Author Archives: krupaga

ข้อสอบชุดที่ 2 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  ข้อใดกล่าวถึงความหมายของธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิต
2.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย
3.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสินค้า
4.  กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่บุคคลร่วมกันดำเนินการเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริการ
การซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าการผลิตการบริการเพื่อมุ่งหวังกำไร
เฉลยข้อ  4
2.  ข้อใดกล่าวถึงธุรกิจได้ถูกต้อง.
1.  กิจกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื่อมุ่งหวังกำไร
2.  กิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ทุกคน
3.  กิจกรรมที่ใช้กำลังคนจำนวนมาก
4.  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความนิยม
เฉลยข้อ  1
3.  ความสำคัญของธุรกิจที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคนตรงกับข้อใด.
1.  เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทุกคนได้ใช้สอย
2.  มีเงินทุนให้กู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีัย
3.  ได้สิทธิ์ละเว้นการเสียภาษี
4.  ช่วยลดปัญหาการว่างงาน
เฉลยข้อ  4
4.  นายภีมะ  รักการดีพ่อค้าคนกลางนำโทรศัพท์จากผู้ผลิตมาจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภค
ที่ร้านสรรพสินค้าข้อความที่กล่าวมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทใดมากที่สุด.
1.  การให้บริการ
2.  การพาณิชย์
3.  การผลิตสินค้า
4.  ธุรกิจอุตสาหกรรม
เฉลยข้อ  2  การพาณิชย์
5.  นายปิยะรัตน์  พาที ทำธุรกิจขนาดเล็กสถานที่ดำเนินการที่บ้านพักอาศัยทำกิจการ
จำหน่ายเสื้อผ้าบริหารงานคนเดียวมีลูกจ้าง  2  คนใช้เงินทุนน้อยต่อมากิจการขาดทุน
ต้องรับผิดชอบหนี้สินเพียงคนเดียวข้อความที่กล่าวมาสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด.
1.  สหกรณ์
2.  บริษัทจำกัด
3.  กิจการเจ้าของคนเดียว
4.  ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เฉลยข้อ  3  กิจการเจ้าของคนเดียว
6.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของธุรกิจ.
1.  กำไร
2.  ความมั่นคงทางธุรกิจ
3.  มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของตน
4.  ให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับองค์กรธุรกิจอื่น ๆได้
เฉลยข้อ  3  มีความรู้ความสามารถในธุรกิจของตน
7.  เป็นธุรกิจที่มีผู้จัดตั้งตั้งแต่  7  คนขึ้นไปเข้าชื่อกันจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิด้วยความสมัครใจ
มีการแบ่งเงินทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กันหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ 5)
เฉลยข้อ  2  บริษัทจำกัด
8.  ข้อใดคือหน้าที่ของธุรกิจ.
1.  การผลิตสินค้า  การเก็บรักษาสินค้า
2.  การให้บริการ  การจัดทำโฆษณา
3.  การจัดซื้อ  การจัดการทางการเงินและบัญชี
4.  ถูกทุกข้อ
9.  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของธุรกิจ.
1.  Man  Mony
2.  Material  technology
3.  Market   Monday
4.  Management  Marketing
เฉลยข้อ  3  Market  Monday
10.  ข้อใดเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ.
1.  เคารพและปฏิบัติตามกฏหมาย
2.  ไม่เอาเปรียบลูกจ้างและผู้บริโภค
3.  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  สร้างสรรค์สินค้าอย่างมีคุณภาพ ช่วยเหลือสังคม
4.  ถูกทุกข้อ
เฉลยข้อ  4

Advertisements

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต รหัสวิชา ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3 ทุกคนทุกห้องเรียน
1.  นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
1.  ศึกษาใบความรู้หน่วยที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตทุกใบความรู้ในเว็บไซต์ krupaga
(หนังสือแบบเรียนการงานอาชีพ ม.3 หน้า 80 – 97)
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คน ศึกษาใบความรู้และรายงานหน้าชั้นเรียนในคาบเรียน
3.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้ลงในสมุดบันทึกรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม.3
4.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต เว็บไซต์ krupaga
5.  ทำข้อสอบเรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เว็ตไซต์ krupaga
6.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิตส่งสมุดบันทึกคะแนน (5 คะแนน)

ปฏิทินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1
กำหนดดำเนินการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฏาคม
รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง 23105 ม. 3 สอบในวันที่  17 ก.ค.
เวลา  15.00 – 16.00  น. (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/9  ครูผกาวดี  ครูสายันต์)
ข้อสอบกลางภาครายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3
1.ข้อสอบมี  2  แบบ
แบบปรนัยเลือกตอบ  จำนวน  36  ข้อ  18  คะแนน(หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3)
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า (งานบ้าน) จำนวน 8  ข้อ  4  คะแนน
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน) จำนวน  8  ข้อ  4  คะแนน
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช (งานเกษตร) จำนวน  10  ข้อ  5 คะแนน
-หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ (งานประดิษฐ์) จำนวน  10  ข้อ  5  คะแนน
2.ข้อสอบแบบอัตนัย  จำนวน 4  ข้อให้เลือกทำ  1  ข้อ ( 2 คะแนน)
(หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 3 )
รวมคะแนนสอบกลางภาค  20  คะแนน
ห้ามนำโทรศัพท์/สมาทร์โฟนเข้าในห้องสอบ
การเตรียมตัว  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนเตรียมตัวให้พร้อมในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ขอให้โชคดีทุกคนค่ะ

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ รหัสวิชา ง 23105 ม. 3

ภาระงานปฏิบัติ  ให้นักเรียนแบ่งกลุุ่ม ๆละ  4-6  คนทุกห้องเรียน  ให้เลือกปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติกกลุ่มละ  1  อย่างโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกงานตามมติที่ประชุมกลุ่มโดยเลือกจากงานที่กำหนดดังนี้
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้  ชะลอมประยุกต์  ถุงผ้าแบบหุรูด  โดยทำเป็นวีดีโอตามห้วข้อก่อน-หลัง  บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการทำ  ข้อเสนอแนะ  สมาชิกกลุ่มทุกคน  ครูผู้สอน
กำหนดส่ง  ตามปฏิทินการส่งงาน
1.  ส่งวิดีโอการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ส่งผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ศึกษาใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
4.  นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5.  สรุปองค์ความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเปลี่ยนกันตรวจข้อถูกให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0  คะแนน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
สืบค้นจากเว็บไซต์ krupaga โดยเข้ากลูเกิล  พิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  รหัสวิชา ง 23105  ม. 3  สืบค้น ให้นักเรียนทำ  10  ข้อ
7.  รวมคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่  3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธ์พืช รหัสวิชา ง 23105 ม.3

สั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน  ทำกิจกรรมและภาระงานดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ
2.  ให้นักเเรียนอ่านใบความรู้ที่  2.1-2.4(หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช)หรืออ่านในหนังสือแบบเรียนหน้า  102-115
3.  ให้นักเรียนทำใบงานที่  2.1-2.4
4.  จดบันทึกสรุปสาระการเรียนรู้ลงในสมุดรายวิชาการงาน
5.  วาดรูปภาพวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษเอ 4
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกันก่อนเรียน)
7.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เปลี่ยนกันตรวจโดยดูเฉลยในแบบทดสอบสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ม.3 โดยข้อถูกให้ 1  คะแนน ข้อผิดให้  0  คะแนน  รวมคะแนนลงชื่อผู้ตรวจส่งสมุดคืน
8.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช
ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนจัดทำวีดืโอเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ตามที่แต่ละกลุ่มจับฉลากได้ในการจัดทำมีเงื่อนไขดังนี้
1.  ชื่องาน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ
2.  ขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมายให้มีผู้บรรยายอย่างน้อย  1  คน  ตามตัวอย่างคลิปวืดีโอที่ครูนำมาให้ดูในเว็บไซต์
3.  ต้องมีคณะผู้จัดทำทั้งรายชื่อและรูปภาพทุกคน
4.  ความยาวอย่างน้อย  3  นาที
5.  กำหนดส่งตามภาระงาน/ปฏิทินกำหนดส่งงานที่แจกให้ในคาบปฐมนิเทศ
คะแนน  ภาระงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช
คลิปวีดีโอเรื่องขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน
ส่งผลงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน (กำหนดส่ง สิ้นเดือนสิงหาคม)

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รหัสวิชา ง 23105 ม. 3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกห้องทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อโดยให้เขียนลงในสมุดวิชาการงาน 5 โดยเข้า  google แล้วพิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3 krupaga หรือนักเรียนจะอ่านและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์แล้วส่งเข้าในเว็บไซต์  krupaaga ส่งมาบนความคิดเห็น  ยกเว้นห้องม. 3/1 ให้ส่งบนเว็บไซต์ครูเท่านั้น
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนในแต่ละกลุ่มให้มีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง  2  คนและนักเรียนอ่อน  1  คนให้นักเรียนคนที่ 1 ของทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.2.1 เรื่องอาหารสำรับภาคกลาง  คนที่  2 ของทุกกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคเหนือ  คนที่ 4 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคใต้ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารสำรับภาคต่าง ๆ ตามทีจับฉลากได้  ให้ปฏิบัติงานในคาบเรียนทุกห้องทุกกลุ่มและนำเสนอผลงานพร้อมประเมินผล(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
4.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ
6.  บันทึกสาระการเรียนรู้โดยย่อลงในสมุด และสรุปองค์ความรู้ ( Mind  Mapping)
7.  ทำกิจกรรมและแบบบันทึกเรื่องอาหารประเภทสำรับ คำถามในหนังสือแบบเรียน
8.  บันทึกคะแนนท้ายหน่วย
จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
เรื่อง  อาหารประเภทสำรับ

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

krupaga สั่งงานคาบที่ 1-2 รายวิชาการงาน 5 ง 23105 ม. 3 ทุกห้องเรียน

ครูผกาสั่งงาน  รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา  ง 23105  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
(คาบ  1-2  การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพ 5)
1.  ให้นักเรียนใช้สมุดโรงเรียนเล่มเล็ก(ใช้ได้ทุกสี) ทุกคนทุกห้องเรียน
2.  ให้เขียนปกนอก  ชื่อ  เลขที่  รายวิชา  รหัสวิชา ให้เรียบร้อย
3.  ใบรองปก  ชื่อโรงเรียน  ชื่อ-สกุลนักเรียน  ห้องเรียน  เลขที่
ชื่อรายวิชา   รหัสวิชา  ชื่อครูผู้สอน   ครูที่ปรึกษา  ชื่อผู้อำนวยการ
เริ่มใช้วัน  เวลา  พ.ศ.  หมายเลขโทรศัพท์นักเรียน   ผู้ปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ผู้นำในชุมชนที่ครูติดต่อได้
4.  เขียนตัวชี้วัดรายวิชา
5.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้
6.  กำหนดการสอน  สาระการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย   ภาระงานแต่ละหน่วย
กำหนดส่ง  การวัดผลประเมินผล

กำหนดการสอนโครงการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  การดูแลเสื้อผ้าและอาหารประเภทสำรับ (งานบ้าน)
เวลา  10  คาบ
ตัวชี้้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหย้ดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1  ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  1
1.  นักเรียนสามารถดูแลเสื้อผ้าและจัดอาหารประเภทสำรับได้
สาระการเรียนรู้(เวลา  2  คาบ)
การดูแลเสื้อผ้า
1.  ความหมายและความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
2.  ประเภทของเสื้อผ้า
3.  หลักการดูแลเสื้อผ้า
4.  วัสดุ  อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลรักษาเสื้อผ้า
5.  วิธีการดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ
5.1  การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า
5.2  การซัก  ตากรีดและเก็บเสื้อผ้า
-เสื้อผ้าไหม  -เสื้อผ้าลินิน
-เสื้อผ้าขนสัตว์  -เสื้อผ้าใยสังเคราะห์
-เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์  – เสื้อผ้าไหมพรม
-เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2. อาหารประเภทสำรับ(เวลา  6  คาบ)
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของอาหารประเภทสำรับ
2.  ประเภทของอาหารสำรับ
3.  หลักการเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารประเภทสำรับ
4.  อาหารสำรับภาคกลาง
5.  อาหารสำรับภาคเหนือ
6.  อาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7.  อาหารสำรับภาคใต้
ตัวชี้ว้ดหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2. ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโโดยใชัทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)  ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่องการขยายพันธุ์พืช
2. นักเรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาความหมายความสำคัญ
ประเภท หลักการ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการขยายพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืชได้
สาระการเรียนรู้
1.  ประวัติความเป็นมาของการขยายพันธุ์พืช
2.  ความมหมายและความสำคัญของการขยายพันธุ์พืช
3.  ประเภทของการขยายพันธุ์พืชและหลักการขยายพันธุ์พืช
4.  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ  และวิธีการขยายพันธุ์พืช
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในการทำงงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  นักเรียนสามารถบอกควาามรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1.1  ความหมายของบรรจุภัณฑ์
1.2  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์
1.3  หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์
2.  บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกวัสดุธรรมชาติ
4.  ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์
4.1  บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้
4.2  ชะลอมประยุกต์
4.3  ถุงผ้าแบบหูรูด
ตัวชี้้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต(4  คาบ)
1.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันออย่าางมีคุณธรรม(ง 1.1 ม. 3/1)
2.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม.3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องธุรกิจเพื่อชีวิต
4.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญวัตถุประสงค์องค์ประกอบ
หน้าที่ประโยชน์คุณลักษณะและจรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจได้     สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและความสำคัญของธุรกิจ
2.  วัตถุประสงค์และประเภทของธุรกิจ
3.  องค์ประกอบ หน้าที่ และประโยชน์ของธุรกิจ
4.  คุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบธุรกิจ
5.  จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์(งานช่าง)เวลา  4  คาบ
1.  อธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(ง 1.1 ม.3/1)
2.  ใช้ทักษะในกาารทำงานร่วมกันอย่างมีคุุณธรรม(ง 1.1 ม.3/2)
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้้ทักษะการจัดกาารเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม(ง 1.1 ม. 3/3)
ตัวชี้วัดประจำหน่วยการเเรียนรู้ที่  5 เรื่องงานช่าง
5.  นักเรียนสามารถบอกวิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมายและประโยชน์ของการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
2.  องค์ประกอบสำคัญในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
3.  ความปลอดภัยในการติดตั้งและประกอบผลิตภัณต์
4.  วิธีการติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี (เวลา  6  คาบ)
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี(ง 2.1 ม. 3/1)
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดภาพฉาย
เพื่อนำไปสู่การสสร้างต้นแบบและแบบจำลองสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการ
เป็นแบบจำลองความคิดของวิธีการเป็็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล(ง 2.1 ม. 3/2)
ตัวชี้วัดประะจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องก้าวทันเทคโนโลยี(เวลา  6 คาบ)
6.  นักเรียนสามารถบอกความหมายความสำคัญระดับของเทคโนโลยีและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้
สาระการเรียนรู้
1.  ความหมาายและความสำคัญของเทคโนโลยี
2.  ระดับของเทคโนโลยี
3.  ความรุ้เกี่ยวกับการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนนโลยี
4.  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเททคโนโลยี
ตัวชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ที่  7  เรื่องสุ่โลกอาชีพ(เวลา  4  คาบ)
1.  อธิบายการหางาานด้วยวิธีที่หลากหลาย(ง 4.1 ม. 3/2)
2.  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ(ง 4.1 ม. 3/2)
3.  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจของตนเอง(ง 4.1 ม. 3/3)
สาระการเรียนรู้
1.  ความสำคัญของอาชีพ
2.  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
3.  การหางานหรือตำแหน่งที่่ว่าง
สอบกลางภาค  1  คาบ
สอบปลายภาค  1  คาบ
รวม   40  คาบ

Advertisements

ผลการเรียนรู้รายวิชา ง 20230 การประกอบอาหารพื้นเมือง ชั้น ม.3

ตัวชี้วัดรายวิชา การประกอบอาหารพื้นเมือง
รหัสวิชา ง 20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นเมืองได้
2. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองได้
3. บอกหลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารพื้นเมืองได้
4. สามารถกำหนดรายการอาหารพื้นเมืองสำหรับครอบครัวได้
5. นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและเก็บรักษาได้
6. นักเรียนสามารถบอกภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
7. นักเรียนสามารถบอกสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารพื้นเมืองได้ได้
8. นักเรียนสามารถบอกหลักการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
9. นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติอาหารพื้นเมืองและปฏิบัติอาหารพื้นเมืองได้
10. นักเรียนสามารถคิดคำนวณรายรับรายจ่ายต้นทุนกำไรและราคาขายอาหารพื้นเมืองได้