราะแป้งในที่นี้คือแป้งมันสำปะหลังเมื่อแห้งจะแข็งตัว
ถ้านำผ้าลินินไปลงแป้งแล้วนำไปซักรีดเมื่อแห้งจะแข็งคงรูป
เฉลยข้อ  4  ข้อ  4  เพราะผ้าใยกึ่งสังเคราะห์มีส่วนผสมของพลาสติก
เมื่อถูกความร้อนสูงจึงละลายได้
เฉลยข้อ  5  ข้อ1  เพราะแอลกอฮอล์มีคุณสมบัติช่วยทำให้หมึกปากกาเจือจางลงซึ่งเมื่อนำไป
ซักตามปกติจะสามารถขจัดรอยเปื้อนได้ง่าย
เฉลยข้อ  6  ข้อ  4  เพราะการวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่ม
ทำทุกคนเป็นการลดความสับสนในการทำงานจึงทำให้การดูแลเสื้อผ้า
เสร็จเร็วและสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน
เฉลยข้อ  7  ข้อ  3  เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อพบว่าเขาเดือดร้อนแสดงถึงการมีคุณธรรมอย่างหนึ่ง
เฉลยข้อ  8  ข้อ 2  เพราะการรีดผ้าหลายตัวในคราวเดียวกันเป็นการเปิดใช้งานเตารีด
อย่างต่อเนื่องไม่มีการเปิด ๆๆ ปิด ๆๆจึงประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลยข้อ  9  ข้อ 3  เพราะสารซักฟอกในปัจจุบันมีความเข้มข้นและมีประสิทธิภาพสูง
เมื่อใช้เพียง  1ช้อนกับเสื้อผ้า  10 ตัวจึงเป็นการประหยัดสารซักฟอกและคุ้มค่ากับผลงาน
เฉลยข้อ  10  ข้อ  1  เพราะการเทสารซักฟอกลงในท่อน้ำทิ้งจะมีการตกตะกอน
หรือย่อยสลายไปก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองจึงไม่ทำลายคุณภาพของน้ำในแม่น้ำลำคลอง
และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่ง

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3/1-3/10

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

krupaga สั่งงานรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/10(ทุกห้องเรียน)

คำสั่ง  นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 – 3/10  ทุกห้องเรียน
1.ใช้สมุดโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเล่มเล็กคนละ  1  เล่มเขียนหน้าปกและใบรองปก
2.บันทึกตัวชี้วัดกลาง  ตัวชี้วัดประจำหน่วย  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ กำหนดการสอน ภาระงาน
การวัดผลประเมินผลรายวิชา
3.ศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในหนังสือแบบเรียนรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (ใช้หนังสือทุกสำนักพิมพ์)

ตัวชี้วัดประจำหน่วย ชื่อหน่วย ภาระงาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3 จำนวน 1 หน่วยกิต 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  งานบ้าน(การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ)
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การขยายพันธุ์พืช (งานเกษตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  งานประดิษฐ์(การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานช่าน  (การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์)
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  ก้าวทันเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  สู่โลกอาชีพ
ตัวชี้วัดประจำหน่วย  รายวิชาการงาน  5  รหัสวิชา ง23105 ม.3
1.นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
2.นักเรียนสามารถขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆได้
3.นักเรียนสามารประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
4.นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประเภท
องค์ประกอบ ลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจได้
5.นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
6.นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
7.นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของอาชีพและแนวทางเข้าสู่อาชีพ
ภาระงานรายวิชาการงาน  5 ง23105 ม. 3 และการประเมินผล
หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ(10  คะแนน)
-ดูแลเสื้อผ้า(การซัก  การตาก การรีด  การพับผ้าเก็บผ้า
-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 8 – 10  คน จัดอาหารสำหรับภาคต่าง ๆ(10  คะแนน)
-สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่  2  การขยายพันธุ์พืช (10  คะแนน)
-ขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศกลุ่มละ  1  อย่าง(การปักชำหรือตัดชำ  การทาบกิ่ง
การตอนกิ่ง  การติดตา  การเสียบกิ่ง
-สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช
หน่วยการเรียนรู้ที่  3  งานประดิษฐ์(ประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ)(6  คะแนน)
-แบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 – 6  คนประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
-สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่  4  ธุรกิจเพื่อชีวิต (6  คะแนน)
-รายงานกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
-สรุปองค์ความรู้เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 งานช่าง(การติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์และราวตากผ้า) 6  คะแนน
-ติดตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์และราวตากผ้า
-สรุปองค์ความรู้เรื่องงานช่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 ก้าวทันเทคโนโลยี (6  คะแนน)
-รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
-สรุปองค์ความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่  7 สู่โลกอาชีพ (6  คะแนน)
-สัมภาษณ์อาชีพในฝัน
-สรุปองค์ความรู้เรื่องสู่โลกอาชีพ
สอบกลางภาค  หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 3  จำนวน  20  คะแนน
สอบปลายภาค  หน่วยการเรียนรู้ที่  4 – 7  จำนวน  20  คะแนน

