Author Archives: krupaga

ขอบคุณผู้อำนวยการบุญมี พุ่มจันทร์ ฝ่ายบริหารทุกท่านและคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมทุกคน

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
ฝ่ายบริหารทุกท่านที่อำนวยความสะดวกคอยให้กำลังใจครูผู้สอนตลอดมา
เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยดีทำให้การจัดการเรียนการสอนลุล่วง
บรรลุจุดประสงค์  ตัวชี้วัดเกิดผลดีต่อทางราชการและประเทศชาติและปัจจัยที่สำคัญ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมต่างๆ
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเลียนรู้นอกสถานที่  ส่งเสริมการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สนับสนุนเลงเห็นความสำคัญโครงการต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระและกลุ่มงาน สุดท้ายขอขอบคุณครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมทุกท่านที่คอย
ช่วยเหลือและให้กำลังใจตลอดมาครูกลุ่มสาระการงานอาชีพลูกๆๆทุกคนเยี่ยมมากค่ะ


 

 

 

 

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สพม.28 จังหวัดยโสธร

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกรรมอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4-6 ที่โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
ในวันที่  18  กันยายน  2562  เวลา  8.00  – 16.00  น. (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงาน ม.3 กำหนดสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 วันที่ 2 – 4 ตุลาคม

แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ง23105 ม.3/1-3/10
ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทุกห้องเรียน
อัตราส่วนข้อสอบแบบปรนัย/อัตนัย  70/30 (คะแนนสอบปลายภาค  20  คะแนน)
1.ข้อสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือกจำนวน  28  ข้อ (หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7) 14  คะแนน
2.ข้อสอบอัตนัย  3  ข้อ (หน่วยการเรียนรู้ที่  5  หน่วยการเรียนรู้ที่  6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7) 6  คะแนน
รวมคะแนนปลายภาค  20  คะแนน
สำหรับนักเรียนที่ค้างส่งงานแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนดำเนินการส่งงาน
ให้เรียบร้อยภายในวันที่  20  กันยายน  ทุกคนทุกห้องเรียน
ขอยกย่องชมเชยนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำกิจกรรมการเรียนรับผิดชอบภาระงาน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้และส่งงานตามกำหนดขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อสู่โลกอาชีพ  ง 23105 ม.3
1.  ให้นักเรียนจดบันทึกตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ  ค่านิยมไทย 12  ประการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงในสมุดรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ทุกคนทุกห้องเรียน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3
ในเว็บไซต์ krupaga จำนวน  20  ข้อ โดยให้บันทึกลงในสมุดแล้วผลัดกันตรวจบันทึกคะแนน(10  คะแนน)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนคละตามความสามารถให้มีนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง  2 คน
และนักเรียนอ่อน  1 คน ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1-4 แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน(ในคาบเรียน 10  คะแนน)
4.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ(10  คะแนน)
5.  ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระภาษาไทย
โดยวาดรูปภาพอาชีพในฝันระบายสีพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกอาชีพ(10  คะแนน)
6.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ(10  คะแนน)
7.  ให้นักเรียนทำข้อสอบจำนวน 10 ข้อหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ (10  คะแนน)
8.  บันทึกคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง 23105 ม.3
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนจดบันทึก  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้ประจำหน่วย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค่านิยมไทย  12  ประการ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลงในสมุดรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5
2.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3
ผลัดกันตรวจแล้วบันทึกคะแนนไว้ในสมุด(10  คะแนน)
3.  ใหันักเรียนแบ่งกลุ่มรับใบความรู้ที่  1-5 (ในคาบเรียน)ศึกษาใบความรู้ที่ 1-5 จนเข้าใจดีทุกคนในกลุ่ม
แล้วออกมารายงานหน้าชั้นเรียน(รายงานกลุ่มโดยประธานแบ่งสาระการเรียนรู้ให้สมาชิกทุกคนได้รายงาน)
(20  คะแนน  สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้คะแนนเท่ากันทุกคน)
4.  ให้แต่ละกลุ่มทำคำถามหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3 ในเว็บไซต์ krupaga
ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน(10  คะแนน  สมาชิกทุกคนได้คะแนนเท่ากัน)
5.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3(10 คะแนน)
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3 แล้วผลัดกันตรวจ
บันทึกคะแนนลงในสมุดรายวิชาการงาน 5 (ข้อสอบชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียนในเว็บไซต์ krupaga)
7.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี ง 23105 ม.3
(20  คะแนน ผลัดกันตรวจตามเฉลยในเว็บไซต์  krupaga) บันทึกคะแนนลงในสมุด
8.  ให้นักเรียนทุกคนรวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี  ง 23105 ม.3 โดยเรียงลำดับ
กิจกรรมการเรียนการสอนก่อน-หลัง เฉลี่ยคะแนนโดยคะแนนเต็ม  5  คะแนน นำคะแนนส่งครูพร้อม
หลักฐานการทำกิจกรรม
9.  คาบต่อไปให้นักเรียน ม.3 ทุกห้องอ่านใบความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพหน้า 167-187

