คำสั่งนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน ครูผู้สอนนางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ จำนวน 0.5 หน่วยการเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 20 คาบ/ภาคเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ศึกษารายละเอียดต่าง  ๆ ในเว้บไซต์  krupaga ดังนี้
และให้จดบันทึกรายละเอียดลงในสมุด  ส่งในคาบเรียนที่  1  ทุกห้องเรียนทุกคน
1.  การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  โดยครูผกา
2.  ให้ศึกษาคำอธิบายรายวิชา  ศึกษาตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์ประจำหน่วย
3.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ /จุดประสงค์ประจำหน่วย /เวลาเรียนแต่่ละหน่วยการเรียนรู้
สาระสำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้
4.  ภาระงานประจำหน่วยและกำหนดส่งชิ้นงาน
5.  กาารวัดผลและประเมินผล
6.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
7.  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้้ที่  1.1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ภาระงาน/คะแนน/กำหนดส่งงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกคนคงพร้อมในภาคเรียนที่ 2 นะคะ
วันนี้เป็นวันประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1  นักเรียนทุกคนดูประกาศผลการสอบออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต์โรงเรียนค่ะ%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%81%e0%b8%b2

ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.28

วันนี้เป็นการสอบปลายภาค รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน
ครูตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยทุกห้องเรียน  ขอบใจนักเรียนทุกคมที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำข้อสอบ
ผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจมากทุกห้องเรียน  ครูตัดสินผลการเรียน  กรอก Bookmark  และกรอก
คะแนนลงใน  ปพ. 5 เรียบร้อยส่งงานวัดผลเพื่อนำเสนออนุมัติผลการเรียนและจะประกาศผล
ในวันที่ 7  ตุลาคม  เมื่อนักเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้วปิดภาคเรียน
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  โชคดีทุกคนค่ะ
img_9342246220961391

รูปภาพโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  28  (ศรีสะเกษ -ยโสธร)

ครูผการ่วมงานเกษียณอายุราชการ ผอ.เสนอเกียรติ พราวศรี ที่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ผอ. เชี่ยวชาญ

ในวาระที่ผู้อำนวยการเสนอเกียรติ  พราวศรีเกษียณอายุราชการขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครอง
ดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในการดำรงชีวิตในวัยหลังเกษียณ  ท่านเป็นผอ.
นักวิชาการที่มีเว็บไซต์การเรียนการสอนรายวิชาการงานก็เพราะท่านขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
เกียรติภูมิความดีจะอยูในใจของพวกเราชาวกุดชุมวิทยาคมตลอดไปค่ะ
%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-2 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4-2

ตัวอย่างข้อสอบรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ตัวชี้วัดที่ 1  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันและจัดอาหารประเภทสำรับได้
1.  การดูแลเสื้อผ้าหมายถึงข้อใด.
ก.  การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าจากผ้าหลายประเภท    ข.  การตัดเย็บเสื้อผ้าและตกแต่งด้วยเลื่อมลูกปัด
และติดลูกไม้หรูหราเพื่อให้เหมาะกับการสวมใส่ในงานต่าง ๆ
ค.  การตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทที่มีคุรสมบัติที่แตกต่างกันส่งผลต้องดูแลให้ถูกวิธี
ง.  การทำความสะอาดและเก็บรักษาเสื้อผ้าโดยวิธีขจัดรอยเปื้อน ซัก ตาก รีด เก็บ พับ
แขวนในถุงเก็บเสื้อผ้าหรือในตู้เสื้อผ้า
2.  ใช้ประโยชน์ในการทำเสื้อชั้นในสตรี ยางยืดและผ้าที่ใช้ทางการแพทย์ต้านทานแรงดึงได้สูง
หมายถึงคุณสมบัติของผ้าในข้อใด.
ก.  ผ้าไนลอน      ข.  ผ้าสเปนเด็กซ์      ค.  ผ้าอไครลิค     ง.  ผ้าพอลิเอสเทอร์
3.  เพราะเหตุใดจึงต้องขจัดรอยเปื้อนก่อนซักเสื้อผ้า.
ก.  เพราะเนื้อผ้าจะเหนียวและทนทานมากขึ้น    ข.  เพราะจะทำให้เสื้อผ้ามีสีสดยาวนาน
ค.  เพราะช่วยซักผ้าให้สะอาดได้ง่าย     ง.  เพราะประหยัดสารซักฟอก
4.  การสำรวจสัญญาลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนทำความสะอาดมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นการฝึกทักษะการสังเกต     ข.  ช่วยให้ใช้เครื่องซักผ้าได้ถูกวิธี
ค.  ช่วยประหยัดเวลาในการซักเสื้อผ้า    ง.  ทำความสะอาดเสื้อผ้าได้อย่างถูกวิธีและถนอมเสื้อผ้า
5.ถ้าต้องการให้ดูแลเสื้อผ้าเสร็จเร็วและสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงานควรปฏิบัติตามข้อใด
ก.  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ การดูแลเสื้อผ้าให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน
ข.  ให้สมาชิกทุกคนจับฉลากว่าแต่ละคนจะต้องทำงานอะไรบ้าง
ค.  ให้สมาชิกทุกคนร่วมลงมติเลือกคนทำงานเพียงคนเดียว
ง.  วางแผนการทำงานและแบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มทำทุกคน
6.  การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการดูแลเสื้อผ้าตรงกับข้อใด.
ก.  ไม่เปิดไฟฟ้าขณะซักผ้า    ข.  รีดผ้าหลายตัวในครั้งเดียวกัน
ค.  ตากผ้ากลางแดดจัดให้แห้งสนิท     ง.  ใช้เครื่องซักผ้าแทนการใช้มือซักผ้า
7.  อาหารประเภทสำรับหมายถึงข้อใด.
ก.  อาหารที่จัดเป็นชุด    ข.  มีอาหารหลายอย่าง
ค.  อาหารหลายรสชาติหลายลักษณะซึ่งรับประทานร่วมกันได้รสชาติอร่อยเมื่อรับประทานทั้งชุด
ง.  ถูกทุกข้อ
8.  เครื่องแนมเป็นอาหารที่รับประทานคู่กันเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยของอาหารมีลักษณะ
เป็นชุดเดียวกัน  ข้าวคลุกกะปิ  มีเครื่องแนมในข้อใด.
ก.  เนื้อทอด      ข.  ไข่เจียว      ค.  ไข่ลูกเขย     ง.   หมูหวาน

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-9 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 รหัสวิชา ง 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ถ้านักเรียนต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน ควรสืบค้นข้อมูลจากแหล่งใด.
ก.  หนังสือพิมพ์รายวัน    ข.  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ค.  เว็บไซต์เกี่ยวกับการจัดและตกแต่งบ้าน    ง.  เจ้าของร้านขายสินค้าตกแต่งบ้าน
เฉลยข้อ  ค  เหตุผลมีข้อมูลที่หลากหลายน่าสนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดและตกแต่งบ้านได้
2.  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดและตกแต่งบ้าน.