 

 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2.  ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตาม
ลำดับขั้นตอนมีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น
-การซัก  ตาก  พับ  เก็บเสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต
-การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน
2.  ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และมีคุณธรรม  เช่น
-การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่น
-ธุรกิจประเภทต่าง ๆ
-การขยายพันธุ์พืช
-การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
-ระดับของเทคโนโลยี  แบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย
-ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานประกอบด้วย  ภาพด้านหน้า  ด้านข้าง
ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก เช่น กลไก
และการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาระที่ 4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย
-สื่อสิ่งพิมพ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
-คุณสมบัติที่จำเป็น
-ความมั่นคง
-การประเมินทางเลือก
3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และ
ความสนใจของตนเอง
-แนวทางการประเมิน
-รูปแบบ

กำหนดการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน)
เวลา  10  คาบ
ตัวชี้้วัดแกนกลาง
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหย้ดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1  ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1
1.  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
สาระการเรียนรู้(เวลา  2  คาบ)
การดูแลเสื้อผ้า
1.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
2.  ประเภทของเสื้อผ้า
3.  หลักการดูแลเสื้อผ้า
4.  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
5.  วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
5.1  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
5.2  การซัก  ตากรีดและเก็บเสื้อผ้า
-เสื้อผ้าไหม  -เสื้อผ้าลินิน
-เสื้อผ้าขนสัตว์  -เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
-เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์  – เสื้อผ้าไหมพรม
-เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2. อาหารประเภทสำรับ(เวลา  6  คาบ)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
2.  ประเภทของอาหารสำรับ
3.  หลักการเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
4.  อาหารสำรับภาคกลาง
5.  อาหารสำรับภาคเหนือ
6.  อาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.  อาหารสำรับภาคใต้
ตัวชี้ว้ดแกนกลางหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโโดยใชัทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช
2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญ
ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการขยายพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้
สาระการเรียนรู้
1.  ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช
2.  ความมหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
3.  ประเภทของการขยายพันธุ์พืชและหลักการขยายพันธุ์พืช
4.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และวิธีการขยายพันธุ์พืช
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  นักเรียนสามารถบอกควาามรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1.1  ความหมายของบรรจุภัณฑ์
1.2  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์
1.3  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
2.  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกวัสดุธรรมชาติ
4.  ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
4.1  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้
4.2  ชะลอมประยุกต์
4.3  ถุงผ้าแบบหูรูด
ตัวชี้้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต(4  คาบ)
1.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันออย่าางมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/1)
2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์องค์ประกอบ
หน้าที่ประโยชน์คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้     สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
2.  วัตถุประสงค์และประเภทของธุรกิจ
3.  องค์ประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของธุรกิจ
4.  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง)เวลา  4  คาบ
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในกาารทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้้ทักษะการจัดกาารเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเเรียนรู้ที่  5 เรื่องงานช่าง
5.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
3.  ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณต์
4.  วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี (เวลา  6  คาบ)
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง 2.1 ม. 3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดภาพฉาย
เพื่อนำไปสู่การสสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดของวิธีการเป็็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง 2.1 ม. 3/2)
ตัวชี้วัดประะจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี(เวลา  6 คาบ)
6.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญระดับของเทคโนโลยีและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมาายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรุ้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเททคโนโลยี
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องสุ่โลกอาชีพ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายการหางาานด้วยวิธีที่หลากหลาย(ง 4.1 ม. 3/2)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง 4.1 ม. 3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง 4.1 ม. 3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่่ว่าง
สอบกลางภาค  1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวม   40  คาบ