Author Archives: krupaga

นักเรียนเก่ง 20 อันดับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษา 6
1.  นางสาววราภรณ์  พยุงวงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
2.  นางสาวศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์  ม. 6/6  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
3.  นางสาวพัชรา  ศรีจันทร์  ม.  6/4  รวม  99  คะแนน  ผลการประเมิน  4
4.  นางสาวนวลละออง  สลับศรี  ม.  6/6  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
5.  นายอำพล  สลับศรี  ม.  6/8  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
6.  นางสาวเพชราลัย  เสน่ห์พูด  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการประเมิน  4
7.  นางสาวเมทินี  นิระบุตร  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
8.  นางสาวนันทิยา  เศรษฐา  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
9.  นางสาววินิทรา  ชูรัตน์  ม. 6/6  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
10.นางสาวอุมาพร  ด้วงคำ  ม.  6/7  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
11.นางสาวสุภาพร  มะนุโย  ม.6/8  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
12.นางสาวเพ็ญริญา  ชื่นตา  ม.  6/5  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
13.นางสาวดวงกมล  บุญศรี  ม.  6/8  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
14.นางสาวแก้วนภา  จิตบรรจง  ม.  6/2  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
15.นางสาวประภพรรณ  โควาดิสัยกุลบูรณ์  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
16.นางสาวศุภากร  ช่างไชย  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
17.นางสาวปรียาภรณ์  คูณทอง  ม.  6/6  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
18.นางสาวสลักจิต  แสวงผล  ม.  6/8  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
19.นางสาวบงกฏ  พันธ์เพ็ง  ม.  6/8  รวม  91  คะแนน  ผลการประเมิน  4
20.นางสาวอรัญญา  สีมาเมือง  ม.  6/6  รวมคะแนน  91 ผลการประเมิน 4

Advertisements

ปิดการเรียนการสอนและสอบปลายภาครายวิชาการงาน 6 ง 33106 ม.6

จากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
รหัสวิชา  ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจและส่งผลงาน  บรรลุตัวชี้วัดรายวิชา
ตัวชี้วัดกลาง  สอบปลายภาคทำให้ นักเรียนที่เรียนมีค่าสถิติอยู่ในกลุ่มคะแนนสูง
ร้อยละ  70
สำหรับนักเรียนที่ติด  0  ร  มส  ให้ติดต่อครู krupaga โดยด่วนค่ะ
ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ทุกคนโชคดีและประสบผลสำเร็จในการ
ศึกษาต่อและการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ
ที่ส่วนกลางขอให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นชนบทของเรา

ปฏิทินสอบปลายภาควันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์

เตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค รายวิชาการงาน 6  รหัสวิชา  ง 33106  ม. 6
ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ส่งงานตามปฏิทินการส่งงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
ภายในวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์
สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคให้ติดต่อสอบให้เสร็จโดยด่วน
นักเรียนที่ยังไม่ส่งงานตามต้วชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ใดให้รีบส่งก่อนวันที่  14 กุมภา
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ตัวชี้วัดที่ 5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานและใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั้งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ให้ส่งงานภายในวันที่  14  กุมภา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 7 อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่อลักษณะ
(ส่งงานภายในวันที่  16  กุมภา)
แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6  รหัสวิชา  ง 33106
1.  ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบจำนวน  60  ข้อ  ตัวชี้วัดที่  1-7
2.  ข้อสอบแบบอัตนัย  3  ข้อ  ให้นักเรียนทำในกระดาษที่กรรมการคุมห้องสอบแจกให้
ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนค่ะ
ติวโอเนต  5 – 9  กุมภาพันธ์

แบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 -3 รายวิชาการถนอมอาหาร รหัสวิชา ง 30231 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 30 นาที

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.จากบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าชาวอินเดียแดง
รู้จักใช้วิธีการถนอมอาหารในข้อใด.
1  การตากแห้ง     2  การรมควัน    3  การหมักและการดอง
4  การแช่อิ่มและการเชื่อม    5  การกวนและการเชื่อม
2.ในทวีปเอเชียปรากฏหลักฐานการถนอมอาหารชนิดแรกในข้อใด.
1  ปลาร้า          2  กะปิ            3  นมผง
4  เนื้อแห้งแดดเดียว      5  ผักดองและปลาจ่อม
3.ใครเป็นคนบันทึกว่าคนไทยไม่นิยมกินปลาดิบจึงหาวิธี
แปรรูปปลาให้เปลี่ยนสภาพใหม่.
1  ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์     2  นิโคลาส์  แซว์แวส
3  เซอร์จอน  บาวริ่ง          4  เซอร์หลอด    5  เซอร์บอนล์  ลาแบร์
4.กะปิเป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักจากวัสดุในข้อใด.
1  ปลาดุก      2  ปลาหมอ      3  ปลากระดี๋
4  กุ้งเคย       5  ปลานิล
5.ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์  ราชทูตของพระเจ้าหลุยที่  14  แห่งฝรั่งเศส
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยใด.
1  พระเอกาทศรถ     2  พระนเรศวรมหาราช
3  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
6.ชาวไทยสมัยอยุธยานิยมทำปลาร้าจากปลาดุกฝรั่งเรียกปลาร้าว่าอะไร.
1  ปลาดุก     2  ปลาอุต     3  ปลาจ่อม
4  ปลาเน่า     5  ปลาเค็ม
7.การถนอมอาหารหมายถึงข้อใด.
1  การรับประทานอาหารที่เก็บไว้นานแต่มีคุณค่าครบ  5  หมู่
2  การเก็บรักษาอาหารด้วยกรรมวิธีต่าง ๆที่ทำให้อาหารอยู่ในสภาพ
ใกล้เคียงกับของสดโดยไม่สูญเสียคุณค่าและสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่า
3  การนำอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารมีรูปร่างรสชาติแปลกใหม่
กลิ่นสีเปลี่ยนไปเกิดเป็นอาหารชนิดใหม่เก็บไว้นาน
4  การรับประทานอาหารที่มีในท้องถิ่นและส่วนที่เหลือจากการรับประทาน
ส่งไปจำหน่ายในท้องถิ่นอื่นด้วย
5  การนำอาหารที่เหลือจากการบริโภคมาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
8.การแปรรูปอาหารหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  7)
9.ข้อใดคือประโยชน์ของการถนอมอาหาร.
1  ช่วยยืดอายุการเก็บอาหารไว้ได้นาน  ประหยัด  ค่าใช้จ่าย
มีอาหารนอกฤดูกาล
2  ช่วยให้เกิดการกระจายอาหารไปในท้องถิ่นที่ไม่มีอาหารชนิดนั้น ๆ
3  ใช้อาหารที่มีมากรับประทานไม่หมดให้เกิดประโยชน์ลดปัญหา
การขาดแคลนอาหาร สะดวกในการขนส่ง
4  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา      5  ถูกทั้งข้อ  1  และ  2
10.การถนอมอาหารโดยใช้กระบวนการให้ความร้อนที่ไม่รุนแรง
โดยอุณหภูมิที่ใช้จะต่ำกว่า  100  องศาเซลเซียสเปลี่ยนแปลง
คุณค่าอาหารน้อยที่สุดหมายถึงข้อใด.
1  พลาสเซอไรซ์    2  สเตอร์ริไรซ์      3  การรมควัน
4  การกวน  การเชื่อม     5  การตากแห้ง

แบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 เรื่องความหมายความสำคัญประโยชน์ของอาหารพื้นเมือง รายวิชาอาหารพื้นเมือง รหัส ง 20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.อาหารพื้นเมืองหมายถึงข้อใด.
1  อาหารที่เรารัประทานเข้าสู่ร่างกายและให้ประโยชน์
2  อาหารประจำชาติของชนชาติไทยมีมาตั้งแต่อดีต
3  อาหารที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชนชาติไทย
4  อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย
เฉลยข้อ  4
2.ข้อใดความสำคัญของอาหารพื้นเมือง.
1  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
2  ทำให้ร่างกายได้พลังงานและความอบอุ่น
3  ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้และทำงานได้ตามปกติ
4  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  4
3.ข้อใดคืออาหารหลักหมู่ที่  1
1  ถั่ว      2  เนย    3  น้ำตาล     4  เนื้อนม ไข่ รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง
เฉลยข้อ  4
4.อาหารหลักหมู่ที่ 1 ให้สารอาหารในข้อใด
1  โปรตีน    2  ไขมัน       3  วิตามิน      4  เกลือแร่
เฉลยข้อ  1
5.ข้อใดคือประโยชน์ของอาหารหลักหมู่ที่  1
1  ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้ตามปกติ
2  ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
3  ช่วยทำให้ผิวพรรณสดชื่นอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส
4  ช่วยในการขับถ่ายและให้พลังงานความอบอุ่นแก่ร่างกาย
เฉลยข้อ  2
6.อาหารหลักหมู่ใดให้สารอาหารเหมือนกันคือเกลือแร่และวิตามิน
1  หมู่ที่  1 ,  2       2  หมู่ที่  2 ,  3      3  หมู่ที่  3 , 4     4  หมู่ที่  4 , 5
เฉลยข้อ  3   หมู่ที่ 3 พืชผักสีเขียวและผักสีต่าง ๆ   หมู่ที่  4  ผลไม้
7.ข้าว  ก๋วยเตี๋ยว  น้ำตาล  จัดอยู่ในอาหารหลักหมู่ใด.
1  หมู่ที่  1      2  หมู่ที่  2      3  หมู่ที่  3      4  หมู่ที่  4
เฉลยข้อ  2  ข้าว  แป้ง  น้ำตาล  เผือก มัน
8.น้ำมันพืชจัดเป็นอาหารหลักหมู่เดียวกับข้อใด.
1  ถั่ว       2  น้ำตาล        3  เนย         4  เนื้อนม ไข่ รวมทั้งถั่วเมล็ดแห้ง
เฉลยข้อ  เนย
9.ผักที่มีสีส้มหรือสีเหลือมีวิตามินในข้อใดมากที่สุด.
1  วิตามิน บี      2  วิตามิน ซี      3  วิตามิน  ดี      4  วิตามิน  เอ
เฉลยข้อ  4  วิตามินเอ
10.ผลไม้สดทุกชนิดมีวิตามินชนิดใดมากที่สุด.
(ใช้ตัวเลือกข้อ  9)   เฉลยข้อ  2  วิตามิน ซี

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพ รหัสวิชา ง31102 ชั้นมัธยมศึกษา 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องประกอบอาชีพ
1  เพราะต้องการสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่วงศ์ตระกูล
2  เพราะต้องการรายได้มาใช้ในการดำรงชีวิต
3  เพราะเป็นหน้าที่ของมนุษญ์ทุกคนต้องทำ
4  เพราะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง
เฉลยข้อ  2
2.การเลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับตนเองมีหลักการอย่างไร
1  เลือกตามความสนใจ  ความถนัด  และความสามารถของตนเอง
2  เลือกอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในช่วงเวลานั้น
3  เลือกอาชีพที่มีผู้สมัครเข้าทำงานจำนวนมาก
4  เลือกอาชีพที่เพื่อนแนะนำว่าดี
เฉลยข้อ  1
3.ถ้าต้องการมองหางานให้ได้ข้อมูลแหล่งงานมากที่สุดนักเรียน
จะเลือกใช้วิธีใด
1  สอบถามจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ
2  ค้นหาจากหนังสือพิมพ์สมัครงาน
3  ดูจากป้ายประกาศในสถานศึกษา
4  สืบค้นจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต
เฉลยข้อ  4
4.นักเรียนจะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสมัครงานได้โดยวิธีใด
1  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าราคาแพงและพูดคุยโดยใช้ภาษาต่างประเทศ
2  แสดงความสนิทสนมเป็นกันเองกับผู้รับสมัครไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
3  ยกมือไหว้ ยิ้มทักทายแต่งกายเหมาะสมกับตนเองและพูดจาสุภาพ
4  บอกชื่อคนรู้จักหรือญาติที่มีชื่อเสียงและบรรยายข้อดีของตนเอง
เฉลยข้อ  3
5.ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้พิจารณาถึงความมั่นคงและก้าวหน้าขององค์กรที่จะไปสมัครงาน
1  จำนวนพนักงานในองค์กร
2  ชื่อเสียงของบริษัท
3  สวัสดิการต่าง ๆ
4  ค่าตอบแทน
6.จดหมายสมัครงานที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
1  ลายมือสวยงาม  มีภาพวาดประกอบ ใช้ภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ
2  ใช้สัญญลักษณ์ประกอบข้อความอ้างอิงบุคคลที่รู้จักจำนวนมาก
3  ระบุเงินเดือนและสวัสดิการที่ต้องการอย่างละเอียด
4  ถูกต้องเป็นจริง สะอาดเรียบร้อย อ่านง่าย
เฉลยข้อ  4
7.ข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติในขณะรับการสัมภาษณ์งาน
1  วางกระเป๋าถือบนตัก    2  ฟังคำถามให้จบก่อนตอบคำถาม
3  ไม่ขยับขา แกะเกา ขณะนั่งสัมภาษณ์
4  ตอบคำถามแบบท้าทาย แสดงศักยภาพของตนเอง
เฉลยข้อ  4
8.หลักธรรมข้อใดเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
1  เบญจศีล    2  อริยสัจ  4     3  อิทธิบาท  4     4  หิริ  โอตตัปปะ
เฉลยข้อ  3
9.การเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนงานข้อใดสำคัญมากที่สุด
1  ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร
2  สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานให้มากที่สุด
3  ทำงานล่วงเวลาทุกวันเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
4  ขอเอกสารรับรองการทำงานและผลงานของตนเอง
เฉลยข้อ  2
10.ข้อใดแสดงถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
1  นำข้อมูลความลับของคู่แข่งทางธุรกิจไปเปิดเผยต่อสาธารณชน
2  ลาป่วยให้ครบตามจำนวนวันที่กฏหมายแรงงานกำหนดไว้
3  ทำงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อหวังการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น
4  เมื่อพบผู้ทุจริตในการทำงานรีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที
เฉลยข้อ  4

