แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องดอกไม้สดของไทย รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดสรุปความสำคัญของงานดอกไม้สดไทยได้ถูกต้อง
1  เป็นงานฝีมือที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของผู้ทำและแสดงถึงเอกลักษณ์
ของดอกไม้ไทยชนิดต่าง ๆ
2  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทย  นิยมใช้ในงานพิธีกรรมและ
สร้างรายได้
3  เป็นงานฝีมือที่แสดงถึงความอดทนของผู้ทำและควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้
4  เป็นงานฝีมือที่ทำได้เฉพาะคนไทยและใช้แสดงความเชื่อในเรื่องต่าง ๆ
เฉลยข้อ  2
2  ดอกข่าที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอุบะใช้วิธีใดในการประดิษฐ์
1  การมัด     2  การร้อย      3  การเย็บ     4  การกรอง
เฉลยข้อ  1  การมัด
3.ข้อใดเป็นงานดอกไม้สดไทยที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานที่
1  วิมานพระอินทร์      2  มาลัยชำร่วย     3  กระทงเจิม     4  พานพุ่ม
เฉลยข้อ  1  วิมานพระอินทร์
4.นักเรียนจะอนุรักษ์งานดอกไม้สดของไทยได้โดยวิธีใด
1  จัดป้ายนิเทศเรื่องงานดอกไม้สดของไทยในห้องเรียน
2  แจกผลงานดอกไม้สดของไทยของตนเองให้ผู้อื่นเป็นที่ระลึก
3  ถ่ายภาพงานดอกไม้สดของไทยจากสถานที่ต่าง ๆเก็บสะสมไว้
4  ฝึกทำงานดอกไม้สดของไทยให้ชำนาญแล้วสอนให้ผู้อื่นทำได้ด้วย
เฉลยข้อ  4
5.ถ้านักเรียนไม่ได้เย็บแบบจะใช้สิ่งใดเป็นดอกทัดหูในตาข่ายหน้าช้าง
1  ดอกเยอบีร่า     2  ดอกกุหลาบ     3  ใบตอง      4  โบผ้า
เฉลยข้อ  1
6.ส่วนประกอบใดใช้เป็นโครงเพื่อให้ตาข่ายหน้าช้างคงรูปอยู่ได้
1  ลวดเส้นใหญ่     2  ใบตอง      3  ไม้ไผ่    4  ด้าย
7.นักเรียนจะนำตาข่ายหน้าช้างไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1  คลุมหน้าผากช้างในพิธีสมโภชน์ช้าง     2  วางไว้บนโต๊ะหมู่บูชา
3  แขวนไว้ในตู้เสื้อผ้า      4  แขวนไว้ในรถยนต์
เฉลยข้อ  1
8.มาลัยชำร่วยเป็นมาลัยชนิดใด
1  มาลัยตุ้ม     2  มาลัยกลม     3  มาลัยแบน     4  มาลัยเสี้ยว
เฉลยข้อ  1
9.ส่วนประกอบใดใช้เพิ่มความยาวของอุบะ
1  ดอกตุ้ม    2  ดอกสวม      3  ดอกครอบ     4  หมวกกลีบเลี้ยง
เฉลยข้อ  1
10.เพราะเหตุใดก่อนนำกุหลาบมาใช้ร้อยมาลัยจึงต้องตัดก้านกุหลาบเฉียง ๆ
1  เพราะก้านกุหลาบจะดูดน้ำได้มากขึ้นและดอกกุหลาบจะคงความสดได้นาน
2  เพราะก้านกุหลาบจะไม่เหี่ยวและดอกกุหลาบจะบานพอดีกับเวลาที่ใช้งาน
3  เพราะดอกกุหลาบจะมีสีสดมากขึ้นและกลีบกุหลาบไม่ช้ำ
4  เพราะดอกกุหลาบจะไม่เปลี่ยนสีและยังคงมีกลิ่นหอม
เฉลยข้อ  1

Advertisements

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดกล่าวถึงการปลูกพืชไร้ดินได้ถูกต้อง
1  แก้ปัญหาโรคระบาดจากน้ำ  ประหยัดไฟฟ้า
2  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปลูกพืช  ลดมลพิษทางอากาศ
3  ปรับปรุงคุณภาพดิน  สร้างพันธ์พืชใหม่ตามความต้องการ
4  แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมตอบสนองต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน
เฉลยข้อ  4
2.ถ้าต้องการเพิ่มการติดผลของมะเขือเทศควรใช้สารเคมีในข้อใด
1  ออกซิน    2  เอทิลีน      3  ไซโตไคนิน  4  จิบเบอเรลลิน
เฉลยข้อ  4
3  ปัจจัยใดมีผลโดยตรงต่อความเครียดและการหยุดการเจริญเติบโต
ของพืชที่ปลูกแบบไร้ดิน