ก.  เพราะต้องการให้สิ่งของในบ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน
ข.  เพราะต้องการให้คนมาเยี่ยมเยียนบ่อย ๆ
ค.  เพราะต้องการให้บ้านมีกลิ่นหอมสดชื่น
ง.  เพราะต้องการให้บ้านน่าอยู่อาศัย
เฉลยข้อ  ง  เหตุผลการจัดตกแต่งบ้านทำให้บ้านสวยงามร่มรื่นเป็นระเบียบสะอาด.
3.  การจัดและตกแต่งบ้านเพื่อประหยัดพลังงานต้องพิจารณาจากสิ่งใด.
ก.  ขนาดของห้อง จำนวนเครื่องเรือน     ข.  ทิศทางลมและแสงแดด  ขนาดของเครื่องเรือน
ค.  ขนาดของพัดลม สีของผนังและเพดานห้อง
ง.  ขนาดของเครื่องเรือน การติดตั้งหลอดไฟบนเพดานห้อง
เฉลยข้อ  ข  เหตุผลการทราบทิศทางลมและแสงแดดทำให้การจัดวางเครื่องเรือนได้เหมาะสม
ไม่สื้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเพราะอากาศถ่ายเทได้สะดวก
4.  การเลือกพันธุ์ไม้ที่ใช้ในการจัดสวนหน้าบ้านต้องพิจารณาสิ่งใด.
ก.  บริเวณที่จัดสวน  รูปแบบสวน     ข.  ราคาของพันธุ์ไม้
ค.  ระยะทางในการเดินทางไปร้านค้าที่จำหน่ายพันธุ์ไม้    ง.  อายุของพันธุ์ไม้ที่จะใช้จัดสวน
เฉลยข้อ  ก  เหตุผลการจัดสวนต้องพิจารณาบริเวณที่ต้องการจัดสวนเพื่อเลือกรูปแบบสวนได้เหมาะสม
กับสถานที่กำหนดพันธุ์ไม้และของประดับตกแต่งสวนได้ถูกต้อง
5.  การจัดตกแต่งบ้านที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ควรใช้วัสดุในข้อใด.
ก.  ภาพวิวทิวทัศน์  เครื่องเรือนประเภทโลหะ    ข.  รูปปั้นโลหะ  เครื่องเรือนประเภทพลาสติก
ค.  เครื่องเรือนประเภทไม้  ต้นไม้  ผ้าม่านผ้าฝ้าย    ง.  เครื่องเรือนทาสีไม้  ผ้าม่านใยสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ค  เหตุผล  ต้นไม้  น้ำพุ  เครื่องเรือนประเภทไม่ช่วยสร้างบรรยากาศ
ภายในบ้านให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ
6.  ถ้ามีบริเวณระเบียงห้องนอนพื้นที่ประมาณ  1×4  เมตร ควรเลือกจัดสวนประเภทใดจึงจะเหมาะสมที่สุด.
ก.  สวนประดิษฐ์      ข.  สวนแบบธรรมชาติ      ค.  สวนแนวใหม่     ง.  สวนญี่ปุ่น
เฉลยข้อ  ค  เหตุผล  มีพื้นที่จำกัดจึงต้องใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเพื่อใช้ในการพักผ่อน
และสามารถนำโต๊ะเก้าอี้มาใช้ในสวนได้
7.  ข้อใดเป็นวัสดุ อุปกรณ์ และพันธุุ์ไม้ที่เหมาะสมในการจัดสวนแบบบาหลี.
ก.  ปาล์มพัด  เกวียน  กรวด      ข.  ลีลาวดี  รูปปั้น  น้ำพุ
ค.  พวงทอง  ศาลา  น้ำตก        ง.  ปาล์มพัด  ม้านั่ง  เครื่องปั่นดินเผา
เฉลยข้อ  ข  สวนบาหลีเป็นการจัดสวนแบบธรรมชาติซึ่งนิยมใช้พันธุ์ไม้เขตร้อนตกแต่งด้วยรูปปั้น
เทวรูปและน้ำพุ
8.  การเลือกใช้ผ้าและวิธีการปักผ้าม่านเพื่อตกแต่งห้องนอน  ข้อใดสัมพันธ์กัน.
ก.  ผ้าไนลอน  การปักสองหน้า      ข.  ผ้าฝ้าย  การปักสองหน้า
ค.  ผ้าลินิน  การปักหน้าเดียว         ง.  ผ้าไหม  การปักหน้าเดียว
เฉลยข้อ  ข  ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดี เนื้อผ้าไม่แข็งจนเกินไปทำให้ง่ายต่อการปัก
แบบสองหน้าและการปักสองหน้าทำให้มองเห็นลวดลายที่สวยงามทั้งสองด้าน
9.  การปักผ้าช่วยแก้ปัญหาในข้อใด.
ก.  ปกปิดร่องรอยการชำรุดเล็กน้อยของเสื้อผ้า      ข.  แก้ไขด้ายที่ชายผ้าหลุดลุ่ย
ค.  ซ่อมแซมกระเป๋าเสื้อผ้า     ง.  ลบรอยเปื้นบนเสื้อผ้า
เฉลยข้อ  ก  เป็นการปักทับเสื้อผ้าที่ชำรุดทำให้มองไม่เห็นรองรอยการชำรุดของเสื้อผ้า
10. เพราะเหตุผลใดจึงต้องใช้ผ้าสีพื้นมาปักลวดลาย.
ก.  เพราะต้องการให้เห็นลายปักชัดเจน  ข.  เพราะต้องการให้ลายปักเรียบเนียน
ค.  เพราะต้องการให้ผ้าไม่หลุดลุ่ย      ง.  เพราะต้องการให้ด้ายไม่แตกยุ่ย
เฉลยข้อ  ก  เพราะผ้าสีพื้นจะช่วยให้ลวดลายโดดเด่น
11. การป้องกันไม่ให้ผ้ายืดย้วยหลังจากปักแล้ว มีวิธีการอย่างไร
ก.  ปักผ้าโดยมีกระดาษลอกลายวางซ้อนอยู่ตลอดเวลา
ข.  ปักด้ายหรือไหมแบบหลวม ๆ     ข.  ไม่ขึงผ้าบนสะดึงถ้ายังไม่เริ่มปัก
ค.  ไม่ขึงผ้าบนสดึงถ้ายังไม่เริ่มปัก     ง.  ซักผ้าก่อนนำมาปัก
เฉลยข้อ  ค  การขึงผ้าบนสะดึงเป็นเวลานานจะทำให้ผ้ายืดย้วย
12. การปักผ้าด้วยมือที่ถูกวิธีควรทำอย่างไร.
ก.  ปักส่วนที่แคบไปยังส่วนที่กว้างจนกว่าจะเสร็จ   ข.  ปักส่วนที่กว้างไปยังส่วนที่แคบจนกว่าจะเสร็จ
ค.  ปักตรงกลางออกมาด้านนอกทั้งสองข้าง      ง.  ปักเดินเส้นก่อนจึงปักทึบด้านใน
เฉลยข้อ  ก  ช่วยให้สังเกตเห็นส่วนที่ยังไม่ได้ปักง่ายขึ้น
13. ถ้าต้องการปักผ้ารูปสมาชิกในกลุ่ม เพื่อใส่กรอบรูปมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนควร
เตรียมอุปกรณ์ในข้อใด.
