Author Archives: krupaga

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอน  รายวิชาการงาน 5  รหัสวิชา  ง 23105  หน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
1.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.  ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรู้ที่  1-5  เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
3.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียนกลุ่มละ  10  นาที
4.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่อง  การดูแลเสื้อผ้า
5.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
6.  ทำแบบฝึกหัดเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
7.  ทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
8.  ส่งสมุดทุกคนทุกห้องเรียน
9.  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า (เขียนรายละเอียดพร้อมคะแนนแต่ละกิจกรรมท้ายหน่วยการเรียนรู้)
10. การบ้าน  ให้นักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ  ในหนังสือแบบเรียนการงาน ม.3
หน้า  29-58

Advertisements

กำหนดการสอนโครงการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน)
เวลา  10  คาบ
ตัวชี้้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหย้ดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1  ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1
1.  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
สาระการเรียนรู้(เวลา  2  คาบ)
การดูแลเสื้อผ้า
1.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
2.  ประเภทของเสื้อผ้า
3.  หลักการดูแลเสื้อผ้า
4.  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
5.  วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
5.1  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
5.2  การซัก  ตากรีดและเก็บเสื้อผ้า
-เสื้อผ้าไหม  -เสื้อผ้าลินิน
-เสื้อผ้าขนสัตว์  -เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
-เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์  – เสื้อผ้าไหมพรม
-เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2. อาหารประเภทสำรับ(เวลา  6  คาบ)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
2.  ประเภทของอาหารสำรับ
3.  หลักการเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
4.  อาหารสำรับภาคกลาง
5.  อาหารสำรับภาคเหนือ
6.  อาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.  อาหารสำรับภาคใต้
ตัวชี้ว้ดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโโดยใชัทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช
2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญ
ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการขยายพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้
สาระการเรียนรู้
1.  ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช
2.  ความมหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
3.  ประเภทของการขยายพันธุ์พืชและหลักการขยายพันธุ์พืช
4.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และวิธีการขยายพันธุ์พืช
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  นักเรียนสามารถบอกควาามรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1.1  ความหมายของบรรจุภัณฑ์
1.2  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์
1.3  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
2.  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกวัสดุธรรมชาติ
4.  ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
4.1  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้
4.2  ชะลอมประยุกต์
4.3  ถุงผ้าแบบหูรูด
ตัวชี้้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต(4  คาบ)
1.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันออย่าางมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/1)
2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์องค์ประกอบ
หน้าที่ประโยชน์คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้     สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
2.  วัตถุประสงค์และประเภทของธุรกิจ
3.  องค์ประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของธุรกิจ
4.  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง)เวลา  4  คาบ
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในกาารทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้้ทักษะการจัดกาารเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเเรียนรู้ที่  5 เรื่องงานช่าง
5.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
3.  ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณต์
4.  วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี (เวลา  6  คาบ)
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง 2.1 ม. 3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดภาพฉาย
เพื่อนำไปสู่การสสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดของวิธีการเป็็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง 2.1 ม. 3/2)
ตัวชี้วัดประะจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี(เวลา  6 คาบ)
6.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญระดับของเทคโนโลยีและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมาายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรุ้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเททคโนโลยี
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องสุ่โลกอาชีพ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายการหางาานด้วยวิธีที่หลากหลาย(ง 4.1 ม. 3/2)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง 4.1 ม. 3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง 4.1 ม. 3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่่ว่าง
สอบกลางภาค  1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวม   40  คาบ