1  แสง    2  อุณหภูมิ    3  คุณภาพน้ำ     4  ความชื้นสัมพัทธ์
เฉลยข้อ  2
4.  พืชผักที่รับประทานต้นและใบควรได้รับธาตุอาหารใดมากที่สุด
1  แคลเซี่ยม    2  ไนโตเจน      3   ฟอสฟอรัส      4  โพแทสเซียม
เฉลยข้อ  2
5.ข้อใดเป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มทดลองปลูก
1  ปลูกแบบให้รากลอยอยู่กลางอากาศ
2  ปลูกในวัสดุปลูกแบบให้สารละลายท่วมภาชนะที่ปลูก
3  ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายไม่หมุนเวียน
4  ปลูกในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายธาตุอาหารพืช
เฉลยข้อ  4
6.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ในการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช
1  Electric  meter     2  Rock  Wool     3  Scalpl    4  Pump
เฉลยข้อ  1
7.ถ้าไม่มีแท่งฟองน้ำจะใช้วัสดุปลูกชนิดใดแทนได้
1  โฟม    2  หญ้าแฝก     3  ถ่านกัมมัน    4  ยางนอกของรถยนต์
เฉลยข้อ  1  โฟม
๘.น้ำชนิดใดเหมาะสมที่จะนำมาใช้ปลูกพืชไร้ดิน
1  น้ำแร่      2  น้ำบาดาล      3  น้ำประปา     4  น้ำจากคลองชลประทาน
เฉลยข้อ   4    น้ำแร่
9.ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมกับ
การปลูกพืชไร้ดินตรงกับข้อใด
1  4-6      2  6-7       3  8-9       4  2-3
เฉลยข้อ  2
10.ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องควบคุมในขณะที่ปลูกพืชไร้ดิน
1  ระดับน้ำในรางปลูก    2    จำนวนต้นพืชที่ปลูก
3  ปริมาณสารอาหารพืช    4   ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
เฉลยข้อ  3

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามแบบสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.การปลูกพืชไร้ดินมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดการปลูกพืชไร้ดินจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย
3.การเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกแบบไร้ดินขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง
4.ถ้าต้องการให้พืชกินใบเจริญเติบโตดี ต้นและใบมีความกรอบ
ต้องให้ธาตุอาหารใดเป็นพิเศษ
5.ระบบการปลูกพืชไร้ดินแบบใดได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะอะไร
6.ผู้ที่จะปลูกพืชไร้ดินได้ดีต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง
7.เพราะเหตุใดการวางภาชนะปลูกพืชไร้ดินจึงต้องวางขวางทิศทาง
การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
8.การดูแลรางปลูกพืชไร้ดินให้มีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไร
9.นักเรียนจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ใด
10.ถ้านักเรียนต้องการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจำหน่ายจะเลือกปลูกพืชชนิดใด
เพราะเหตุใด
แนวคำตอบ
1.ช่วยแก้ปัญหาดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชไม่ต้องอาศัยพื้นดิน
สำหรับการปลูกดังนั้นจึงสามารถปลูกในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารพาณชย์
หรืออาคารชุดช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกช่วยสร้างอาชีพใหม่
2.เหตุผลที่การปลูกพืชไร้ดินไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายเนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนปลูกพืชไร้ดินครั้งแรกค่อนข้างสูงผู้ปลูกต้องมีความรู้