ก.  เข็ม  ด้ายเบอร์ 5 กรรไกรปลายแหลม  สะดึงแบบสี่เหลี่ยม  ปากคีบปลายตรง  กระดาษแก้ว
ข.  เข็ม  ด้ายเบอร์  25 กรรไกรปลายโค้ง  สะดึงแบบสี่เหลี่ยม ปากคีบปลายตรง  กระดาษคาร์บอน
ค.  เข็ม  ด้ายเบอร์ 5 กรรไกรปลายโค้ง สะดึงแบบกลม ปากคีบปลายงอ กระดาษแก้ว
ง.  เข็ม ด้ายเบอร์ 25 กรรไกรปลายแหลม สะดึงแบบกลม ปากคีบปลายงอ กระดาษคาร์บอน
เฉลยข้อ  ค  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปักผ้าทำให้การปักผ้าสะดวกขึ้นและสามารถซื้อหาได้ง่าย
14. การปักดิ้น มีความแตกต่างจากการปักไหมอย่างไร.
ก.  วัสดุ  อุปกรณ์และความสวยงาม    ข.  วธีการปัก และความสวยงาม
ค.  วิธีการปักและวัสดุอุปกรณ์             ง.  การนำไปใช้งาน และวัสดุอุปกรณ์
เฉลย ง  การปักดิ้นใช้กับการปักชุดการแสดงของไทยวัสดุที่ใช้จึงเน้นความสวยงามเช่นด้ายทำจากโลหะเงิน
15. การปักตราโรงเรียนบนกระเป๋าเสื้อนักเรียน ควรใช้วิธีการปักแบบใด.
ก.  ปักทึบ   ข.  ปักเดซี่    ค.  ปักสั้น – ยาว      ง.  ปักเดินเส้น
เฉลยข้อ  ก  ปักทึบเป็นการปักที่ต้องการลวดลายเป็นแนวทึบหนาทำให้มองเห็นได้ชัดเจน
16. ถ้านักเรียนมีความชำนาญในการปักผ้า จะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  ปักเสื้อผ้าของตนเอง    ข.  รับจ้างปักชื่อบนเสื้อนักเรียน
ค.  ปักผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้เพื่อน   ง.  ปักผ้าคลุมเตียงเป็นของที่ระลึกมอบให้ญาติ
เฉลยข้อ  ข  เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
17. ข้อใดเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากที่สุด.
ก.  นมเปรี้ยวผสมเกล็ดขนมปัง     ข.  นมสดใส่น้ำหวานสีแดง
ค.  น้ำมะเขือเทศสดใส่นมสด     ง.  นมปรุงแต่งใส่น้ำผึ้ง
เฉลยข้อ  ค  นมสดมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกมะเขือเทศมีวิตามินบำรุงลำไส้ ไต กระเพาะอาหาร
18. เพราะเหตุใดจึงเลือกใช้พืชผักและผลไม้ที่มีในท้องถิ่นในการมาทำเครื่องดื่ม.
ก.  ประหยัดค่าใช้จ่าย     ข.  คุณค่าทางอาหารสูง     ค.  ไม่มีสารพิษ     ง.  สะอาด
เฉลยข้อ  ก  เป็นพืชผักที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นของตนเอง
19. ข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าของเครื่องดื่ม.
ก.  เพิ่มปริมาณน้ำตาล    ข.  เปลี่ยนภาชนะในการบรรจุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
ค.  เพิ่มชิ้นเนื้อผลไม้หั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าลงในน้ำผลไม้   ง.  เพิ่มสีผสมอาหารและเติมกลิ่นสังเคราะห์
เฉลยข้อ  ค  เป็นการเพิ่มรสสัมผัสในน้ำดื่มให้มากขึ้น
20. การบริการเครื่องดื่มที่เหมาะสมตรงกับข้อใด.
ก.  เทนมร้อนลงในถ้วยกระเบื้องไม่มีหูจับเต็มถ้วยวางบนโต๊ะ ข. เทน้ำฝรั่งลงในแก้วใสจนเต็มแก้ววางบนโต๊ะ
ค.  เทน้ำขิงลงในถ้วยกระเบื้องมีหูจับ  3/4 ของถ้วยวางบนโต๊ะ
ง.  เทน้ำมะนาวลงในแก้วใสมีก้านครึ่งแก้ววางบนโต๊ะ
เฉลยข้อ  ค  ถ้วยกระเบื้องทนต่อความร้อนได้ดีการรินน้ำ  3/4 ของถ้วยทำให้เวลายกดื่มไม่หก
สะดวกแก่การดื่ม
21. วัสดุ อุปกรณ์ข้อใดไม่ควรใช้ตกแต่งเครื่องดื่ม.
ก.  ช้อนคนเครื่องดื่มทำจากแก้ว    ข.  พืชผักหรือผลไม้ชนิดเดียวกันกับเครื่องดื่ม
ค.  ใบไม้และดอกไม้พลาสติก     ง.  วุ้นผสมน้ำผลไม้หลากสี
เฉลยข้อ  ค  พลาสติกอาจละลายเจือปนลงในเครื่องดื่มได้ ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
22. สัตว์ชนิดใดไม่นิยมเลี้ยงเพื่อการท่องเที่ยว.
ก.  นกกระจอกเทศ  ปลาคาร์ป   ข.  ไก่  โคนม    ค.  เสือ  ลิง     ง.  ผีเสื้อ  จระเข้
เฉลยข้อ  ข  ไก่และโคนมเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภค
23. ครอบครัวนักเรียนอยู่จังหวัดสมุทรสงคราม ควรเลี้ยงสัตว์ชนิดใดเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ.
ก.  หอยแครง  หอยแมลงภู่    ข.  ปลาสวาย  ปลาซ่อน   ค.  นกกระจอกเทศ  ปลาม้า    ง.  กบ  โคนม
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นสัตว์ที่สามารถเเลี้ยงได้ในบริเวณชายฝั่งทะเล  มีตลาดรองรับแน่นอน
ทำให้มีรายได้ตลอดปีหรือมีรายได้ทุกเดือน
24. ข้อใดเป็นลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยงไก่พันธุ์เล็กฮอร์นอายุ  15  วัน
ขึ้นไปจำนวน  100  ตัว
ก.  แบบเพิงหมายแหงน  เครื่องกกไข่  ถาดอาหาร  รางน้ำแบบยาว  หลอดนีออน  คอนนอน
ข.  แบบหน้าจั่วกลาย  ถังอาหาร  ขวดน้ำ  หลอดตะเกียบ  ผ้าม่าน
ค.  แบบหน้าจั่วกลาย  รางอาหาร  รางน้ำแบบยาว  หลอดฟลูออร์เรสเซนต์  คอนนอน
ง.  แบบหน้าจั่วสองชั้นกลาย  ถาดอาหาร  ขวดน้ำ  หลอดกลม  ผ้าม่าน
เ้ฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นโรงเรียนที่กันแดดและฝนได้ดี  อุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่เหาะสมกับช่วงอายุ
และจำนวนของไก่และไข่
25. เพราะเหตุใดเกษตกรจึงนิยมเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพ.