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ภาระงาน การวัดผลประเมินผล รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะแสวงหาความรู้มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.อภิปรายการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3.อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2.สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน  ง  3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัดที่ 3  ตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่ในหนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สาระที่ 4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็นมีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ      มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
1.อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย
2.วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา  ง 23105  เวลา  40  คาบ/ภาคเรียน
จำนวน  1  หน่วยการเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การขยายพันธุ์พืช(งานเกษตร)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  งานประดิษฐ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ธุรกิจเพื่อชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ก้าวทันเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  สู่โลกอาชีพ
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้  รายวิชาการงาน 5 ง 23105  ม. 3
1.นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าได้และจัดอาหารประเภทสำรับได้
2.นักเรียนสามารถขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ได้
3.นักเรียนสามารถประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
4.นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์ ประเภท องค์ประกอบ
ลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.นักเรียนสามารถบอกวิธีติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
6.นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
7.นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของอาชีพและแนวทางเข้าสู่อาชีพได้
ภาระงานรายวิชาการงาน 5  รหัสวิชา ง 23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ครูผู้สอนนางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน  เวลา  10  คาบ
1.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ ๆ 8-10  คน จัดอาหารประเภทสำหรับภาคต่าง ๆ กลุ่มละ  2  สำรับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การขยายพันธุ์พืช(งานเกษตร)  เวลา  4  คาบ
2.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  4-6  คนจัดทำวีดีโอเรื่องการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศกลุ่มละ  1  อย่าง
เช่น  การตอนกิ่ง  การปักชำ(ตัดชำ)  การทาบกิ่ง  การติดตา  การเสียบยอด โดยให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานในหัวข้อต่อไปนี้  สมาชิกกลุ่ม  วัสดุอุปกรณ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นข้อ ๆ
ผลงานที่สมบูรณ์   กำหนดส่ง  สิ้นเดือนสิงหาคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  งานประดิษฐ์  เวลา  6  คาบ
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  4-6  คนประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติกลุ่มละ  1  ชนิด
กำหนดส่ง  สิ้นเดือนกรกฎาคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  งานธุรกิจ  เวลา  4  คาบ
4.สรุปองค์ความรู้เรื่องงานธุรกิจ  กำหนดส่ง  ในคาบเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  งานช่าง  เวลา  4  คาบ
5.ให้นักเรียนติดตั้งราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์ทุกคน(งานเป็นรายบุคคล) กำหนดส่งงานสิ้นเดือน ส.ค.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ก้าวทันเทคโนโลยี  เวลา4  คาบ
6.รายงานหน้าชั้นเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต  กำหนดส่ง  ในคาบเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  สู่โลกอาชีพ  เวลา  6  คาบ
7.ให้นักเรียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันของข้าพเจ้า  วาดภาพอาชีพในฝันพร้อมระบายสีให้สวยงาม
สรุุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  กำหนดส่ง  ในคาบเรียน
รวมเวลาเรียน  40  คาบ
สอบกลางภาค  1  คาบ   สอบปลายภาค  1  คาบ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  38  คาบ
การวัดผลประเมินผล  รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา  ง 23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
อัตราส่วนระหว่างคะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค  80/20
คะแนนสอบระหว่างภาค  60  คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค     20   คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค    20  คะแนน
คะแนนสอบก่อนกลางภาค  หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3  จำนวน  20  คะแนน
คะแนนสอบกลางภาค         หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3   จำนวน  20  คะแนน
คะแนนสอบหลังกลางภาค  หน่วยการเรียนรู้ที่  4-7   จำนวน  40 คะแนน
คะแนนสอบปลายภาค        หน่วยการเรียนรู้ที่  1-7    จำนวน  20  คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด    100  คะแนน

krupaga ปฐมนิเทศนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 ง 23105ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียนทุกคนอ่านเอกสารปฐมนิเทศในเว็บไซต์  krupaga
เรื่อง  การปฐมนิเทศนักเรียนรายวิชาการงาน  5 รหัสวิชา  ง  23105  โดย  ครูผกา  (krupaga)
และจดบันทึกตัวชี้วัดและสรุปสาระการปฐมนิเทศรายวิชาการงาน  5 ลงในสมุดบันทึก
โดยเรียงลำดับดังนี้
1.  ให้ใช้สมุดโรงเรียนโดยหน้าปกสมุดให้เขียนรายละเอียด  ชื่อ – สกุล  ชั้น  เลขที่
2.  ใบรองปก  มีรายละเอียดดังนี้  โรงเรียน  ชื่อนักเรียน – นามสกุล  เลขที่ – ชั้น  ชื่อวิชา
ชื่อครูผู้สอน  ชื่อครูที่ปรึกษา  ชื่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ  ชื่อผู้อำนวยการ
เริ่มใช้วันที่  16  พฤษภาคม – 30  ก.ย  ที่อยู่นักเรียน เพื่อนในโรงเรียนที่ติดต่อได้
เบอร์โทรศัพท์นักเรียน  และเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
3.  ตัวชี้วัดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5  รหัสวิชา  ง  23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
4.  หน่วยการเรียนรู้และการกำหนดเวลารายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5  รหัสวิชา  ง  23105
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5  รหัสวิชา  ง  23105
6.  ภาระงานและการกำหนดส่งแต่ละหน่วยการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5  ง  23105
7.  การวัดผลประเมินผลรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  5  ง  23105
8.  เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่  1  การทำงานในชีวิตประจำวัน
9.  เขียนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1

การปฐมนิเทศ    รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5  ง 23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
จำนวน  1.0  หน่วยการเรียน    เวลา  2  คาบ/สัปดาห์   40  คาบ/ภาคเรียน
ครูผู้สอน  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์  สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม      อำเภอกุดชุม      จังหวัดยโสธร   สพม.  28
เบอร์โทรศัพท์  083-3579801  ที่ทำงาน  045-789101  และ 098-5858737
ความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่เป็นรายวิชาพื้นฐาน ม.1-6
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี  4  สาระ  ดังนี้
สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัวประกอบด้วย
งานบ้าน  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  อาหารและโภชนาการ  งานเกษตร  งานช่าง
งานประดิษฐ์  งานธุรกิจ
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน
และทักษะการแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยการทำงาน
มีจิตสำนึกใ  สาระนการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ที่  1  มี  7  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ในการทำงาน
6.มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
7.ใช้พลังานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาระที่ 2  การออกแบบเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการทางเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยีอย่างมีความคิด สร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อม
และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
สาระที่ 2  มี  5  ตัวชี้วัด  ดังนี้
1.อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ
2.วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี
3.สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการทางเทคโนโลยี
อย่างปลอดภัยโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่
การสร้างชิ้นงานหรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิด
และการรายงานผลโดยการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการออกแบบและนำเสนอผลงาน
4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต
5.วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของ เทคโนโลยีสะอาด
สาระที่  3  เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจมีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สาระที่  4  มี  4  ตัวชี้วัด
1.อธิบายแนวทางเข้าสู่อาชีพที่สนใจ
2.เลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
3.มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ
4.มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้นที่ 1