ความเข้าใจเทคนิควิธีการปลูกและการดูแลรักษา
3.พันธุกรรมของพืชที่นำมาปลูกสารควบคุมการเจริญเติบโตสภาพแวดล้อม
ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำและธาตุอาหารที่อยู่ในรูป
สารละลายธาตุอาหาร
4.ธาตุไนโตเจน เป็นธาตุอาหารที่ทำให้พืชกินใบเจริญเติบโตดีต้นและใบ
มีความกรอบ
5.การปลูกพืชไร้ดินในสารละลายธาตุอาหารแบบสารละลายหมุนเวียน
หรือNTF เป็นระบบการปลูกพืชไร้ดินที่นิยมใช้ในเชิงพาณิชย์เพราะ
เป็นระบบที่ทำให้ต้นพืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่ทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดี
6.เทคนิคการปลูกพืชไร้ดินเพื่อจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
การผลิตและทรัพยากรที่มีการจัดการสารละลายธาตุอาหารซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชไร้ดินการเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
2.ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินจากหนังสือเรียนพื้นฐาน
กางงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หน้า 57 -73)
3.สรุปบันทึกย่อลงในสมุดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลข้อดีข้อเสียของการปลูกพืช
ใช้ดินกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแล้วบันทึกลงในตาราง
ในสมุดบันทึกจากนั้นวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยควรปลูกพืช
รูปแบบใดมากกว่ากันเพราะเหตุใด แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์และปลูกพืชไร้ดิน
ระบบใดระบบหนึ่งตามความเหมาะสมจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากนั้น
รายงานผลหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อต่อไปนี้
ก.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ปัญหา
ข.  ลักษณะผลผลิตที่ได้
ค.  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลผลิตหรือการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ง.  แนวทางการปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.  แนวทางการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
7.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
8.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีความสำคัญอย่างไร
2.เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
3.ชุดนักเรียนสามารถสวมใส่ไปในโอกาสใดได้บ้าง
4.ถ้าต้องไปทำบุญที่วัดนักเรียนควรแต่งกายแบบใด
5.สภาพอากาศหนาวเย็นควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไรจึงจะเหมาะที่สุด
6.ถ้านักเรียนมีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าอย่างไร
7.เพราะเหตุผลใดคนที่มีรูปร่างสูงผอมจึงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีลายขวาง
8.คนที่มีใบหน้าเหลี่ยมควรสวมใส่แว่นตาในลักษณะใด
9.รองเท้าส้นสูงไม่ปิดเนื้อเท้าเหมาะสำหรับคนที่มีรูปเท้าลักษณะใด
10.เข็มกลัดผ้าไหมรูปดอกกุหลาบควรสวมใส่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน
เพราะเหตุผลใด
11.ชุดประจำชาติของชาวเวียดนามเรียกว่าอะไร
12.เท้าใหญ่ยาวควรใช้รองเท้าแบบใด
แนวคำตอบ
1.  ช่วยปกปิดร่างกายในส่วนที่ไม่ต้องการเปิดเผย  ช่วยให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย  ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพ แสดงถึงมารยาททางสังคมที่ดี