ก.  เจริญเติบโตง่าย  รสชาติดี    ข.  ต้นทุนต่ำ  การดูแลง่าย
ค.  ต้นทุนต่ำ  รสชาติดี    ง.  ดูแลง่าย  รสชาติดี
เฉลยข้อ  ง  เพราะปลานิลเป็นปลาน้ำจืด สามารถเลี้ยงได้ตามหนองบึงเนื้อปลามีรสชาติดี
จึงเป็นที่นิยมในการบริโภคทุกท้องถิ่น
26. การเลี้ยงสัตว์รูปแบบใดเป็นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ก.  เลี้ยงปลาเล็กร่วมกับปลาใหญ่    ข.  เลี้ยงไก่ร่วมกับนก   ค.  เลี้ยงไก่บนบ่อปลา  ง.  เลี้ยงไก่รวมกับเป็ด
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นการนำมูลไก่ไปเป็นอาหารของปลานิลทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
27. การสังเกตการเจริญเติบโตของพืช  อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการเทคโนโลยี.
ก.  การเลือกวิธีการ     ข.  การรวบรวมข้อมูล   ค.  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ   ง.  การทดสอบ
เฉลยข้อ  ขการสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นทำให้เลือกวิธีการแก้ปัญหาของพืชได้ตรงจุด
28. หากนักเรียนมีอาชีพเป็นชาวประมง ควรออกแบบเทคโนโลยีประเภทใดมากที่สุด
ก.  ชุดดำน้ำไปจับปลา   ข.  ถังแช่ปลาอัตโนมัติ    ค.  เรดาร์หาฝูงปลา   ง.  หลังคาบังแดดบนเรือ
29. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรเลือกใช้เทคโนโลยีในการสร้างพลังงานทดแทน
ก.  กังหันลม   ข.  เขื่อน     ค.  เตาเผาขยะ   ง.  แผงโซล่าเซล
เฉลยข้อ  ง  แผงโซล่าเซลใช้ได้ดีในภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงโล่งอากาศร้อนจัด
30. พลังงานหมุนเวียนใช้แก้ปัยหาในข้อใด.
ก.  การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ  ข.  ภาวะโลกร้อน    ค. สุขภาพเสื่อมโทรม       ง.  ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  ก  เป็นการนำพลังงานธรรมชาติมาใช้แทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่นถ่ายหิน  น้ำมัน
31. การทิ้งหลอดไฟนีออนต้องทิ้งลงในถังขยะสีใด.
ก.  สีเขียว   ข.  สีเหลือง   ค.  สีแดง  จ.  สีน้ำเงิน   เฉลยข้อ  ค  เป็นถังขยะที่ใส่
เฉลยข้อ  ค  เป็นถังขยะที่ใช้ใส่ขยะอันตราย
32. วัสดุในข้อใดไม่สามารถนำนำไปใช้ในกระบวนการรีไซเคิลได้
ก.  เสื้อผ้า  กระเป๋าหนัง     ข.  ถุงกระดาษ  ถุงพลาสติกมีหูหิ้ว
ค.  ขวดแก้ว  กระดาษ        ง.  ลวดทองแดง  อะลูมิเนียม
เฉลยข้อ  ก  เพราะเสื้อผ้าและกระเป๋าหนังเหมาะกับการนำมาใช้ซ้ำมากกว่า
33. การปฏิบัติตนข้อใดเป็นการใช้ความคิดละเอียดลออ.
ก.  ตัดไม้อัดเพื่อทำชิ้นส่วนตู้ใส่กุญแจ     ข.  ตกแต่งตู้ใส่กุญแจด้วยการเพนต์สี
ค.  ประกอบหลอดไฟเข้าในตู้ใส่กุญแจ     ง.  เช็ดทำความสะอาดตู้ใส่กุญแจ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นการตกแต่งชิ้นงานที่สำเร็จแล้วให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
34. การเขียนภาพฉายหรือภาพสามมิติก่อนสร้างชิ้นงานมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  เป็นแนวทางในการสร้างชิ้นงาน    ข.  ทำให้ชิ้นงานมีความสวยงาม
ค.  ประหยัดแรงงานในการทำชิ้นงาน     ง.  ลดค่าใช้จ่ายในการทำชิ้นงาน
เฉลยข้อ  ก  เพราะเป็นต้นแบบในการสร้างชิ้นงานทำให้ลดข้อผิดพลาดในการสร้างชิ้นงาน
35. ถ้ามีขวดน้ำพลาสติก  1  ใบ  นักเรียนจะประดิษฐ์อะไรจึงเกิดประโยชน์มากที่สุด.
ก.  ดอกไม้ติดป้ายนิเทศ     ข.  แจกันปลูกพลูด่าง    ค.  เครืองแขวน    ง.  บัวรดน้ำ
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและนำมาใช้ประโยชน์ได้
36. ข้อใดสรุุปลักษณะชิ้นงานที่มีคุณภาพได้ถูกต้อง.
ก.  การทำงานต้องใช้แบตเตอรี่ มีเสียงเพลง     ข.  มีกลิ่นหอม  ถอดประกอบได้
ค.  ผิวสัมผัสเรียบ  ไม่มีสี  ไม่มีกลิ่น     ง.  ใช้ได้จริง  ผ่อนแรง  ทนทาน  สวยงาม
เฉลยข้อ  ง  สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพต้องทนทาน สวยงามใช้งานได้จริงและสามารถผ่อนแรงงานได้
37. กระบอกไม้ไผ่  หลอดไฟ  สีเพนต์  แล็กเกอร์  ควรนำมาสร้างชิ้นงานชิ้นใดจึงจะเหมาะสม.
ก.  แจกันดอกไม้แห้ง    ข.  กระปุกออมสิน    ค.  โคมไฟ     ง.  กล่องใส่เครื่องประดับ
เฉลยข้อ  ค  การประดิษฐ์โคมไฟต้องใช้หลอดไฟเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประดิษฐ์
38. การปฏิบัติตนมนข้อใดเป็นการใช้วัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์.
ก.  เก็บเกล็ดปลาไปจำหน่ายให้ร้านที่รับซื้อ     ข.  เก็บเปลือกหอยใส่กล่องกระจกแล้วติดชื่อไว้
ค.  นำรังไหมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ประดับแจกันในบ้าน   ง.  นำผ้าพื้นเมืองไปจำหน่ายยังต่างจังหวัด
เฉลยข้อ  ค  รังไหมเป็นวัสดุที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่นจึงสะดวกต่อการนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้
39. โครงการใดช่วยให้นักเรียนมีวัสดุในโรงเรียนมาประดิษฐ์เป็นของใช้ของตกแต่งโดยไม่ต้องซื้อ.
ก.  โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า    ข.  โครงการธนาคารขยะ
ค.  โครงการต้นกล้าอาชีพ     ง.  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
เฉลยข้อ  ข  เป็นการจำแนกประเภทของขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสม
40. การประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกควรระมัดระวังในเรื่องใดมากที่สุด.