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

คำสั่ง  1.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
(งานช่าง) รหัสวิชา ง 23105 ม.3 ในเว็บไซต์ krupaga โดยเข้า google พิมพ์แบบทดสอบก่อนเรียน
หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง) รหัสวิชา  ง 23105 ม.3
แล้วสืบค้น(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน) ทำเสร็จบันทึกคะแนนลงในสมุด(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนทำใบงานที่ 5  เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์  หน่วยที่ 5  ง 23105 ม.3
ในเว็บไซต์ krupaga (10 คะแนน)
3.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ ง 23105 ม.3
(10  คะแนน)
4.  วาดรูปภาพขั้นตอนก่อน-หลังการติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์และปฏิบัติงาน
การติดตั้งและประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์(งานกลุ่มๆละ 8-10  คน)
(หนังสือแบบเรียนหน้า 123-126)ทำลงในกระดาษเอ 4 ระบายสีให้สวยงามส่งในคาบเรียน(10 คะแนน)
5.  รวมคะแนนบันทึกในสมุดรายวิชาการงาน 5 หลังจากทำกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกิจกรรมดังนี้
5.1  แบบทดสอบก่อนเรียน  10  คะแนน
5.2  การนำเสนอหน้าชั้นเรียนกลุ่มละ  10  คะแนน
5.3  แบบทดสอบหลังเรียน  10  คะแนน
5.4  ใบงานที่ 5/กิจกรรมที่ 5  10  คะแนน
5.5  สรุปองค์ความรู้  10  คะแนน
5.6  วาดรูปภาพขั้นตอนวิธีติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์  20  คะแนน
5.7  ติดตั้งและประกอบราวตากผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์(ภาคปฏิบัติในคาบเรียนหรือเวลาที่นักเรียน
มีคาบว่างกำหนดไม่เกินวันที่ 15  สิงหาคม  20  คะแนน)
5.8 รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
6.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนเตรียมความพร้อมหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี
โดยให้ทุกคนอ่านหนังสือแบบเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีหน้า 132-163(สัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่  15)

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตัวขี้วัด  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง  1.1 ม.3/2)
อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน  ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม.3/3)
1.ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
2.กิจกรรมสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
3.กิจกรรมใช้กำลังคนจำนวนมาก
4.กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
เฉลยข้อ  1 เพราะธุรกิจก่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้
กำลังคนจำนวนมากและอาจไม่ได้รับความนิยมก็ได้
2.ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนตรงกับข้อใด.
1.เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆให้ทุกคนได้ใช้สอย    2.มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
3.ได้สิทธิละเว้นการเสียภาษี     4.ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
เฉลยข้อ 4  เพราะถ้ามีธุรกิจจะมีการจ้างแรงงานซึ่งจะช่วยลดปัญหาการว่างงานได้
3.เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจตรงกับข้อใด.
1.สนองความต้องการของผู้บริโภค    2.ความก้าวหน้าของธุรกิจ
3.กำไร       4.  ความมั่นคงของธุรกิจ
เฉลยข้อ  3  เพราะกำไรในรูปแบบของตัวเงินเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจ
ซึ่งจะนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการต่อไป
4.ข้อใดจัดกลุ่มประเภทของธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.รับจ้างย้ายบ้าน  ธนาคาร    2.สถานเสริมความงาม  ร้านสะดวกซื้อ
3.โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง  ร้านขายยา    4.รับเหมาก่อสร้าง  ปลูกมันสำปะหลังขาย
เฉลยข้อ  4.เพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและปลูกมันสำปะหลังขายจัดเป็นธุรกิจ
ประเภทการผลิตสินค้าเหมือนกัน
5.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้.
1.คน      2.เงิน       3.การจัดการ       4.ภัยธรรมชาติ
เฉลยข้อ  4  เพราะภัยธรรมชาติทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงักและเกิดความเสียหาย
จึงไม่ช่วยทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้
6.เพราะเหตุใดธุรกิจต่าง ๆจึงมีการทำจัดทำโฆษณา.
1  เพราะเป็นการกระจายสินค้าหรือบริการไปให้ผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด
2  เพราะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
3  เพราะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคเมื่อมาซื้อสินค้าและบริการ
4  เพราะช่วยลดงบประมาณในการว่าจ้างพนักงานมาทำงาน
เฉลยข้อ  2  เพราะโฆษณารูปแบบภาพข้อความและเสียงเป็นสื่อที่มีส่วนโน้มน้าว
ชักจูงให้ผู้บริโภครู้จักและตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
7.ถ้านักเรียนมีคู่แข่งทางธุรกิจจะทำอย่างไรเพื่อให้สินค้าและบริการของตนเอง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากกว่า
1  ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เหนือกว่าคู่แข่งทั้งในด้านคุณภาพและราคา
2  โจมตีคู่แข่งโดยใช้สื่อโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าและบริการ
3  ตั้งร้านค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งและอยู่ในบริเวณเดียวกัน
4  แจกของที่ระลึกให้แก่ผู้บริโภคมากกว่าคู่แข่ง
เฉลยข้อ  1  เพราะจะได้รับการยอมรับไว้วางใจและความภักดีจากผู้บริโภค
ในการซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
8.ธุรกิจช่วยลดปัญหาอาจชญากรรมอย่างไร
1  เมื่อคนมีงานทำ  มีเงินใช้  จึงไม่ก่อปัญหาอาจชญากรรม
2  ธุรกิจสามารถว่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยได้ตลอด  24 ชั่วโมง
3  การตั้งกล้องวงจรปิดภายในอาคารที่ประกอบธุรกิจช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
4  เมื่อบุคลากรในธุรกิจได้รับการฝึกอบรมก่อนทำงานจะช่วยลดปัญหาอาชญากรรมได้
เฉลยข้อ  3  เพราะเมื่อคนมีงานทำ  มีเงินใช้ก็จะเกิดความเพียงพอในการ
ดำเนินชีวิตจึงไม่มีความอยากมีอยากได้จนต้องก่ออาชญากรรมเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
9.คุณลักษณะที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตรงกับข้อใด.
1  รู้จักตนเอง       2  มีความอดทน      3  มีไหวพริบ     4  มีความเป็นผู้นำ
10. ข้อใดแสดงถึงการมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
1  บำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง
2  ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำและขายให้ผู้บริโภคราคาสูง
3  เลิกจ้างพนักงานโดยไม่บอกล่วงหน้า
4  หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
เฉลยข้อ 1  เพราะเป็นการปฏิบัติตนที่คำนึงถึงผลดีผลเสียต่อประชาชน
และสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ

 

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1-3/10
ทุกคนทุกห้องเรียน
1.  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ทุกคนทุห้องเรียน
ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
2.  ให้นักเรียนทุกคนศึกษาใบความรูหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตในเว็บไซต์
krupaga หรือศึกษาใบความรู้จากหนังสือรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตหัวข้อดังต่อไปนี้
ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ  วัตถุประสงค์  ประเภทของธุรกิจ
องค์ประกอบ  หน้าที่  ประโยชน์ของธุรกิจ  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
4.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
5.  ให้นักเรียนทำข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่  4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต (จากเว็บไซต์ krupaga)
6.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  4

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับ ScQA 4 กรกฏาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินและผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ที่นำ
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ครูนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพเต็มกำลังความสามารถต่อไป

อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1ม.3/3)