เมื่อสวมใส่เสื่อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ทำให้เกิดความมั่นใจ
2.ช่วยส่งเสริมบุคคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่
3.สามารถใส่ไปในงานอื่น ๆ นอกเหนือจากใส่ไปโรงเรียนได้หลายงาน เช่น
งานศพ  งานบวช  ร่วมกิจกรรมสำคัญในทางพระพุทธศาสนา
4.ผู้หญิงควรสวมเสื้อมีแขน  คอไม่กว้าง และนุ่งกระโปรงยาว
5.ควรสวมชุดกันหนาวเช่นเสื้อไหมพรม เสื้อแขนยาวที่ตัดเย็บจากผ้าหนานุ่ม
10.ควรสวมใส่ในเวลากลางวันเพราะไม่มีความแวววาว

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ม. 4

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
1  ปกปิดร่างกาย    2  ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น
3  ส่งเสริมบุคคลิกภาพแก่ผู้สวมใส่  4. แสดงฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สวมใส่
เฉลยข้อ  4
2.ชุดใดสวมใส่ได้หลายโอกาสหลายสถานที่
1  ชุดกีฬา   2  ชุดนอน     3  ชุดอยู่บ้าน    4  ชุดนักเรียน
เฉลยข้อ  4
3.ชุดโอกาสพิเศษที่สวมใส่ไปร่วมงานแต่งงาน ควรมีลักษณะอย่างไร
1  สีเข้มแบบมีส่วนเว้าเปิดเผยสัดส่วน
2  สีอ่อนหวาน  ตัดเย็บประณีต แบบสุภาพ
3  สีขาวดำ  ตัดเย็บประณีต  ตกแต่งระบายลูกไม้
4  สีฉูดฉาด  ตกแต่งด้วยเลื่อมระยิบระยับทั้งชุด
เฉลยข้อ  2
4.เสื้อคอจีน  คอตั้ง  เหมาะสำหรับบุคคลใด
1  บุคคลที่มีคอใหญ่    2.  บุคคลที่มีคอสั้น
3  บุคคลที่ผมยาว        4  บุคคลที่ไหล่แคบ
เฉลยข้อ  1 บุคคลที่มีคอใหญ่
5.คนที่มีรูปร่างอ้วนเตี้ยควรสวมใส่เสื้อผ้าตามข้อใด
1  เสื้อผ้าแนวดิ่ง  คอแหลม  กระโปรงทรงเอ
2  เสื้อผ้าลายดอกใหญ่ ๆ กางเกงปลายขาบาน
3  เสื้อผ้าตกแต่งลายขวางกระโปรงย้วยยาว
4  เสื้อผ้าเนื้อหนามีจีบและระบาย
เฉลยข้อ  1
6.คนที่มีสะโพกเล็กควรสวมใส่กระโปรงในข้อใด
1.  กระโปรงพอดีตัว   2  กระโปรงต่อรูด  3  กระโปรงสอบ   4  กระโปรงสั้น
เฉลยข้อ  2
7.ข้อใดเป็นสีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับคนผิวคล้ำดำทั้งหมด
1  สีเลือดนก  สีเหลือง    2  สีส้ม  สีนำ้ตาล  3  สีเทา  สีชมพู  4  สีฟ้า  สีม่วง
เฉลยข้อ  4
8.สร้อยคอสั้นติดคอเหมาะกับเสื้อผ้าลักษณะใด
1  เสื้อคอจีน    2  เสื้อคอกลม   3  เสื้อเปิดไหล่    4  เสื้อปิดคอ
เฉลยข้อ  3
9.ถ้าเป็นคนที่มีรูหน้าตาเหลี่ยม ควรใช้ต่างหูลักษณะใด
1  ติดหู  รูปทรงกลม   2  โค้งมน  ห้อยระย้า
3  เส้นยาวดิ่งจนถึงไหล่    4  มีติ่งห้อยเล็ก ๆ
เฉลยข้อ  2
10.รองเท้าหัวเหลี่ยม ไม่หุ้มส้น เหมาะสำหรับบุคคลที่มีเท้าลักษณะใด
1  ปลายเท้าบาน   2  เท้าใหญ่ยาว   3  เท้าแบนราบ   4  ท้าวอวบอูม
เฉลยข้อ  1

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แต่งตัวให้ดูดี รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่  3 แต่งตัวให้ดูดี (เวลา  1  คาบ)
กิจกรรมการเรียนการสอน  ง  31102  ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องแต่งตัวให้ดูดี
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องความสำคัญของเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ใบความรู้ที่ 3 เรื่องการเลือกใช้เครื่องแต่งกาย
3.สรุปจดบันทึกย่อลงในสมุดรายวิชาการงาน 2
4.ให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่ควรสวมใส่ไปในโอกาสสถานที่และสภาพอากาศที่กำหนดให้ลงในสมุดบันทึก(การบ้าน)
4.1  งานวันไหว้ครู  4.2  งานทอดกฐินที่วัด   4.3  ไปเที่ยวชายทะเล
ในเดือนเมษายน   4.4  ทำสวนอยู่บ้านในวันหยุด
4.5  งานนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน  4.6  งานแต่งงานในโรงแรม
4.7  ฝนตกขณะขับขี่รถจักยานยนต์  4.8  นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่สบาย
4.9  ไปเที่ยวดอยอินทนนท์ในเดือนธันวาคม  4.10  งานศพในวัด             5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 8-10 คนร่วมกันสืบค้นและรวบรวมภาพถ่าย
การแต่งกายของบุคคลจากนิตยสารต่าง ๆนำมาจัดทำสมุดภาพพร้อมกับ
วิเคราะห์ว่าบุคคลในภาพแต่ละภาพเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่เพราะเหตุใดจากนั้นเขียนอธิบาย
ลงใต้ภาพแต่ละภาพเพื่อส่งครูผู้สอน(การบ้าน)
6.ให้นักเรียนสำรวจรูปร่างและสีผิวของตนเองแล้วเสนอแนวทางการเลือกใช้
เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับตนเองลงในสมุดบันทึก(การบ้าน)
7.ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดิมก่อนเรียน)
8.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
9.กำหนดการส่งงานรวบรวมสมุดภาพก่อนสอบกลางภาค(สัปดาห์ที่ 9)
10.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา ง 31102 ม.4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.เพราะเหตุใดสมาชิกทุกคนในครอบครัวจึงต้องช่วยกันดูแลรักษา
และทำความสะอาดบ้าน
2.การปัดกวาดเช็ดถูห้องต่าง ๆ ของห้องมีวิธีการอย่างไร
3.ถ้าเครื่องเรือนที่บ้านของนักเรียนเป็นเครื่องเรือนประเภทไม้จะมีวิธี
รักษาดูแลความสะอาดอย่างไร
4.การทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมีข้อควรระวังอย่างไร
5.การจัดและตกแต่งห้องให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้านมีแนวทางอย่างไร
6.บ้านที่มีพื้นที่คับแคบนักเรียนจะใช้พรรณไม้ในลักษณะใด
เพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม
7.อาหารปรุงสำเร็จที่จะรับประทานในเวลาไม่นานและอาหารสด
ที่ซื้อมาจากตลาดมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกันอย่างไร
8.การเก็บอาหารกระป๋องมีหลักการสำคัญอย่างไร
9.ถ้าไม่มีตู้เย็นเก็บมะนาวและมะกรูดจะมีวิธีเก็บรักษาให้คงความสดอย่างไร
10.นักเรียนมีวิธีการเก็บอาหารที่เหลือรับประทานไว้ในตู้เย็นอย่างไร
11.นักเรียนมีวิธีการเก็บรักษาไข่ในตู้เย็นอย่างไร
12.ในการติดตั้งและประกอบซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
และได้ผลงานที่มีคุณภาพนักเรียนจะใช้ทักษใดบ้าง
13.ข้อต่อขนิดต่าง ๆ มีความสำคัญต่องานประปาในบ้านอย่างไร
14.ถ้าน้ำไหลลงโถส้วมตลอดเวลานักเรียนจะมีวิธีซ่อมแซมอย่างไร
แนวคำตอบ
1.เพราะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าไม่รักษา
บ้านและเครื่องเรือนปล่อยให้สกปรกรกรุุงรังจะเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ
2.ใช้ไม้กวาดอยากใยากไย่ปัดหยากไย่บนเพดานใช้ไม้กวาดขนไก่
ปัดฝุ่นบนเครื่องเรือน  ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นแล้วโกยฝุ่นที้งถังขยะ
3.ถ้ามีรอยคราบให้ใช้กระดาษขาววางทับเหนือรอยคราบแล้วใช้เตารีดทับ
หรือใช้ผ้าชุบการบูรเช็ดถูจนหมดคราบเปื้อนถ้าเปื้อนนำ้ตาเทียนให้ใช้
มีดขูดออกถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้น้ำมันสนเช็ดออกให้สะอาด