ก.  ตัดชิ้นส่วนที่ต้องเชื่อมต่อขาดออกจากกัน    ข.  ล้างขวดไม่สะอาดและเช็ดลายที่วาดไว้ไม่หมด
ค.  สูดดมกลิ่นสีอะคริลิกขณะเพนต์    ง.  ล้างหมึกปากกาเคมีไม่ออก
เฉลยข้อ  ก  หัวแร้งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง
41. ถ้าไม่มีสีอะคริลิกนักเรียนสามารถใช้สีประเภทใดแทนได้.
ก.  สีทาเล็บ     ข.  สีโปสเตอร์     ค.  สีทาบ้าน     ง.  สีน้ำ   เฉลยข้อ  ก  มีคุณสมบัติเหมือนสีอะคริลิก
42. นักเรียนจะนำความรู้จากการประดิษฐ์แจกันดอกไม้จากขวดพลาสติกไปใช้ประโยชน์อย่างไร.
ก.  ทำกรอบรูป      ข.  ทำโคมไฟ      ค.  ทำตุ๊กตาล้มลุก     ง.  ทำไม้กวาด
เฉลยข้อ  ข  ทำโคมไฟเป็นวัสดุที่ทนต่อความร้อนและสามารถตัดตกแต่งได้สวยงามการดูแลรักษาง่าย
43. เพราะเหตุใดจึงใส่เกลือลงในน้ำที่ใช้ย้อมสีตอก.
ก.  ทำให้ตอกสานได้ง่าย     ข.  ทำให้สีที่ใช้ย้อมตอกสด
ค.  ทำให้สีไม่เปรอะเปื้อนมือเวลาสาน  ง.  ทำให้สีติดทนนาน  เฉลยข้อ  ง เกลือมีคุณสมบัติทำให้สีติดทน
44.  ข้อใดไม่ใช่การสื่อสาร.
ก.  วิภาภรณ์อ่านหนังสือ   ข.  วิภาวีส่งอีเมลถึงเพื่อน    ค.  อำพลรายงานหน้าชั้นเรียน
ง.  วิรัตน์สนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนตกับชาวต่างชาติ  เฉลยข้อ  ก  ขาดกระบวนการส่งข้อมูล
45. ถ้าต้องการติดต่อกับผู้ปกครองที่อยู่ต่างประเทศในกรณีเร่งด่วนควรใช้วิธีใดจึงประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย
ก.  ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ข.  การสนทนาผ่านเครือข่าย  ค.  โทรศัพท์    ง.  จดหมายอากาศ
เฉลยข้อ  ข  เป็นการส่งสารทางไกลที่สามารถโต้ตอบกันได้ทันทีและเสียค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
46. การสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ในอินเทอร์เนตอย่างปลอดภัยตรงกับข้อใด.
ก.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วจดชื่อเว็บไซต์ไว้
ข.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่มีคนบอกต่อ ๆกันมาว่าราคาถูก
ค.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่จัดทำโฮมเพจได้สวยงามน่ารัก
ง.  ซื้อสินค้ากับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและพิมพ์ใบเสร็จหรือใบสั่งซื้อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
เฉลยข้อ  ง  มีเอกสารไว้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าป้องกันการถูกฉ้อโกง
47. ถ้าต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมใกล้บ้านปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำ
ก.  WWW.1111.go./index2.html    ข.  WWW.rakbankard.com
ค.  www.google.co.th    ง.  www.thaicure.com
เฉลยข้อ  ก  เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของราชการที่รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์หรือร้องเรียนของประชาชน
48. สถานที่ใดที่นักเรียนไม่สามารถจ่ายค่าสาธารณูปโภคได้.
ก.  ร้านล้างอัดรูป     ข.  ที่ทำการไปรษณีย์    ค.  ธนาคาร    ง.  ร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น  7 ElEVEN
เฉลยข้อ  ก  เป็นแหล่งให้บริการถ่ายรูปล้างรูปและอัดรูปเท่านั้น
49. การปฏิบัติตนในข้อใดแสดงถึงมารยาทที่ดีในการติดต่อสือสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ก.  ส่งจดหมายสมัครงานหลังกำหนดวันปิดรับสมัครงาน
ข.  ส่งเรื่องร้องเรียนที่เป็นเท็จในเว็บไซต์ที่รับร้องเรียน
ค.  ส่งจดหมายขอเอกสารจากหน่วยงานราชการในวันทำการ
ง.  โทรศัพท์จองคิวตรวจโรคที่โรงพยาบาลหลังเวลาทำงาน
เฉลยข้อ  ค  เป็นวันที่เจ้าหน้าที่มาทำงาน ทำให้สะดวกแก่การจัดหาเอกสาร
50. สถานการณ์ในข้อใดทำให้เกิดการว่างงาน
ก.  ชาวต่างประเทศมาลงทุนเปิดบริษัทผลิตรถยนต์ในประเทศไทย
ข.  จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในย่านเกษตรกรรม     ข.  บริษัทมีกำไรจากการขายจึงขยายกิจการ
ง.  บริษัทล้มละลายเพราะเศรษฐกิจตกต่ำ     เฉลยข้อ  ง  ต้องเลิกจ้างพนักงานเพราะไม่มีเงินเดือนให้
51. ข้อใดคือแหล่งหางานที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
ก.  หนังสือพิมพ์สมัครงาน     ข.  วิทยุชุมชน    ค.  โทรทัศน์เสรีของหน่วยงานเอกชน
ง.  เว็บไซต์หางานของกรมแรงงาน   เฉลยข้อ  ง  ข้อมูลเป็นปัจจุบันและได้รับการรับรองจากภาครัฐ
52. ถ้าต้องการสมัครงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ควรมีความสามารถพิเศษด้านใด.
ก.  การสนทนาภาษาอังกฤษ      ข.  การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ค.  ภาษาคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม    ง.  การใช้อินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ค  เป็นความสามารถที่โปรแกรมเมอร์จะต้องใช้ในการทำงาน
53. ข้อใดไม่ใช่ค่าตอบแทนในการทำงาน.
ก.  โบนัส     ข.  บัตรทอง        ค.  ประกันสังคม       ง.  เงินเดือน
เฉลยข้อ  ข  เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนที่มิได้ประกอบอาชีพหรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์
54. อาชีพครูต้องใช้ทักษะใดในการทำงานมากที่สุด.
ก.  ทักษะกระบวนการทำงาน     ข.  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ข.  การสร้างชิ้นงาน  ทักษะกระบวนการทำงาน
ค.  การทำรายงาน  ทักษะการแสวงหาความรู้    เฉลยข้อ  ง  ต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆมาเพิ่มเติม
55. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน.
ก.  การระบุสิ่งที่ต้องการ – ทักษะการทำงานร่วมกัน     ข.  การสร้างชิ้นงาน  – ทักษะกระบวนการทำงาน
ค.  การทำรายงาน – ทักษะการแสวงหาความรู้      ง.  การกำหนดกิจกรรมการทำงาน – ทักษะการจัดการ
เฉลยข้อ  ก  ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จลุล่วงโดยปราศจากปัญหา

 

ปฏิทินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1

ปฏิทินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1  ในวันที่  26  ก.ย.-30  ก.ย.
ให้นักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อม  นักเรียนที่ค้างส่งงานวันสุดท้าย  23 ก.ย.
ข้อสอบแบบปรนัย 4  ตัวเลือก 60  ข้อ ข้อสอบแบบอัตนัย 3 ข้อ หน่วยการเรียนรู้ที่  1-7
ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนทุกห้องเรียนโชคดีค่ะพบกันใหม่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%81%e0%b8%b2

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7 รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าชนิดใดที่ซักแล้วไม่ต้องรีด
ก.  ผ้าลินิน   ข.  ผ้าพอลิเอสเทอร์    3  ผ้าฝ้าย     4.  ผ้าอะซิเตต
เฉลยข้อ  2  เพราะผลิตจากใยสังเคราะห์ไม่ยับง่ายจึงไม่ต้องรีบ
2.  สิ่งใดช่วยให้สามารถดูแลเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของผ้าและการตัดเย็บ
ก.  คำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ของสารซักฟอก   ข.  สัญลักษณ์บนป้ายผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้า
ค.  ถุงใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาจากร้านค้า       ง.  วิธีการใช้เครื่องซักผ้า
เฉลยข้อ  ข  เพราะสัญลักษณ์บนป้ายผ้าจะบอกวิธีการดูแลเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าชนิดนั้น
3.  ข้อใดเป็นการขจัดรอยเปื้อนเลือดบนผ้าฝ้ายที่ถูกต้อง.
ก.  แช่น้ำและใช้แอมโมเนียเจือจางเช็ดจึงนำไปซัก
ข.  โรยแป้งข้าวเหนียวบนรอยเปื้อนแล้วนำไปซัก
ค.  เช็ดออกด้วยน้ำปูนใสแล้วซักด้วยน้ำสะอาด
ง.  เช็ดออกด้วยน้ำเกลือกแล้วล้างด้วยน้ำสบู่
เฉลยข้อ  ก  เพราะน้ำและแอมโมเนียคุณสมบัติที่จะช่วยทำให้รอยเลือดจางลงก่อนนำไปซักตามปกติ
4.  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีระดับกลางทั้งหมด.
ก.  ยาสมุนไพร  กังหันลม    ข.  นาโนเทคโนโลยี  อ่างเก็บน้ำ
ค.  เรือยนต์ลากจูง  เครื่องขูดมะพร้าว    ง.  การผลิตอาหารกระป๋อง  เรือพาย
เฉลยข้อ  ค  เพราะใช้เครื่องยนต์ในการทำงานและใช้งานได้ง่าย  เมื่อมีผู้แนะนำเหมือนกัน
5.  เพราะเหตุผลใดจึงไม่ควรรีดผ้าไหมหลังพรมน้ำทันที
ก.  เพราะผ้าจะมีกลิ่นอับ      ข.  เพราะผ้าจะหดตัวขณะรีด
ค.  เพราะผ้าจะด่างและไม่เรียบ     ง.  เพราะผ้าจะมีความมันเงามากเกินไป
เฉลยข้อ  ค  เพราะน้ำยังไม่ซึมเข้าเส้นใยผ้าเมื่อถูกความร้อนจึงด่างและไม่เรียบ
6.  การตากผ้าโดยกลับเอาด้านในออกมีจุดประสงค์เพื่ออะไร.
ก.  เพื่อให้ผ้าแห้งเร็วขึ้น     ข.  เพื่อป้องกันผ้าสีซีดจาง
ค.  เพื่อให้ผ้ามีกลิ่นหอม     ง.  เพื่อป้องกันผ้าหดตัว
เฉลยข้อ  ข  เพราะด้านนอกเมื่อไม่ถูกแดดสีก็จะไม่ซีดจาง
7.  เสื้อผ้าในข้อใดเมื่อซักแล้วห้ามบิด.
ก.  เสื้อผ้าฝ้าย    ข.  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
ค.  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์    ง.  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
เฉลยข้อ  ง  เพราะถ้าบิดแล้วเลี่ยมและลูกปัดจะหลุดหรือแตกหักได้
8.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอาหารประเภทสำรับ.
ก.  มีเครื่องเคียงของแนม    ข.  จัดเสิร์บนถาดหรือขันโตก
ค.  ใช้ภาชนะใส่อาหารมีขนาดเดียวกันทั้งหมด   ง.  ต้องคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันเป็นจานเดียว
เฉลยข้อ  ค  เพราะอาหารในสำรับมีหลายชนิดทั้งน้ำพริก  แกง  ผัด  ทอด  จึงต้องใช้ภาชนะ
แตกต่างกันตามลักษณะของอาหาร
9.  คอมพิวเตอร์จัดเป็นเทคโนโลยีระดับใด.
ก.  ระดับพื้นฐาน    ข.  ระดับกลาง     ค.  ระดับพื้นบ้าน    ง.  ระดับสูง
เฉลยข้อ  ง  เพราะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างและผู้ใช้งานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
และฝึกใช้เป็นประจำจึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.รสเปรี้ยวในแกงฮังเลเกิดจากเครื่องปรุงรสในข้อใด.
ก.  มะขามเปียก   ข.  มะนาว     ค.  มะเขือเทศ     ง.  มะเฟือง
เฉลยข้อ  ก  มะขามเปียก  เพราะมะขามเปียกมีรสเปรี้ยวและเมื่อคั้นเอาน้ำจะได้เนื้อมะขามละเอียด
มาด้วยซึ่งเนื้อมะขามนี่เองจะทำให้แกงฮังเลข้นขึ้น
11. การแช่เส้นมะละกอที่สับแล้วในน้ำเย็นจัดที่แกว่งสารส้ม มีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใด.
ก.  ทำให้เส้นมะละกอไม่มีรสขม   ข.  ทำให้เส้นมะละกอสด
ค.  ทำให้เส้นมะละกอสีไม่เปลี่ยน     ง.  ทำให้เส้นมะละกอกรอบ
เฉลยข้อ  ง  เพราะความเย็นและสารบางอย่างในสารส้มทำให้เส้นมะละกอกรอบ
12. ขนมจีนซาวน้ำควรจัดตกแต่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม.
ก.  ม้วนขนมจีนเป็นวงวางตรงกลางล้อมล้อมด้วยเครื่องปรุงอื่น
ข.  วางขนมจีนเป็นแพแล้วตักเครื่องปรุงอื่นโรยบนขนมจีน
ค.  วางขนมจีนในถ้วยเครื่องปรุงอื่นวางในจานนอกถ้วย
ง.  วางเครื่องปรุงอื่นในถ้วยวางขนมจีนในจานต่างหาก
เฉลยข้อ  ก  เพราะสวยงาม น่ารับประทานและรับประทานได้ง่าย
13. ผักเหนาะเป็นเครื่องเคียงของอาหารภาคใด.
ก.  ภาคเหนือ     ข.  ภาคกลาง      ค.  ภาคใต้     ง.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นชื่อเรียกผักสดหรือผักต้มที่คนภาคใต้นิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียง
เพื่อดับรสเผ็ดร้อนของอาหาร
14. นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำชั้นวางของเอนกประสงค์สร้างสิ่งของเครื่องใช้ในข้อใด.
