กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
2.ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินจากหนังสือเรียนพื้นฐาน
กางงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หน้า 57 -73)
3.สรุปบันทึกย่อลงในสมุดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลข้อดีข้อเสียของการปลูกพืช
ใช้ดินกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแล้วบันทึกลงในตาราง
ในสมุดบันทึกจากนั้นวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยควรปลูกพืช
รูปแบบใดมากกว่ากันเพราะเหตุใด แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์และปลูกพืชไร้ดิน
ระบบใดระบบหนึ่งตามความเหมาะสมจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากนั้น
รายงานผลหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อต่อไปนี้
ก.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ปัญหา
ข.  ลักษณะผลผลิตที่ได้
ค.  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลผลิตหรือการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ง.  แนวทางการปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.  แนวทางการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
7.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
8.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

Advertisements

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
3.ชุดนักเรียนสามารถสวมใส่ไปในโอกาสใดได้บ้าง
4.ถ้าต้องไปทำบุญที่วัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด
5.สภาพอากาศหนาวเย็นควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุด
6.ถ้านักเรียนมีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไร
7.เพราะเหตุผลใดคนที่มีรูปร่างสูงผอมจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลายขวาง
8.คนที่มีใบหน้าเหลี่ยมควรสวมใส่แว่นตาในลักษณะใด
9.รองเท้าส้นสูงไม่ปิดเนื้อเท้าเหมาะสำหรับคนที่มีรูปเท้าลักษณะใด
10.เข็มกลัดผ้าไหมรูปดอกกุหลาบควรสวมใส่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน
เพราะเหตุผลใด
11.ชุดประจำชาติของชาวเวียดนามเรียกว่าอะไร
12.เท้าใหญ่ยาวควรใช้รองเท้าแบบใด
แนวคำตอบ
1.  ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย  ช่วยให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย  ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพ แสดงถึงมารยาททางสังคมที่ดี
เมื่อสวมใส่เสื่อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ทำให้เกิดความมั่นใจ
2.ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่
3.สามารถใส่ไปในงานอื่น ๆ นอกเหนือจากใส่ไปโรงเรียนได้หลายงาน เช่น
งานศพ  งานบวช  ร่วมกิจกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
4.ผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขน  คอไม่กว้าง และนุ่งกระโปรงยาว
5.ควรสวมชุดกันหนาวเช่นเสื้อไหมพรม เสื้อแขนยาวที่ตัดเย็บจากผ้าหนานุ่ม
10.ควรสวมใส่ในเวลากลางวันเพราะไม่มีความแวววาว

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1  ปกปิดร่างกาย    2  ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
3  ส่งเสริมบุคคลิกภาพแก่ผู้สวมใส่  4. แสดงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สวมใส่
เฉลยข้อ  4
2.ชุดใดสวมใส่ได้หลายโอกาสหลายสถานที่
1  ชุดกีฬา   2  ชุดนอน     3  ชุดอยู่บ้าน    4  ชุดนักเรียน
เฉลยข้อ  4
3.ชุดโอกาสพิเศษที่สวมใส่ไปร่วมงานแต่งงาน ควรมีลักษณะอย่างไร
1  สีเข้มแบบมีส่วนเว้าเปิดเผยสัดส่วน
2  สีอ่อนหวาน  ตัดเย็บประณีต แบบสุภาพ
3  สีขาวดำ  ตัดเย็บประณีต  ตกแต่งระบายลูกไม้
4  สีฉูดฉาด  ตกแต่งด้วยเลื่อมระยิบระยับทั้งชุด
เฉลยข้อ  2
4.เสื้อคอจีน  คอตั้ง  เหมาะสำหรับบุคคลใด
1  บุคคลที่มีคอใหญ่    2.  บุคคลที่มีคอสั้น
3  บุคคลที่ผมยาว        4  บุคคลที่ไหล่แคบ
เฉลยข้อ  1 บุคคลที่มีคอใหญ่
5.คนที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าตามข้อใด
1  เสื้อผ้าแนวดิ่ง  คอแหลม  กระโปรงทรงเอ
2  เสื้อผ้าลายดอกใหญ่ ๆ กางเกงปลายขาบาน
3  เสื้อผ้าตกแต่งลายขวางกระโปรงย้วยยาว
4  เสื้อผ้าเนื้อหนามีจีบและระบาย
เฉลยข้อ  1
6.คนที่มีสะโพกเล็กควรสวมใส่กระโปรงในข้อใด
1.  กระโปรงพอดีตัว   2  กระโปรงต่อรูด  3  กระโปรงสอบ   4  กระโปรงสั้น
เฉลยข้อ  2
7.ข้อใดเป็นสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับคนผิวคล้ำดำทั้งหมด
1  สีเลือดนก  สีเหลือง    2  สีส้ม  สีนำ้ตาล  3  สีเทา  สีชมพู  4  สีฟ้า  สีม่วง
เฉลยข้อ  4
8.สร้อยคอสั้นติดคอเหมาะกับเสื้อผ้าลักษณะใด
1  เสื้อคอจีน    2  เสื้อคอกลม   3  เสื้อเปิดไหล่    4  เสื้อปิดคอ
เฉลยข้อ  3
9.ถ้าเป็นคนที่มีรูหน้าตาเหลี่ยม ควรใช้ต่างหูลักษณะใด
1  ติดหู  รูปทรงกลม   2  โค้งมน  ห้อยระย้า
3  เส้นยาวดิ่งจนถึงไหล่    4  มีติ่งห้อยเล็ก ๆ
เฉลยข้อ  2
10.รองเท้าหัวเหลี่ยม ไม่หุ้มส้น เหมาะสำหรับบุคคลที่มีเท้าลักษณะใด
1  ปลายเท้าบาน   2  เท้าใหญ่ยาว   3  เท้าแบนราบ   4  ท้าวอวบอูม
เฉลยข้อ  1

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 แต่งตัวให้ดูดี (เวลา  1  คาบ)
กิจกรรมการเรียนการสอน  ง  31102  ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องความสำคัญของเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการเลือกใช้เครื่องแต่งกาย
3.สรุปจดบันทึกย่อลงในสมุดรายวิชาการงาน 2
4.ให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ควรสวมใส่ไปในโอกาสสถานที่และสภาพอากาศที่กำหนดให้ลงในสมุดบันทึก(การบ้าน)
4.1  งานวันไหว้ครู  4.2  งานทอดกฐินที่วัด   4.3  ไปเที่ยวชายทะเล
ในเดือนเมษายน   4.4  ทำสวนอยู่บ้านในวันหยุด
4.5  งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน  4.6  งานแต่งงานในโรงแรม
4.7  ฝนตกขณะขับขี่รถจักยานยนต์  4.8  นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่สบาย
4.9  ไปเที่ยวดอยอินทนนท์ในเดือนธันวาคม  4.10  งานศพในวัด             5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 8-10 คนร่วมกันสืบค้นและรวบรวมภาพถ่าย
การแต่งกายของบุคคลจากนิตยสารต่าง ๆนำมาจัดทำสมุดภาพพร้อมกับ
วิเคราะห์ว่าบุคคลในภาพแต่ละภาพเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่เพราะเหตุใดจากนั้นเขียนอธิบาย
ลงใต้ภาพแต่ละภาพเพื่อส่งครูผู้สอน(การบ้าน)
6.ให้นักเรียนสำรวจรูปร่างและสีผิวของตนเองแล้วเสนอแนวทางการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองลงในสมุดบันทึก(การบ้าน)
7.ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดิมก่อนเรียน)
8.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
9.กำหนดการส่งงานรวบรวมสมุดภาพก่อนสอบกลางภาค(สัปดาห์ที่ 9)
10.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เพราะเหตุใดสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลรักษา
และทำความสะอาดบ้าน
2.การปัดกวาดเช็ดถูห้องต่าง ๆ ของห้องมีวิธีการอย่างไร
3.ถ้าเครื่องเรือนที่บ้านของนักเรียนเป็นเครื่องเรือนประเภทไม้จะมีวิธี
รักษาดูแลความสะอาดอย่างไร
4.การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีข้อควรระวังอย่างไร
5.การจัดและตกแต่งห้องให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านมีแนวทางอย่างไร
6.บ้านที่มีพื้นที่คับแคบนักเรียนจะใช้พรรณไม้ในลักษณะใด
เพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม
7.อาหารปรุงสำเร็จที่จะรับประทานในเวลาไม่นานและอาหารสด
ที่ซื้อมาจากตลาดมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกันอย่างไร
8.การเก็บอาหารกระป๋องมีหลักการสำคัญอย่างไร
9.ถ้าไม่มีตู้เย็นเก็บมะนาวและมะกรูดจะมีวิธีเก็บรักษาให้คงความสดอย่างไร
10.นักเรียนมีวิธีการเก็บอาหารที่เหลือรับประทานไว้ในตู้เย็นอย่างไร
11.นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาไข่ในตู้เย็นอย่างไร
12.ในการติดตั้งและประกอบซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพนักเรียนจะใช้ทักษใดบ้าง
13.ข้อต่อขนิดต่าง ๆ มีความสำคัญต่องานประปาในบ้านอย่างไร
14.ถ้าน้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีซ่อมแซมอย่างไร
แนวคำตอบ
1.เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าไม่รักษา
บ้านและเครื่องเรือนปล่อยให้สกปรกรกรุุงรังจะเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ
2.ใช้ไม้กวาดอยากใยากไย่ปัดหยากไย่บนเพดานใช้ไม้กวาดขนไก่
ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือน  ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นแล้วโกยฝุ่นที้งถังขยะ
3.ถ้ามีรอยคราบให้ใช้กระดาษขาววางทับเหนือรอยคราบแล้วใช้เตารีดทับ
หรือใช้ผ้าชุบการบูรเช็ดถูจนหมดคราบเปื้อนถ้าเปื้อนนำ้ตาเทียนให้ใช้
มีดขูดออกถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้น้ำมันสนเช็ดออกให้สะอาด
9.ใช้วิธีการฝังทรายโดยใส่ทรายหยาบลงในกระถางให้เต็มแล้วนำมะนาว
มะกรูดฝังลงในทรายรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นวางกระถางไว้ในที่ร่มหรือใต้ร่มไม้
10.เก็บใส่ในกล่องพลาสติกมีฝาปิดหรือถุงพลาสติกรัดยางเก็บบนชั้นวาง
11.เช็ดเปลือกไข่ให้สะอาดเก็บช่องเก็บไข่โดยวางด้านป้านขึ้นด้านแหลมลง
เพื่องป้องกันไม่ให้อากาศที่อยู่ในโพรงไข่ด้านป้านดันไข่แดงแตก
12.ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะเฉพาะอาชีพ  ทักษะการจัดการ
ในการทำงาน  ทักษะการแก้ปัญหา
14.สำรวจอุปกรณ์ที่ชำรุด  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  ปิดประตูน้ำแล้วตักน้ำออก
ถอดอุปกรณ์ที่ชำรุดออกแล้วประกอบอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าแทน
เปิดประตูน้ำทดสอบการใช้งานชักโครกถ้ามีข้อปกพร่องให้แก้ไข