9.ใช้วิธีการฝังทรายโดยใส่ทรายหยาบลงในกระถางให้เต็มแล้วนำมะนาว
มะกรูดฝังลงในทรายรดน้ำให้ชุ่มจากนั้นวางกระถางไว้ในที่ร่มหรือใต้ร่มไม้
10.เก็บใส่ในกล่องพลาสติกมีฝาปิดหรือถุงพลาสติกรัดยางเก็บบนชั้นวาง
11.เช็ดเปลือกไข่ให้สะอาดเก็บช่องเก็บไข่โดยวางด้านป้านขึ้นด้านแหลมลง
เพื่องป้องกันไม่ให้อากาศที่อยู่ในโพรงไข่ด้านป้านดันไข่แดงแตก
12.ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะเฉพาะอาชีพ  ทักษะการจัดการ
ในการทำงาน  ทักษะการแก้ปัญหา
14.สำรวจอุปกรณ์ที่ชำรุด  เตรียมวัสดุอุปกรณ์  ปิดประตูน้ำแล้วตักน้ำออก
ถอดอุปกรณ์ที่ชำรุดออกแล้วประกอบอุปกรณ์ชิ้นใหม่เข้าแทน
เปิดประตูน้ำทดสอบการใช้งานชักโครกถ้ามีข้อปกพร่องให้แก้ไข

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 2 ง  31102  ม. 4(เวลา  4  คาบ)
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดบ้าน
และการจัดและตกแต่งบ้าน
3.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 เรื่องการเก็บรักษาอาหาร
4.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 3 เรื่องงานช่างในบ้าน
(หนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 ทุกสำนักพิมพ์)
5.ให้นักเรียนสรุปจดบันทึกลงในสมุดทุกคนทุกห้องเรียน
6.ให้นักเรียนสำรวจตัวบ้าน  เครื่องเรือน  เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ
รอบๆๆบริเวณบ้านว่ามีสิ่งใดชำรุดหรือต้งปรับเปลี่ยนแก้ไข
พร้อมเสนอแนวทางซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนแก้ไข
7.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบจัดตกแต่งห้องใดห้องหนึ่ง
หรือบริเวณบ้านบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยร่างภาพระบายสีให้สวยงาม
แล้วส่งตัวแทนรายงานผลหน้าชั้นเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้
1.ห้องหรือบริเวณที่จัดตกแต่ง
2.จุดประสงค์ในการจัดและตกแต่งห้องหรือบริเวณที่เลือก
3.แนวทางการจัดและตกแต่งห้องหรือบริเวณที่เลือกให้ประหยัดพลังงาน
ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8.ให้นักเรียนสำรวจอาหารที่ครอบครัวตนเองซื้อมารับประทานเป็นประจำ
แล้วเสนอวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมลงในสมุดบันทึก
9.ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
10.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บ้านของเรา
11.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 จำนวน  10  คะแนน

ครูผกาสั่งงานเพิ่มเติมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง ง 31102 ม. 4

คำสั่ง  หลังจากที่ศึกษาใบความรู้  จดบันทึกย่อ  (ทุกคนทุกห้องเรียน)
1.ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง(ชุดเดิม)
2.ทำแบบฝึดหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
3.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหน้าที่และบทบาทของตนเอง
(คะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวน  3  คะแนน)
-สรุปจดบันทึกย่อ  1  คะแนน
-แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  1  คะแนน
-แบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  1  แนน
รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ทั้งหมด  3  คะแนน  ส่งท้ายคาบเรียน