Author Archives: krupaga

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(งานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย) ง 33106 ม.6

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  รหัสวิชา  ง33106  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
1.  ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และ
มีทักษะการทำงานร่วมกัน
2.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(งานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย)  10  คะแนน
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  3 – 4  คนโดยมีนักเรียนเก่ง  1  คน  นักเรียนปานกลาง  2  คน 10  คะแนน
นักเรียนอ่อน  1  คน คละนักเรียนตามความสามารถในแต่ละกลุ่ม
4.  ให้นักเรียนอ่านใบความรู้เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทยตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 (หน้า  33 – 47)
5.  ให้นักเรียนแต่กลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  20  คะแนน
6.  สรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย  20  คะแนน
7.  ให้นักเรียนปฏิบัติงานประดิษฐ์คนละ  1  งาน(เลือกจากชนิดของงานประดิษฐ์  5  ชนิด)  20  คะแนน
8.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะการทำงานร่วมกัน(ชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน)20  คะแนน
9.  รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  2 เรื่องงานประดิษฐ์และเอกลักษณ์ไทย  (100  คะแนน)

Advertisements

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องหลักการทำงานในชีวิตประจำวัน รายวิชาการงาน 6 ง33106 ม.6

1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(10 คะแนน)
2.ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 -1.4 สรุปองค์ความรู้เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวัน(20 คะแนน)
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 6-8  คนโดยกลุ่มที่ 1  ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการทำงานในชีวิต
ประจำวัน  กลุ่มที่  2 เรื่องความหมายและความสำคัญของงานในชีวิตประจำวัน
กลุ่มที่ 3  เรื่อง  การเลือกใช้ดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  กลุ่มที่ 4 เรื่องวิธีดูแลรักษาเสื้อผ้า
ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนให้สมาชิกในกลุ่มนำเสนอทุกคน(20  คะแนน)
4.ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ตามภาระงานที่ครูมอบหมาย) 40  คะแนน
-การวางแผนในการทำงานบ้านเลือกคนละ  1  งาน(งานประจำวัน  งานประจำสัปดาห์  งานประจำเดือน)
5.ทำแบบทดสอบหลังเรียน (10  คะแนน)
6.รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการทำงานในชีวิตประจำวันเรียงลำดับกิจกรรมจาก 1-5
รวมคะแนน  100  คะแนนเฉลี่ยคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  จำนวน  5  คะแนน

การปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนศึกษาการปฐมนิเทศรายวิชา ง33106
โดยนักเรียนเข้า google พิมพ์คำว่าการปฐมนิเทศรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ม.6 รหัสวิชา ง33106 โดยครูผกา ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ  คำอธิบายรายวิชา  ตัวชี้วัด
ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ภาระงานแต่ละหน่วย
กำหนดการสอน  เวลาเรียน  กำหนดส่งงาน  ปฏิทินการส่งงาน  เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการงาน 6 ง33106 ม.6

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกห้องเรียนทุกคนที่เรียนรายวิชาการงาน 6 ง33106
เขียนตัวชี้วัด  ชื่อหน่วยการเรียนรู้  สาระสำคัญรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
รหัสวิชา  ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ใช้สมุดโรงเรียนในการจดบันทึก)

ตัวชี้วัด/ชื่อหน่วยการเรียนรู้/สาระการเรียนรายวิชาการงาน 6/รหัสวิชา ง33106 ม.6

ตัวชี้วัดประจำหน่วยรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6  รหัสวิชา  ง  33106  ม. 6
1.อธิบายหลักการทำงานในการดำรงชีวิตประจำวันได้
2.สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน
3.มีทักษะการจัดการในการทำงาน
4.มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
5.มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน
และใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6.อธิบายเทคโนโลยีออกแบบและสร้างสรรค์สิ่งของเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ต่อชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
7.อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพ
ที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.การทำงานในชีวิตประจำวัน (เวลา  2  คาบ  5  คะแนน)
สาระสำคัญ
1.1  ความหมายของงานในชีวิตประจำวัน
1.2  หลักในการทำงานในชีวิตประจำวัน
1.3  การเลือกใช้ดุแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
2.ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกัน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
2.1  ความหมายความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
2.2  ความหมายและความสำคัญของทักษะการทำงานร่วมกัน
2.3  การประดิษฐ์เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย(การร้อยมาลัยชนิดต่าง ๆ งานใบตอง งานแกะสลัก  เครื่องใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย)
2.4  หน้าที่และบทบาทตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน และชุมชน
3.ทักษะการจัดการ(เวลา  3  คาบ  15  คะแนน)
3.1  การดูแลรักษาทำความสะอาดและจัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
3.2  งานช่าง
3.3  งานเกษตร
3.4  งานธุรกิจ
4.ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน(เวลา  3  คาบ  10  คะแนน)
4.1  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า
4.2  การเก็บการถนอมและเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรด้านการแปรรูป
4.3  การติดตั้ง  ประกอบ  ซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน
5.สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการทำงาน(เวลา  1  คาบ  10  คะแนน)การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
5.1  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์  ค่านิยม  12  ประการ  คุณธรรมจริยธรรม สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
5.2  ทักษะการแสวงหาความรู้(ทำรายงานข้อสอบ ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 – 7 )
6.การออกแบบและเทคโนโลยี(เวลา  2  คาบ  10  คะแนน)
6.1  เทคโนโลยีและการออกแบบ(ดูการกำหนดคะแนนจากภาระงานและกำหนดส่งงานตามปฏิทินงาน  ง  33106)
7.การอาชีพ(เวลา  3  คาบ  จำนวน  10  คะแนน)
7.1  แนวทางเข้าสู่อาชีพ
7.2  การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ
7.3  ประสบการณ์ในอาชีพ
7.4  คุณลักษณะที่ดี

 

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม เริ่มต้นกันใหม่ในสัปดาห์ที่ 1
ให้สมาชิกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
บทบาทของสมาชิกทุกท่านขอให้ทำหน้าที่ตามบทบาทให้ดีที่สุดค่ะ

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม นายบุญมี พุ่มจันทร์

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเป็นอย่างสูง ที่คอยสนับสนุนส่งเสริมและให้กำลังใจ
ในการปฏิบัติงานในทุกๆๆเรื่องทุกโครงการและพัฒนาโรงเรียนในทุกๆๆด้านทำให้โรงเรียน
เป็นที่นิยมในชุมชนและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีขอขอบคุณค่ะ

Krupaga ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจเว็บไซต์ krupaga

เซียเซียะค่ะ  ฉูอี้เหล่าซือ

พบกันใหม่นะคะ

ปฏิทินการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 วันที่ 25-30 กันยายน

ขอให้นักเรียนทุกห้องเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1
ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคน

อบรมข้าราชการครูด้านการพัฒนาภาษาต่างประเทศ