Author Archives: krupaga

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รหัสวิชา ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกห้องทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อโดยให้เขียนลงในสมุดวิชาการงาน 5 โดยเข้า  google แล้วพิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3 krupaga หรือนักเรียนจะอ่านและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์แล้วส่งเข้าในเว็บไซต์  krupaaga ส่งมาบนความคิดเห็น  ยกเว้นห้องม. 3/1 ให้ส่งบนเว็บไซต์ครูเท่านั้น
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนในแต่ละกลุ่มให้มีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง  2  คนและนักเรียนอ่อน  1  คนให้นักเรียนคนที่ 1 ของทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.2.1 เรื่องอาหารสำรับภาคกลาง  คนที่  2 ของทุกกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคเหนือ  คนที่ 4 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคใต้ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารสำรับภาคต่าง ๆ ตามทีจับฉลากได้  ให้ปฏิบัติงานในคาบเรียนทุกห้องทุกกลุ่มและนำเสนอผลงานพร้อมประเมินผล(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
4.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ
6.  บันทึกสาระการเรียนรู้โดยย่อลงในสมุด และสรุปองค์ความรู้ ( Mind  Mapping)
7.  ทำกิจกรรมและแบบบันทึกเรื่องอาหารประเภทสำรับ คำถามในหนังสือแบบเรียน
8.  บันทึกคะแนนท้ายหน่วย
จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
เรื่อง  อาหารประเภทสำรับ

Advertisements

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

krupaga สั่งงานคาบที่ 1-2 รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3 ทุกห้องเรียน

ครูผกาสั่งงาน  รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา  ง 23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
(คาบ  1-2  การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพ 5)
1.  ให้นักเรียนใช้สมุดโรงเรียนเล่มเล็ก(ใช้ได้ทุกสี) ทุกคนทุกห้องเรียน
2.  ให้เขียนปกนอก  ชื่อ  เลขที่  รายวิชา  รหัสวิชา ให้เรียบร้อย
3.  ใบรองปก  ชื่อโรงเรียน  ชื่อ-สกุลนักเรียน  ห้องเรียน  เลขที่
ชื่อรายวิชา   รหัสวิชา  ชื่อครูผู้สอน   ครูที่ปรึกษา  ชื่อผู้อำนวยการ
เริ่มใช้วัน  เวลา  พ.ศ.  หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน   ผู้ปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้นำในชุมชนที่ครูติดต่อได้
4.  เขียนตัวชี้วัดรายวิชา
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้
6.  กำหนดการสอน  สาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย   ภาระงานแต่ละหน่วย
กำหนดส่ง  การวัดผลประเมินผล

กำหนดการสอนโครงการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน)
เวลา  10  คาบ
ตัวชี้้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหย้ดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1  ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1
1.  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
สาระการเรียนรู้(เวลา  2  คาบ)
การดูแลเสื้อผ้า
1.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
2.  ประเภทของเสื้อผ้า
3.  หลักการดูแลเสื้อผ้า
4.  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
5.  วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
5.1  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
5.2  การซัก  ตากรีดและเก็บเสื้อผ้า
-เสื้อผ้าไหม  -เสื้อผ้าลินิน
-เสื้อผ้าขนสัตว์  -เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
-เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์  – เสื้อผ้าไหมพรม
-เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2. อาหารประเภทสำรับ(เวลา  6  คาบ)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
2.  ประเภทของอาหารสำรับ
3.  หลักการเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
4.  อาหารสำรับภาคกลาง
5.  อาหารสำรับภาคเหนือ
6.  อาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.  อาหารสำรับภาคใต้
ตัวชี้ว้ดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโโดยใชัทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช
2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญ
ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการขยายพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้
สาระการเรียนรู้
1.  ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช
2.  ความมหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
3.  ประเภทของการขยายพันธุ์พืชและหลักการขยายพันธุ์พืช
4.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และวิธีการขยายพันธุ์พืช
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  นักเรียนสามารถบอกควาามรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1.1  ความหมายของบรรจุภัณฑ์
1.2  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์
1.3  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
2.  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกวัสดุธรรมชาติ
4.  ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
4.1  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้
4.2  ชะลอมประยุกต์
4.3  ถุงผ้าแบบหูรูด
ตัวชี้้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต(4  คาบ)
1.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันออย่าางมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/1)
2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์องค์ประกอบ
หน้าที่ประโยชน์คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้     สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
2.  วัตถุประสงค์และประเภทของธุรกิจ
3.  องค์ประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของธุรกิจ
4.  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง)เวลา  4  คาบ
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในกาารทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้้ทักษะการจัดกาารเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเเรียนรู้ที่  5 เรื่องงานช่าง
5.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
3.  ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณต์
4.  วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี (เวลา  6  คาบ)
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง 2.1 ม. 3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดภาพฉาย
เพื่อนำไปสู่การสสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดของวิธีการเป็็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง 2.1 ม. 3/2)
ตัวชี้วัดประะจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี(เวลา  6 คาบ)
6.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญระดับของเทคโนโลยีและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมาายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรุ้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเททคโนโลยี
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องสุ่โลกอาชีพ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายการหางาานด้วยวิธีที่หลากหลาย(ง 4.1 ม. 3/2)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง 4.1 ม. 3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง 4.1 ม. 3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่่ว่าง
สอบกลางภาค  1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวม   40  คาบ

Advertisements

ผลการเรียนรู้รายวิชา ง 20230 การประกอบอาหารพื้นเมือง ชั้น ม.3

ตัวชี้วัดรายวิชา การประกอบอาหารพื้นเมือง
รหัสวิชา ง 20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นเมืองได้
2. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองได้
3. บอกหลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารพื้นเมืองได้
4. สามารถกำหนดรายการอาหารพื้นเมืองสำหรับครอบครัวได้
5. นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและเก็บรักษาได้
6. นักเรียนสามารถบอกภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
7. นักเรียนสามารถบอกสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารพื้นเมืองได้ได้
8. นักเรียนสามารถบอกหลักการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
9. นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติอาหารพื้นเมืองและปฏิบัติอาหารพื้นเมืองได้
10. นักเรียนสามารถคิดคำนวณรายรับรายจ่ายต้นทุนกำไรและราคาขายอาหารพื้นเมืองได้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2.  ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตาม
ลำดับขั้นตอนมีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น
-การซัก  ตาก  พับ  เก็บเสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต
-การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน
2.  ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และมีคุณธรรม  เช่น
-การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่น
-ธุรกิจประเภทต่าง ๆ
-การขยายพันธุ์พืช
-การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
-ระดับของเทคโนโลยี  แบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย
-ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานประกอบด้วย  ภาพด้านหน้า  ด้านข้าง
ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก เช่น กลไก
และการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาระที่ 4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย
-สื่อสิ่งพิมพ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
-คุณสมบัติที่จำเป็น
-ความมั่นคง
-การประเมินทางเลือก
3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และ
ความสนใจของตนเอง
-แนวทางการประเมิน
-รูปแบบ

ยินดีต้อนรับสมาชิกรายวิชาการงานอาชีพเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 สำหรับสาระการงานอาชีพ
ในปีการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการงาน
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 คงเหลือ  2  สาระ
คือสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัวและสาระที่ 4 การอาชีพ เปลี่ยนชื่อสาระที่ 4 การอาชีพ
เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ ปีการศึกษานี้ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 62 ม.1  2  4  และ 5 ปีการศึกษา  2563 ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน
และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ม.1 และ 4  ต้องวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่โดยยกเลิกสาระที่ 2 และ 3 ออกจากกลุ่มการงานค่ะ

นักเรียนเก่ง 20 อันดับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษา 6
1.  นางสาววราภรณ์  พยุงวงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
2.  นางสาวศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์  ม. 6/6  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
3.  นางสาวพัชรา  ศรีจันทร์  ม.  6/4  รวม  99  คะแนน  ผลการประเมิน  4
4.  นางสาวนวลละออง  สลับศรี  ม.  6/6  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
5.  นายอำพล  สลับศรี  ม.  6/8  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
6.  นางสาวเพชราลัย  เสน่ห์พูด  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการประเมิน  4
7.  นางสาวเมทินี  นิระบุตร  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
8.  นางสาวนันทิยา  เศรษฐา  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
9.  นางสาววินิทรา  ชูรัตน์  ม. 6/6  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
10.นางสาวอุมาพร  ด้วงคำ  ม.  6/7  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
11.นางสาวสุภาพร  มะนุโย  ม.6/8  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
12.นางสาวเพ็ญริญา  ชื่นตา  ม.  6/5  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
13.นางสาวดวงกมล  บุญศรี  ม.  6/8  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
14.นางสาวแก้วนภา  จิตบรรจง  ม.  6/2  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
15.นางสาวประภพรรณ  โควาดิสัยกุลบูรณ์  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
16.นางสาวศุภากร  ช่างไชย  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
17.นางสาวปรียาภรณ์  คูณทอง  ม.  6/6  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
18.นางสาวสลักจิต  แสวงผล  ม.  6/8  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
19.นางสาวบงกฏ  พันธ์เพ็ง  ม.  6/8  รวม  91  คะแนน  ผลการประเมิน  4
20.นางสาวอรัญญา  สีมาเมือง  ม.  6/6  รวมคะแนน  91 ผลการประเมิน 4

ปิดการเรียนการสอนและสอบปลายภาครายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

จากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
รหัสวิชา  ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจและส่งผลงาน  บรรลุตัวชี้วัดรายวิชา
ตัวชี้วัดกลาง  สอบปลายภาคทำให้ นักเรียนที่เรียนมีค่าสถิติอยู่ในกลุ่มคะแนนสูง
ร้อยละ  70
สำหรับนักเรียนที่ติด  0  ร  มส  ให้ติดต่อครู krupaga โดยด่วนค่ะ
ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกคนโชคดีและประสบผลสำเร็จในการ
ศึกษาต่อและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ
ที่ส่วนกลางขอให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นชนบทของเรา

ปฏิทินสอบปลายภาควันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์

เตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค รายวิชาการงาน 6  รหัสวิชา  ง 33106  ม. 6
ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ส่งงานตามปฏิทินการส่งงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
ภายในวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์
สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคให้ติดต่อสอบให้เสร็จโดยด่วน
นักเรียนที่ยังไม่ส่งงานตามต้วชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ใดให้รีบส่งก่อนวันที่  14 กุมภา
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ตัวชี้วัดที่ 5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานและใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั้งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ให้ส่งงานภายในวันที่  14  กุมภา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 7 อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่อลักษณะ
(ส่งงานภายในวันที่  16  กุมภา)
แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6  รหัสวิชา  ง 33106
1.  ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบจำนวน  60  ข้อ  ตัวชี้วัดที่  1-7
2.  ข้อสอบแบบอัตนัย  3  ข้อ  ให้นักเรียนทำในกระดาษที่กรรมการคุมห้องสอบแจกให้
ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนค่ะ
ติวโอเนต  5 – 9  กุมภาพันธ์