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 2 ง  31102  ม. 4(เวลา  4  คาบ)
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน
และการจัดและตกแต่งบ้าน
3.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเก็บรักษาอาหาร
4.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่องงานช่างในบ้าน
(หนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 ทุกสำนักพิมพ์)
5.ให้นักเรียนสรุปจดบันทึกลงในสมุดทุกคนทุกห้องเรียน
6.ให้นักเรียนสำรวจตัวบ้าน  เครื่องเรือน  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ
รอบๆๆบริเวณบ้านว่ามีสิ่งใดชำรุดหรือต้งปรับเปลี่ยนแก้ไข
พร้อมเสนอแนวทางซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนแก้ไข
7.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบจัดตกแต่งห้องใดห้องหนึ่ง
หรือบริเวณบ้านบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยร่างภาพระบายสีให้สวยงาม
แล้วส่งตัวแทนรายงานผลหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ห้องหรือบริเวณที่จัดตกแต่ง
2.จุดประสงค์ในการจัดและตกแต่งห้องหรือบริเวณที่เลือก
3.แนวทางการจัดและตกแต่งห้องหรือบริเวณที่เลือกให้ประหยัดพลังงาน
ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8.ให้นักเรียนสำรวจอาหารที่ครอบครัวตนเองซื้อมารับประทานเป็นประจำ
แล้วเสนอวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมลงในสมุดบันทึก
9.ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
10.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
11.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 จำนวน  10  คะแนน

ครูผกาสั่งงานเพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  หลังจากที่ศึกษาใบความรู้  จดบันทึกย่อ  (ทุกคนทุกห้องเรียน)
1.ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง(ชุดเดิม)
2.ทำแบบฝึดหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
3.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
(คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน  3  คะแนน)
-สรุปจดบันทึกย่อ  1  คะแนน
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  1  คะแนน
-แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  1  แนน
รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ทั้งหมด  3  คะแนน  ส่งท้ายคาบเรียน

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาท ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆให้ได้ใจความสมบูรณ์มากที่สุด
1.เพราะเหตุใดสมาชิกในครอบครัวจึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาท
2.ลูกหลานที่ดีควรปฏิบัติตนต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อย่างไร
3.พ่อแม่ที่ดีควรมีหน้าที่และบทบาทต่อลูกอย่างไร
4.ในฐานะที่นักเรียนเป็นพี่ควรปฏิบัติต่อน้องอย่างไร
5.น้องที่ดีควรปฏิบัติต่อพี่อย่างไร
6.ถ้าพบว่าพี่หรือน้องมีปัญหาสุขภาพกายหรือปัญหาสุขภาพจิตนักเรียนควรทำอย่างไร
7.ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาท
ในฐานะสมาชิกของครอบครัว
8.คุณธรรมหรือหลักธรรมใดบ้างที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่
ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวอย่างมีความสุข
9.นักเรียนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ด้วยวิธีการใดบ้าง
10.ถ้านักเรียนมีปัญหาสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวจะแก้ไขอย่างไร
11.กิจกรรมใดบ้างที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
แนวคำตอบ
1.  เพราะจะทำให้บ้านน่าอยู่เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวมี  สัมพันธภาพที่ดีต่อกันไม่ทะเลาะกันรักใคร่กันทำให้ครอบครัวเป็นสุข
2.  เคารพเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รับผิดชอบ
งานที่พ่อแม่มอบหมายให้ทำด้วยความเต็มใจหรือญาติผู้ใหญ่มอบหมาย
เพื่อแบ่งเบาภาระงานของพ่อแม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักออมเงิน
มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่
3.  ให้ความรักความอบอุ่นใกล้ชิดกับลูกอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดี
มีคุณธรรมทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก  ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน
8.  ฆราวาสธรรมหรือหลักธรรมสำหรับผู้ครองเรือนเพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
พรหมวิหาร 4หรือหลักธรรมของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งหลักพรหมวิหาร 4จะ
ทำให้ทุกคนในครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
9.  ซื้อสิ่งของเฉพาะที่จำเป็นไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยตามสมัยนิยม
ใช้น้ำปะปาไฟฟ้าอย่างประหยัดใช้อินเทอร์เนตเท่าที่จำเป็น
ใช้สิ่งของอย่างประหยัดถนุถนอมซ่อมแซมสิ่งของใช้ตามสามารถ

กำหนดการสอน ชื่อหน่วย สาระการเรียนรู้รายวิชา ง 31102 ม.4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  หน้าที่และบทบาทของตนเอง(เวลา  1  ชั่วโมง)
สาระสำคัญ
-ความหมายของหน้าที่  บทบาท  หน้าที่และบทบาท  ครอบครัว
-หน้าที่และบทบาทในฐานะพ่อแม่
-หน้าที่และบทบาทในฐานะลูกหลาน
-หน้าที่และบทบาทในฐานะพี่น้อง
-ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิก
ของครอบครัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  บ้านของเรา   เวลา  4   ชั่วโมง
2.1  การดูแลรักษาบ้าน
2.1.1  ความสำคัญของการดูแลรักษาทำความสะอาดบ้าน
2.1.2  แนวทางการรักษาดูแลทำความสะอาดบ้าน
2.1.3  ความสำคัญของการจัดและตกแต่งบ้าน
-แนวทางการจัดตกแต่งบ้าน
2.2  การเก็บรักษาอาหาร
-การเก็บอาหารในอุณหภูมิธรรมดาหรืออุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพภูมิอากาศตามชนิดของอาหาร
-การเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิต่ำ
2.3  งานช่างในบ้าน
2.3.1  ความสำคัญของงานช่างในบ้าน
2.3.2  ทักษะที่ต้องใช้ในงานช่าง
2.3.3  การประกอบท่อน้ำพีวีซีและการติดตั้งก๊อกน้ำ
2.3.4  การซ่อมแซมโถส้วมชนิดนั่งราบหรือซักโครก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี     เวลา  1  ชั่วโมง
3.1  ความสำคัญของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
3.2  การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3.3  การเลือกใช้เครื่องแต่งกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การปลูกพืชไร้ดิน
4.1  ความเป็นมาของการปลูกพืชไร้ดิน  เวลา  2  ชั่วโมง
4.2  ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชไร้ดิน
4.3  ข้อดีข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน
4.4  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน
4.5  ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
4.6  วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกพืชไร้ดิน
4.7  ขั้นตอนการปลูกพืชไร้ดิน
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  งานดอกไม้สดของไทย  เวลา  3  ชั่วโมง
5.1  ความหมายและความสำคัญของงานดอกไม้สดของไทย
5.2  วิธีการประดิษฐ์ของดอกไม้ไทย
-การกรอง  การเย็บ  การมัด
5.3  เครื่องแขวนไทย
5.4  มาลัย
หน่วยการเรียนรู้ที่  6  เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  เวลา  3  ชั่วโมง
6.1  ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี
6.2  ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
หน่วยการเรียนรู้ที่  7  การดำเนินการทางธุรกิจ  เวลา  4   ชั่วโมง
7.1  ความหมายของการดำเนินการทางธุรกิจ
7.2  องค์กรทางธุรกิจ
7.3  องค์ประกอบในการดำเนินงานทางธุรกิจ
7.4  การบัญชีเบื้องต้น
7.5  การบริหารงานเอกสารในองค์การธุรกิจ
หน่วยการเรียนรู้ที่  8  เตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ  เวลา  2  ชั่วโมง
8.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
8.2  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ง 31102 ม.4

คำอธิบายรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เวลาเรียน  20  ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต
วิเคราะห์และอธิบายการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัว  วิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน  การจัดและตกแต่งบ้าน  การเก็บรักษาอาหาร  งานช่างในบ้านอธิบายการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม  การปลูกพืชไร้ดิน  งานดอกไม้สดของไทย  อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น  วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี อธิบายลักษณะขององค์การธุรกิจ ความหมายและองค์ประกอบของการดำเนินการทางธุรกิจ  การบริหารงานเอกสารและการบัญชีเบื้องต้น อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจและคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
เขียนแผนภาพความคิดแสดงการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทที่เหมาะสมในฐานะสมาชิกในครอบครัวและผลที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติและไม่ปฏิบัติสำรวจบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านแล้วระบุแนวทางซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบจัดและตกแต่งห้อง สำรวจอาหารที่ซื้อมารับประทานในครอบครัวเป็นประจำแล้วบอกแนวทางการเลือกซื้อแบ่งกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติประกอบท่อน้ำพีวีซี  ติดตั้งก๊อกน้ำและซ่อมแซมซักโครกสำรวจรูปร่างและสีผิวของตนเองแล้วเสนอแนวทางการเลือกใช้แสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมแบ่งกลุ่มรวบรวมภาพถ่ายการแต่งกายของบุคคลต่าง ๆแล้ววิเคราะห์อภิปรายความเหมาะสม  แบ่งกลุ่มร่วมกันปลูกพืชไร้ดิน ประดิษฐ์งานดอกไม้สด สำรวจเทคโนโลยีในชุมชนแล้วระบุความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และวางแผนสร้างวิธีการสิ่งของเครื่องใช้ตามระบบเทคโนโลยีแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายองค์ประกอบของการดำเนินการ  ทางธุรกิจ  ทำบัญชีจากโจทย์ที่กำหนดให้เขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารแผนภาพความคิดแนวทางเข้าสู่อาชีพ  เขียนจดหมายสมัครงาน  เขียนประวัติย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษจับคู่แสดงบทบาทสมมุติในการสัมภาษณ์งาน  และทำคู่มือเตรียมพร้อมในการทำงาน
เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามหน้าที่และบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของครอบครัวใช้ทักษะการจัดการในการทำงานมีทักษะกระบวนการในการทำงานมีทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานในการทำงานใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รหัสตัวชี้วัด
ง  1.1   ม.  4-6/1    ม.  4-6/3   ม.  4-6/4    ม.  4-6/5   ม. 4-6/6 ม.4-6/7
ง  2.1    ม.  4-6/1   ม.  4-6/2
ง  4.1    ม.  4-6/1   ม.  4-6/4
รวมทั้งหมด  11  ตัวชี้วัด