ก.  ตู้ลิ้นชักมีล้อเลื่อน     ข.  กระบะปลูกต้นไม้     ค.  เตียงมีล้อเลื่อน   ง.  ฐานรองตู้เย็น
เฉลยข้อ  ก  เพราะมีลักษณะเป็นชั้นและมีล้อเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เหมือนกัน
15. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์.
ก.  ป้องกันการกระแทกในระหว่างการขนส่ง     ข.  ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ค.  ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์     ง.  ห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
เฉลยข้อ  ข  เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้
16. ถ้าต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนจะประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์โดยใช้วัสดุในข้อใด.
ก.  กระดาษ      ข.  สังกะสี      ค.  แก้ว      ง.  โฟม
เฉลยข้อ  ก  เพราะกระดาษย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
17. บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษพับได้ควรนำไปใช้บรรจุสิ่งของในข้อใด
ก.  ข้าวเกรียบ     ข.  น้ำพริก     ค.  กล้วยตาก      ง.  ขนมเค็ก
เฉลยข้อ  ง  เพราะปกป้องเค็กไม่ให้เสียรูปทรงหรือเปื้อนฝุ่นละออง จับถือสะดวกและไม่ทำ
ให้เค็กแห้ง เพราะสัมผัสอากาศ
18. อาชีพมีความสำคัยต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างไร.
ก.  อาชีพก่อให้เกิดการสร้างเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน
ข.  อาชีพช่วยให้มนุาย์มีเวลาศึกษาเรื่อเทคโนโลยี
ค.  อาชีพสร้างเงินทุนมาใช้พัฒนาเทคโนโลยี      ง.  อาชีพเป็นตัวกำหนดการใช้เทคโนโลยี
เฉลยข้อ  ก  เพราะเมื่อมีอาชีพก็ต้องมีเครื่องใช้หรือเครื่องจักรซึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีมาช่วย
อำนวยความสะดวกและเพิ่มกำลังผลิตในการทำงาน
19. การขึ้นรูปชะลอมต้องใช้อุปกรณ์ใดช่วยบังคับรูปทรง
ก.  แกนเทปกาว    ข.  ไม้ไผ่     ค.  ก้อนหิน    ง.  ตัวหนีบกระดาษ
เฉลยข้อ  1  เพราะเทปกาวมีความแข็งแรงและมีรูปทรงกระบอก  เมื่อนำมาวางซ้อนกัน  2  ชั้น
สามารถใช้เป็นแม่พิมพ์บังคับรูปทรงของชะลอมขณะสารขึ้นรูปได้
20. การตกแต่งถุงผ้าแบบมีหูรูดวิธีใดทนทานมากที่สุด.
ก.  การมัดย้อม    ข.  การปัก    ค  การเย็บผ้าลูกไม้ติดริม     ง.  การเพนต์
เฉลยข้อ  ก  เพราะสีจะซึมเข้าไปในเส้นใยผ้าไม่สามารถหลุดลอกได้
21. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการพิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร
ก.  คุณวุฒิ    ข.  เพศ    3.  วัยวุฒิ    ง.  ประสบการณ์
เฉลยข้อ  ง  เพราะผู้มีประสบการณ์ส่วนใหญ่จะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งตนเองเคยประสบมาแล้ว
ได้เป็นอย่างดี.
22. ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ.
ก.  การติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วอาคารสำนักงาน      ข.  การใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน
ค.  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงในอาคารสำนักงาน     ง.  การใช้เครื่องจักรกลในการผลิตสินค้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะเครื่องจักรกลเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทุ่นแรงงานคนในการผลิตและทำงานได้่
ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว
23.ร้านสะดวกซื้อจัดเป็นธุรกิจประเภทใด.
ก.  ธุรกิจการผลิตสินค้า     ข.  ธุรกิจการให้บริการ      ค.  ธุรกิจการพาณิชย์    ง.  รัฐวิสาหกิจ
เฉลยข้อ  ค  เพราะเกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายสินค้า
24.องค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า.
ก.  คน     ข.  การจัดการ      ค.  การตลาด      ง.  วัสดุหรือวัตถุดิบ
เฉลยข้อ  ก  เพราะคนเป็นผู้ดำเนินการจัดการและควบคุมธุรกิจ
25. การแจกบัตรลดราคาสินค้าให้แก่ผู้คนที่เดินไปมาผ่านป้ายรถโดยสารประจำทาง
เป็นหน้าที่ของธุรกิจในด้านใด.
ก.  การให้บริการ   ข.  การเก็บสินค้า     ค.  การจัดทำโฆษณา    ง.  การแจกจ่ายและจัดจำหน่ายสินค้า
26. ข้อใดเป็นสิ่งที่คู่แข่งขันทางธุรกิจไม่ควรปฏิบัติต่อกัน.
ก.  มีบริการหลังการขายดีกว่าคู่แข่ง     ข.  โจมตีสินค้าและบริการของคู่แข่ง
ค.  สร้างอาคารสำนักงานอยู่ติดกับคู่แข่ง      ง.  แจกแถมของชำร่วยให้ลูกค้ามากกว่าคู่แข่ง
เฉลยข้อ  ข  เพราะเป็นการไม่ซื่อสัตย์และก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
27. ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต้องปฏบัติตามข้อใด.
ก.  เสียภาษี      ข.  ไม่ประกอบธุรกิจร่วมกับคนต่างชาติ
ค.  ไม่ซื้อวัตถุดิบการผลิตจากต่างประเทศ    ง.  บริจาคสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในประเทศ
เฉลยข้อ  เพราะเงินภาษีรัฐบาลจะเก็บและนำไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ
28. เพราะเหตุใดการขยายพันธุ์พืชจึงมีส่วนทำให้อากาศบริสุทธิ์
ก.  เพราะการขยายพันธุ์พืชไม่ใช้ยาฆ่าแมลง    ข.  เพราะการขยายพันธุ์พืชทำในสถานที่โล่งกว้าง
ค.  เพราะการขยายพันธุ์พืชใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ง.  เพราะการขยายพันธุ์พืชช่วยเพิ่มจำนวนต้นพืชที่สร้างออกซิเจนให้แก่บรรยากาศ
เฉลยข้อ  ง  เพราะยิ่งมีพืชจำนวนมากก็จะสร้างออกซิเจนได้จำนวนมาก
29.  สื่อในข้อใดมีตำแหน่งงานให้ค้นหามากที่สุด
ก.ใบปลิว     ข.  วารสาร      ค.  หนังสือพิมพ์     ง.  เว็บไซต์หางานบนเครือข่ายอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นแหล่งที่รวบรวมคนทุกประเภทจากหลายหน่วยงานหลายองค์กรไว้ให้ได้ค้นหามากมาย
30. การตัดกิ่งตอนด้วยกรรไกรตัดกิ่งมีประโยชน์อย่างไร.