สวัสดีค่ะลูกๆๆนักเรียนช่วงชั้นที่ ๅ ที่ลูกๆๆแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ krupaga มีความต้องการ
ให้ครูทำเว็บบล็อคกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน ป.1 – 6 ครูยินดีและดีใจมากที่มีลูกนักเรียน
ตัวเล็กๆๆรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์  คอมพิวเตอร์  แทบเล็ต
ในการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในระดับมัธยมต่อไปค่ะ
ขอให้ลูกๆๆแวะเข้ามาเยี่ยมชมคุณครูด้วยนะค่ะเพื่อให้กำลังใจเสนอแนะผ่านความคิดเห็นนะคะ

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ ๅ ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ม. 6 ทุกคนที่จบการศึกษาในระดับหนึ่ง
และต้องเดินตามฝันต่อไปเพื่ออนาคตของลูกๆๆ ทุกคนครูขอเป็นกำลังใจค่ะสำหรับน้อง ๆๆ ก็สู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่สวยงาม
ของตัวเราเอง ความขยัน  ความอดทน  ความรับผิดชอบในหน้าที่จะเป็นสิ่งนำมาของความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้
สมาชิกทุกท่านพร้อมหรือยังค่ะสำหรับครูพร้อมแล้วค่ะ

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(10 คะแนน)
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 -1.4 สรุปองค์ความรู้เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(20 คะแนน)
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 6-8  คนโดยกลุ่มที่ 1  ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการทำงานในชีวิต
ประจำวัน  กลุ่มที่  2 เรื่องความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
กลุ่มที่ 3  เรื่อง  การเลือกใช้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กลุ่มที่ 4 เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้สมาชิกในกลุ่มนำเสนอทุกคน(20  คะแนน)
4.ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย) 40  คะแนน
5.ทำแบบทดสอบหลังเรียน (10  คะแนน)
6.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวันเรียงลำดับกิจกรรมจาก 1-5
รวมคะแนน  100  คะแนนเฉลี่ยคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  5  คะแนน

ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 รหัสวิชา ง 33106 ม. 6

1.ให้นักเรียนบอกขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้านทั้ง  4  ขั้นตอน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนเขียนแผนปฏิบัติงานคนละ  3  แผน
2.1  แผนการปฏิบัติงานประจำวัน (10  คะแนน)
2.2  แผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์(10  คะแนน)
2.3  แผนการปฏิบัติงานประจำเดือน(10  คะแนน)
แต่ละแผนให้มีรายละเอียดในแผนปฏิบัติงานดังนี้
1.  ชื่องงานที่ปฏิบัติ  (ให้ดูในหนังสือหน้า 5-6 เรื่องชนิดของงานบ้าน ลักษณะงานประจำวัน
ประจำสัปดาห์  หรือประจำเดือน ให้นักเรียนนำมาเขียนในหัวข้อชื่องาน เช่น กวาดบ้านทั้งชั้นบนและล่าง
ล้างจาน  ชามและแก้วน้ำ
2.  กำหนดจุดประสงค์ในการทำงาน  ทำเพื่ออะไร  เช่นกวาดบ้านเพื่อให้พื้นสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
ล้างถ้วย จาน ชาม และแก้วเพื่อให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค
3.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  กำหนดให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง
4.  กำหนดระยะเวลา  ให้ชัดเจนว่าทำวันใด  เวลาใด  และใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
5.  กำหนดขั้นตอนในการทำงาน ระบุขั้นตอนให้ชัดเจนว่าทำงานใดก่อน-หลังเช่นกวาดบ้านก่อน
ถูบ้าน  หุงข้าวก่อนเตรียมอาหาร
6.  กำหนดผู้รับผิดชอบ  ให้เหมาะสมกับงานแต่ละชนิดให้ชัดเจน
7.  กำหนดค่าใช้จ่าย  กำหนดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณการค่าใช้จ่ายเพราะงานบ้านบางอย่าง
จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายประจำวันประจำสัปดาห์เช่นการเตรียมและประกอบอาหารต้องวางแผน
ประมาณการค่าใช้จ่ายเอาไว้ล่วงหน้า
( 40  คะแนน) ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจแล้วบันทึกคะแนนลงในสมุด

ใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

ให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที 1.1 -1.4 และสรุปองค์ความรู้เรื่อง  การทำงานในชีวิตประจำวัน
ใบความรู้ที่  1.1  เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน
ใบความรู้ที่ 1.2  เรื่องความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
ใบความรู้ที่ 1.3  เรื่องการเลือกใช้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ใบความรู้ที่ 1.4  เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน ง 33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง 33106 ม.6
ทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนความรู้ทั่วไปหน่วยการเรียนรู้ที่  1 เรื่องการทำงาน
ในชีวิตประจำวัน ให้ทำทุกข้อ ให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจบันทึกคะแนนไว้ในสมุด