วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28

ตัวชี้วัดที่  1  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

 

ตัวชี้วัด

  

การวิเคราะห์  K P A สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

เศรษฐกิจพอเพียง/
สาระท้องถิ่น

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความรู้
(K)
ทักษะ/กระบวนการ
(P)
คุณลักษณะ
(A)
1 2 3 4 5
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต การทำงานในชีวิตประจำวัน อธิบายขั้นตอนการดูแลรักษาความสะอาดเสื้อผ้า -ใฝ่เรียนรู้
-มีวินัย
-ซื่อสัตย์สุจริต
วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตเป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเช่น การเลือกใช้  ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย -ความมีเหตุผล
-เงื่อนไงความรู้
-เงื่อนไขคุณธรรม
/ / / / /

หมายเหตุ
-เศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง ได้แก่  1  ความพอประมาณ  2  ความมีเหตูผล   3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   2 เงื่อนไง  ได้แก่  1.  เงื่อนไขความรู้  2.  เงื่อนไขคุณธรรม
-สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  ได้แก่  1.  ความสามารถในการสื่อสาร  2.  ความสามารถในการคิด  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  5.  ความสามารถใช้เทคโนโลยี
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0การวิเคราะห์
มาตรฐานและตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา  ง 33106  ม.6

Advertisements

ภาระงานรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ตัวชี้วัด/ชื่อหน่วยการเรียนรู้/สาระสำคัญ/กำหนดคะแนนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6

ตัวชี้วัดประจำหน่วยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ม. 6
1.อธิบายหลักการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันได้
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.การทำงานในชีวิตประจำวัน (เวลา  2  คาบ  5  คะแนน)
สาระสำคัญ
1.1  ความหมายของงานในชีวิตประจำวัน
1.2  หลักในการทำงานในชีวิตประจำวัน
1.3  การเลือกใช้ดุแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
2.1  ความหมายความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2.2  ความหมายและความสำคัญของทักษะการทำงานร่วมกัน
2.3  การประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย(การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ งานใบตอง งานแกะสลัก  เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย)
2.4  หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน
3.ทักษะการจัดการ(เวลา  3  คาบ  15  คะแนน)
3.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดและจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
3.2  งานช่าง
3.3  งานเกษตร
3.4  งานธุรกิจ
4.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
4.1  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
4.2  การเก็บการถนอมและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้านการแปรรูป
4.3  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน(เวลา  1  คาบ  10  คะแนน)การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.1  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ค่านิยม  12  ประการ  คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.2  ทักษะการแสวงหาความรู้(ทำรายงานข้อสอบ  O-net  ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
6.การออกแบบและเทคโนโลยี(เวลา  2  คาบ  10  คะแนน)
6.1  เทคโนโลยีและการออกแบบ(ดูการกำหนดคะแนนจากภาระงานและกำหนดส่งงานตามปฏิทินงาน  ง  33106)
7.การอาชีพ(เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน)
7.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
7.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
7.3  ประสบการณ์ในอาชีพ
7.4  คุณลักษณะที่ดี

 

ประกาศผลการสอบภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28 ในเว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

เว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม. 28

เว็บไซต์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมhttp://www.schoolkc.ac.th/

นักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์  krupaga  โดยผ่านเว็บโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ครูผกาปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 6 ง 33106

คำสั่งนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียน ครูผู้สอนนางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ จำนวน 0.5 หน่วยการเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ 20 คาบ/ภาคเรียน

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ศึกษารายละเอียดต่าง  ๆ ในเว้บไซต์  krupaga ดังนี้
และให้จดบันทึกรายละเอียดลงในสมุด  ส่งในคาบเรียนที่  1  ทุกห้องเรียนทุกคน
1.  การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  โดยครูผกา
2.  ให้ศึกษาคำอธิบายรายวิชา  ศึกษาตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้หรือจุดประสงค์ประจำหน่วย
3.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ /จุดประสงค์ประจำหน่วย /เวลาเรียนแต่่ละหน่วยการเรียนรู้
สาระสำคัญประจำหน่วยการเรียนรู้
4.  ภาระงานประจำหน่วยและกำหนดส่งชิ้นงาน
5.  กาารวัดผลและประเมินผล
6.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
7.  ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้้ที่  1.1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/ภาระงาน/คะแนน/กำหนดส่งงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนทุกคนคงพร้อมในภาคเรียนที่ 2 นะคะ
วันนี้เป็นวันประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1  นักเรียนทุกคนดูประกาศผลการสอบออนไลน์ได้
ที่เว็บไซต์โรงเรียนค่ะ%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9c%e0%b8%81%e0%b8%b2

ปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอน นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม.28

วันนี้เป็นการสอบปลายภาค รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน
ครูตรวจข้อสอบเสร็จเรียบร้อยทุกห้องเรียน  ขอบใจนักเรียนทุกคมที่ตั้งใจเรียนตั้งใจทำข้อสอบ
ผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจมากทุกห้องเรียน  ครูตัดสินผลการเรียน  กรอก Bookmark  และกรอก
คะแนนลงใน  ปพ. 5 เรียบร้อยส่งงานวัดผลเพื่อนำเสนออนุมัติผลการเรียนและจะประกาศผล
ในวันที่ 7  ตุลาคม  เมื่อนักเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้วปิดภาคเรียน
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  โชคดีทุกคนค่ะ
img_9342246220961391

รูปภาพโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  28  (ศรีสะเกษ -ยโสธร)