ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นายบุญมี พุ่มจันทร์

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นอย่างสูง ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติงานในทุกๆๆเรื่องทุกโครงการและพัฒนาโรงเรียนในทุกๆๆด้านทำให้โรงเรียน
เป็นที่นิยมในชุมชนและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีขอขอบคุณค่ะ

Advertisements

Krupaga ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจเว็บไซต์ krupaga

เซียเซียะค่ะ  ฉูอี้เหล่าซือ

พบกันใหม่นะคะ

ปฏิทินการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 วันที่ 25-30 กันยายน

ขอให้นักเรียนทุกห้องเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1
ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคน

อบรมข้าราชการครูด้านการพัฒนาภาษาต่างประเทศ

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลการผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในยุคการศึกษา THAILAND 4.0

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Secondary Grading System (SGS)สำหรับครูผู้สอน

 

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 1ภาคเรียนที่ 1

 

บรรยากาศห้องเรียนรายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจัดอาหารประเภทสำรับรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

 

แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคทุกห้องเรียน ม.3/1-3/9
ข้อสอบแบบปรนัย  40  ข้อ(หน่วยการเรียนรู้ที่  1-7) ข้อสอบชุดเดียวกันทุกห้องเรียน
ให้นักเรียนทุกห้องเรียนทุกคนทบทวนความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 – 7
ใบความรู้  ใบงาน  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และข้อสอบประจำหน่วย
กำหนดการส่งงานวันสุดท้าย  วันศุกร์ที่  21  กันยายน