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องการดำเนินการทางธุรกิจ รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ
1  การเสียภาษี     2  การทำงบดุลย์    3  การจดทะเบียนเป็นนิบุคคล
4  การใช้โทรศัพท์ในสำนักงานพูดคุยกับเพื่อน
เฉลยข้อ  4
2.องค์การธุรกิจรูปแบบใดเหมาะสำหรับผู้ที่ทำกิจกรรมร่วมกับเครือญาติ
1  ห้างหุ้นส่วน    2  บริษัทจำกัด    3  รัฐวิสาหกิจ   4  สหกรณ์
เฉลยข้อ  2
3.องค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจข้อใดสำคัญที่สุด
1  คน    2  เงิน    3  การตลาด     4  การจัดการ
เฉลยข้อ  1
4.แบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคต่อสินค้าขององค์การธุรกิจ
เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจข้อใด
1  การตลาด     2  การจัดการ    3  ขวัญกำลังใจ   4  ข้อมูลข่าวสาร
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการทำบัญชีได้ถูกต้อง
1  จัดทำงบทดลอง     2  บันทึกรายการค้าในสมุดบัญชีแยกประเภท
3  วิเคราะห์รายการค้า   4  บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
ก  2     4    1    3        ข   3    4    2    1       ค   1    3     2     4
ง   4    2    3    1      เฉลยข้อ    ข
6.ข้อใดคือหลักการบัญชีที่ถูกต้อง
1  รายการค้าที่บันทึกในด้านเดบิตและเครดิตต้องมีจำนวนเท่ากัน
2  จำนวนทุนต้องเท่ากับหนี้สินและทรัพย์สินรวม
3  จำนวนเงินด้านเดบิตและเครดิตต้องเท่ากัน
4  ผลรวมด้านเดบิตต้องเท่ากับทุนทั้งหมด
เฉลยข้อ  3
7.การทำงบกระแสเงินสดมีประโยชน์อย่างไร
1  ช่วยให้มีข้อมูลในการปรับปรุงกิจการให้มีกำไรมากขึ้น
2  ช่วยให้มีข้อมูลในการเก็งกำไรตลาดหุ้น
3  ช่วยให้มีข้อมูลในการขอจดทะเบียนธุรกิจ
4  ช่วยให้มีข้อมูลในการรับสมัครบุคคลากร
เฉลยข้อ  1
8.เอกสารทางธุรกิจในข้อใดใช้เป็นสื่อในการชำระหนี้สินแทนการชำระด้วย
เงินสด
1  ใบนำส่งสินค้า     2  ใบสั่งซื้อ    3   พันธบัตร    4  งบการเงิน
เฉลยข้อ  3
9.เพราะเหตุใดจึงต้องมีการบริหารงานเอกสาร
1  เพราะช่วยให้หาเอกสารได้ง่ายและประหยัดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
2  เพราะลดค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร
3  เพราะลดภาระการว่าจ้างคนมาทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
4  เพราะเอกสารจะดูใหม่และทันสมัยเสมอ
เฉลยข้อ  1
10ข้อใดเป็นวิธีการทำลายเอกสารที่ถูกต้อง
1  เอกสารที่เป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้บันทึกในแผ่นซีดีแล้วทิ้งลงถังขยะ
2  เอกสารที่เป็นไฟล์ภาพให้พิมพ์ออกมาเป็นกระดาษแล้วทิ้งลงถังขยะ
3  เอกสารที่เป็นกระดาษใช้วิธีทำลายด้วยเครื่องย่อยกระดาษ
4  เอกสารที่เป็นกระดาษใช้วิธีการเผาทำลาย
เฉลยข้อ   3

แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รหัสวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นัหเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยี.
ก.  ต้นไม้    ข.  ปุุ๋ยเคมี      ค.  เตารีด     ง.  ยารักษาโรค
เฉลยข้อ  1  ต้นไม้
2.เทคโนโลยีในข้อใดช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
1  รถยนต์ส่วนบุคคล     2  ทางม้าลาย     3  รถไฟฟ้า     4  ลิฟต์
เฉลยข้อ  3  รถไฟฟ้า
3.กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญในด้านใด
1  ช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2  ช่วยส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมให้เจริญก้าวหน้า
3  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4  ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอด
เฉลยข้อ  3
4.ข้อใดเป็นการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด
1  ใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายที่กำลังโจรกรรม ทรัพย์สิน
2  ใช้ถุงกระดาษแข็งหลาย ๆ ครั้งจนกว่าจะชำรุดหรือขาด
3  ใช้เครื่องบำบัดน้ำเสียในโรงงานก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ
4  ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถจักยานยนต์
เฉลยข้อ  4
5.ข้อใดแสดงถึงเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์
1  การผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน     2  การผลิตเตาไมโครเวฟ
3  โครงการตาวิเศษ     4  การทำงานกลุ่ม
เฉลยข้อ  2
6.ของเล่นเด็กที่มีสีสันสวยงามและมีรูปทรงต่าง ๆ เป็นผลผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์ใด
1  สังคมศาสตร์     2  วิทยาศาสตร์    3  มนุษย์ศาสตร์    4  ศิลปศาสตร์
เฉลยข้อ  4
7.ความเชื่อเป็นองค์ประกอบใดของระบบเทคโนโลยี
1  ตัวป้อน    2  ผลลัพท์      3  กระบวนการเทคโนโลยี
4  ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยu
เฉลยข้อ  4
8.กรกนกต้องการสร้างเครื่องไล่ยุง  แต่ไม่มีความรู้ด้านกลไกลและ
อิเล็กทรอนิกส์  จากสถานการณ์ สิ่งใดเป็นปัจจัยที่ขัดขวางต่อเทคโนโลยี
1  แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างเครื่องไล่ยุง
2  ความรู้ความสามารถของกรกนก
3  ข้อมูลวิธีการสร้างเครื่องไล่ยุง     4  ความต้องการของกรกนก
เฉลยข้อ  2
9.ทรัพยากรทางเทคโนโลยีข้อใดสำคัญที่สุด
1  คน     2  วัสดุ      3  เวลา    4  ข้อมูล
เฉลยข้อ  9
10.การสร้างแบบจำลอง  3 มิติของตู้ไปรษณีย์มีเสียงเพลงด้วยซอฟแวร์ออกแบบ เป็นองค์ประกอบใดของกระบวนการเทคโนโลยี
1  ตัวป้อน   2  ผลผลิตหรือผลลัพธ์  3  ทรัพยากรทางเทคโนโลยี
4  กระบวนการเทคโนโลยี     เฉลยข้อ  4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย รายวิชา ง 31102 ม. 4