ก.  กิ่งตอนไม่ช้ำ      ข.  กิ่งตอนงอกรากเร็ว      ค.  กิ่งตอนไม่เป็นโรค    ง.  กิ่งตอนไม่แตกหัก
เฉลยข้อ  ก  เพราะกรรไกรตัดกิ่งมีความคม จึงไม่ทำให้กิ่งตอนซ้ำ
31. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปโล่ แล้วเฉือนต้นตอให้เป็นแผลเว้าเข้าไปเล็กน้อย  เป็นขั้นตอนของ
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด.
ก.  การตอนกิ่ง    ข.  การทาบกิ่ง     ค.  การติดตา    ง.  การตัดชำ
เฉลยข้อ  ข  เพราะการทาบกิ่งต้องการให้ต้นตอกับกิ่งพันธุ์เชื่อมติดกันจึงมีขั้นตอนตามนี้
32. ข้อใดกล่าวถึงการตัดชำได้ถูกต้อง.
ก.  การเชื่อมประสานเนื้อเยื่อต้นพืช  2  ต้น เข้าด้วยกัน
ข.  การทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะติดอยู่กับต้นใหม่
ค.  การนำส่วนต่างๆของพืชพันธุ์ดีมาตัดและปักชำ เพื่ให้ได้ต้นพืชต้นใหม่
ง.  การเชื่อมประสานส่วนของต้นพืชเข้าด้วยกัน เพื่อให้เจริญเป็นต้นเดียวกัน
เฉลยข้อ  ค  เพราะพืชบางชนิดเพียงตัดและนำมาปักชำก็สามารถงอกรากเจริญเป็นพืชต้นใหม่ได้
33. นักเรียนจะนำพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ได้ไปใช้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด
ก.  นำไปแสดงในงานนิทรรศการ      ข.  นำไปปลูกที่บ้าน     ค.  นำไปให้เพื่อน    ง.  นำไปจำหน่าย
เฉลยข้อ  ง  เพราะนอกจากจะได้รายได้จากการจำหน่ายแล้วยังเป็นการเพิ่มจำนวนต้นพืช
ให้แก่บิเวณต่าง ๆที่นำต้นพืชไปปลูกอีกด้วย
34.  งานลักษณะใดควรเลือกสมัครมากที่สุด.
ก.  งานพิเศษมีโบนัส   ข.  งานพิเศษ มีเบี้ยขยัน    ค.  งานประจำ มีประกันชีวิต
ง.  งานประจำ มีกองทุนเลี้ยงชีพ   เฉลยข้อ   ง  เพราะแสดงถึงความมั่นคงในการว่าจ้างและมีเงินตอนเกษียณ
35.  ขั้นตอนแรกของการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้สำเร็จรูปตรงกับข้อใด.
ก.  การตรวจสอบสภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้มาติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
ข.  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
ค.  การอ่านแบบที่แนบมากับสิ่งของเครื่องใช้
ง.  การติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้
เฉลยข้อ  ค  เพราะแบบจะเป็นแนวทางให้ติดตั้งและประกอบสิ่งของเครื่องใช้ได้ถูกต้อง
36.  ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์.
1.  เลือกใช้เครื่องมือช่างตามความถนัด     ข.  ไม่หยอกล้อกันขณะใช้เครื่องมือช่าง
ค.  สวมถุงมือก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง           ง.  วางกล่องปฐมพยาบาลไว้ใกล้ ๆ
เฉลยข้อ  ข  เพราะเมื่อไม่หยอกล้อกันจะมีสมาธิในการทำงานใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ก็จะทำด้วยความระมัดระวังจึงไม่เกิดอุบัติเหตุ
37.  อุปกรณ์ใดใช้ตัดท่อพีวีซี
ก.  เลื่อยฉลุ      ข.   เลื่อยรอ      ค.  เลื่อยตัดเล็ก      ง.  คัตเตอร์
เฉลยข้อ  ค  เพราะเลื่อยตัดเหล็กมีความคมและแข็งแรงพอที่จะตัดท่อพีวีซีให้ขาดออกจากกันได้
38.  การทดสอบว่าราวตากผ้าที่ทำจากท่อพีวีซีแข็งแรงหรือไม่มีวิธีการอย่างไร.
ก.  นำราวตากผ้าไปวางบริเวณที่มีลมแรง     ข.  กระแทกราวตากผ้ากับพื้นซีเมนต์
ค.  นำผ้าเปียกมาทดลองตากบนราว     ง.  ยกราวตากผ้าขึ้น-ลง
เฉลยข้อ  ค  เพราะผ้าเปียกจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อวางลงบนราวตากผ้าถ้าไม่โคลงเคลงถือว่าราวตากผ้า
มีความแข็งแรง
39.  วัสดุ อุปกรณ์ใดใช้ยึดชิ้นส่วนของโต๊ะคอมพิวเตอร์ไว้ด้วยกัน
ก.  สกรู  ว        ข.  นอต        ค.  กาว      ง.  ตะปู
เฉลยข้อ  ก  เพราะโต๊ะคอมพิวเตอร์ทำจากไม้ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ไม้นิยมใช้สกรู  ว เป็นอุปกรณ์
ยึดติดชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน
40.  เทคโนโลยีในข้อใดมีประโยชน์ต่อการป้องกันอันตรายจากมิจฉาชีพ
ก.  เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก       ข.  เครื่องดับเพลิง        ค.   สปอตไลต์         ง.  กล้องวงจรปิด
เฉลยข้อ   ง  เพราะกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยซึ่งเมื่อพบเห็นก่อน
ก็สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

ปัจฉิมนิเทศรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3

ปัจฉิมนิเทศรายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ม.3
1.  นักเรียนทุกคนเรียนครบตัวชี้วัด  หน่วยการเรียนรู้และสาระแกนกลางแล้วได้แก่
สาระที่  1  ดารดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง 1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน มีทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงชีวิตและครอบครัว
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  ประกอบด้วย  5  งานดังนี้   1  งานบ้าน   2.  งานเกษตร
3.  งานประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  4.  งาธุรกิจ    5.  งานช่าง
สาระที่  2  การออกแบบเทคโนโลยี
สาระที่  4  การอาชีพ
สำหรับสาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เรียนเป็นวิชาลำดับสุดท้ายในหลักสูตร ม.ต้น
เรียนในภาคเรียนที่ 2  รหัสวิชา  ง 23106
4.  สำหรับนักเรียนค้างส่งงานหน่วยการเรียนรู้  ตัวชี้วัดให้นำส่งได้ไม่เกินวันที่  15  ก.ย.
5.  ให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการสอบปลายภาค
5.1  ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือกมีทั้งหมด  60  ข้อให้ทำทุกข้อ
5.2  ข้อสอบอัตนัย  3  ข้อให้นักเรียนทำทุกข้อ
5.3  ข้อสอบปลายภาคหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-7
5.4  ข้อสอบปลายภาคสอดแทรกข้อสอบโอเนตร้อยละ 30
6.  นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
6.1 ให้สอบแก้ไขผลการเรียนรายตัวชี้วัดที่ไม่ผ่าน
6.2  ทำงานส่งทุกตัวชี้วัดตามภาระงานที่กำหนด