ตัวชี้วัด
1.  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชิวิต (ง 1.1 ม. 4-6/1)
2.  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
(ง 1.1  ม. 4-6/2)
3.  มีทักษะการจัดการในการทำงาน(ง 1.1 ม. 4-6/3)
4.  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(ง 1.1  ม. 4-6/4)
5.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต (ง  1.1 ม. 4-6/5)
6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง  1.1  ม.  4-ุ6/6)
7.  ใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ง  1.1  ม. 4 – ุ6/7)
กิจกรรมการเรียนการสอน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สด ง  31102
1.ครูแจ้งตัวชี้วัด
2.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องงานดอกไม้สดของไทย
3.ให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือแบบเรียนการอาชีพและเทคโนโลยีม. 4
(จากหน้า  79-99)
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานดอกไม้สดของไทย
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากนั้นบันทึกชื่อและการนำไปใช้ประโยชน์ลงในตารางในสมุดบันทึก
งานดอกไม้สด                                   การนำไปใช้ประโยขน์
5.ให้นักเรียนเตรียมวัสดุ อุปกรณ์และฝึกปฏิบัติทำตาข่ายหน้าช้าง
และร้อยมาลัยตุ้ม  มาลัยกลม  จากนั้นนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
6.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันประเมินผล  วิเคราะห์  อภิปราย  ผลงาน
ตาข่ายหน้าช้าง  มาลัยกลม  มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียวของแต่ละคน
แล้วนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน  ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.  ผลงานของบุคคลใดดีที่สุด
2.  ผลงานของบุคคลใดควรปรับปรุงและปรับปรุงอย่างไร
3.  การประดิษฐ์ตาข่ายหน้าช้าง  มาลัยกลม  มาลัยตุ้ม ให้ประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แบบฝึกหัดท้ายหน่วยที่ 5 เรื่องงานดอกไม้สดของไทย รายวิชา ง 31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามสั้น ๆ ให้ได้ใจความสำคัญ
1.  งานดอกไม้สดของไทยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและวัฒนธรรม
ของคนไทยอย่างไร
2.  ในงานวันไหว้ครูนักเรียนจะประดิษฐ์งานดอกไม้สดประเภทใดบ้างและ
นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
3.  เครื่องแขวนไทยมีความงดงามอย่างไร
4.  ถ้าไม่มีดอกทัดหูนักเรียนจะใช้สิ่งใดปิดรอยต่อของอุบะ
5.  การกรอง  แตกต่างจากการร้อยอย่างไร
6.  เพราะเหตุใดในสมัยก่อนจึงนิยมแขวนเครื่องแขวนไทยไว้ตรงบริเวณ
ประตู  หน้าต่าง
7.ส่วนประกอบใดของมาลัยที่ต้องใช้ความประณีตในการทำมากที่สุด
เพราะอะไร
8.  ถ้าไม่ต้องการให้ดอกมะลิบานเร็วก่อนนำมาร้อยมาลัย นักเรียนจะทำอย่างไร
9.  มาลัยตุ้มสอดลายชายเดียวสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง
10.  นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์งานดอกไม้สดของไทยได้อย่างไร
แนวคำตอบ
1.  ใช้ตกแต่งสถานที่หรือใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมทั่วไป  เช่น
งานทำบุญ  งานบวช  งานแต่งงาน  ดอกไม้ประดับ  ขบวนรถแห่เทียน
เข้าพรรษาหรือพิธีเปิดธุรกิจร้านค้า  ห้างร้านต่าง ๆ
2.  มาลัย  พานดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้ครูโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงบุญคุณของครูโดยดอกไม้ที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์
ล้วนแต่มีความหมายลึกซึ้ง
3.  การนำดอกไม้สดที่มีกลิ่นหอมมาเรียงร้อยรวมกันด้วยเส้นด้าย
ประดิษฐ์เป็นเส้น  สายและตาข่ายรูปต่าง ๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
7.  ส่วนประกอบส่วนตัวมาลัยเพราะเป็นส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดในพวงมาลัย
5.  การกรอง  เป็นการนำบางส่วนของดอกไม้สดที่ได้มาจากการเฉือน
หรือผ่ากลางชิ้นมาเสียบหรือร้อยลงในใบไผ่ที่เหลาแหลมหรือทางมะพร้าว