Author Archives: krupaga

ผู้อำนวยการบุญมี พุ่มจันทร์นำคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมพิธีระลึกวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม และทำบุญตักบาตรเช้าหน้าเทศบาลอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
5  ธันวาคม  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม และทำบุญตักบาตรเช้าหน้าเทศบาล
อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์นำคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ
5  ธันวาคม  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

 

 

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานธุรกิจ รหัสวิชา ง33106ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X)ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เงินทุน                           ข.  บุคคลหรือแรงงาน
ค.  อุปกรณ์และวัตถุดิบ     ง.  การจัดการดำเนินงานทางธุรกิจ
2.เป้าหมายของการดำเนินงานทางธุรกิจคือข้อใด.
ก.  เป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ
ข.  เพิ่มช่องว่างให้เกิดขึ้นทางสังคม
ค.  สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม
ง.  สร้างค่านิยมใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม
3.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ช
1  การซื้อขาย – สินค้าและบริการในตลาดสด
2  การซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์
3  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
4  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายแลกเปลี่ยนบริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์
5  รูปแบบการทำธุรกรรมซื้อ – ขายโฆษณาสินค้าการบริการ การโอนเงิน
และประมูลสินค้าผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคม
4.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภค
1  มีร้านค้าและสินค้าให้เลือกมากมาย
2  ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการเลือกซื้อสินค้าบริการได้ตลอด  24  ชั่วโมง
3  สามารถเปรียบเทียบราคาคุณภาพในการตัดสินใจ
4  เกิดปัญหายุ่งยากในการต่อรองราคาสินค้าและบริการของผู้บริโภค
5  ลดปัญหาพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นประหยัดเวลาในการเดินทาง
ไปซื้อรับสินค้าแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าระหว่างผู้บริโภคด้วยกันผ่านกระดานสนทนาในเว็บไซต์ต่าง ๆ
5.ข้อใดคือข้อจำกัดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1  ความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคผู้ซื้ออาจถูกมิจฉาชีพแอบอ้างนำไปใช้
ประโยชน์ในทางมิชอบ
2  ผู้บริโภคผู้ซื้อไม่อาจมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการหรือผู้ขายมีตัวตนอยู่จริงผู้ซื้อมีตัวตนอยู่จริง
ไม่สามารถตรวจสอบได้
3  ปัญหาความยากจนความด้อยโอกาสขาดความรู้ทางเทคโนโลยีขาดเครือข่ายการสื่อสารระบบ
โทรศัพท์ไม่สามารถให้บริการชุมชน
4  ในกรณีที่ผู้ซี้อและผู้ขายอยู่คนละประเทศรัฐบาลอาจประสบปัญหาเรียกเก็บภาษีเงินได้และภาษีศุลกากร
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานเกษตร(การเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์) ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์
1  มีทัศนคติที่ดีต่การเลี้ยงสัตว์    2  มีความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
3  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าผู้บริโภค    4  มีเงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อขยายธุรกิจ
5  มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นอย่างดี
2.ข้อใดคือประโยชน์ของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง.
1  ได้อาหารประเภทโปรตีนจากเนื้อไก่
2  ได้อาหารประเภทโปรตีนจากไข่ไก่ไว้บริโภคในชีวิตประจำวัน
3  ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารเลี้ยงไก่ได้เพราะสามารถ
ใช้เศษอาหารและพืชผักที่เหลือจากการบริโภค
4  ประหยัดค่าปุ๋ยใส่ต้นไม้เพราะใช้มูลไก่เป็นปุ๋ยได้
สร้างอาชีพ  รายได้จากการขายลูกไก่  ไข่ไก่  มูลไก่
5  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.ข้อใดไม่ใช่โรคที่เกิดกับไก่พื้นเมือง
1  โรคนิวคลาสเซิล     2  โรคไขมันในเส้นเลือดอุดตัน
3  โรคอหิวาห์  โรคหลอดลมอักเสบ   4  โรคพยาธิภายนอก  โรคฝีดาษไก่
5  โรคพยาธิไส้เดือน  โรคพยาธินัตย์ตาไก่
4.ข้อใดคือคุณสมบัติของไก่พื้นเมือง.
ก.  รสชาติอร่อยเนื้อแน่นมีไขมันน้อย
ข.  ขายไดราคาดีทั้งตัวผู้และตัวเมีย  กิโลกรัมละ  150- 200  บาท
ค.  ฟักไข่เลี้ยงลูกเองได้ทนต่อโรคต่าง ๆ ในท้องถิ่นได้
ง.  ถูกทุกข้อ
5.อาหารไก่พื้นเมืองประเภทโปรตีนได้แก่ข้อใด.
ก.  ปลายข้าว  ข้าวโพด  กากมันสำปะหลัง
ข.  แมลง  ปลวก  หนอน  ไส้เดือน
ค.  เปลือกหอยป่น  กระดูกป่น
ง.  กากมะพร้าว  กากงา  ไขมันสัตว์  เมล้ดถั่วชนิดต่าง ๆ
เฉลยข้อ  ข

แบบทดสอบหหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานช่าง ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
1.นักเรียนมีวิธีแก้ไขหม้อหุงข้าวที่หุงข้าวไม่สุกอย่างไร.
1.  เปลี่ยนชุดควบคุมอุณหภูมิ
2.  ขันหรือขัดหน้าสัมผัสให้สะอาด
3.  ถอดเปลี่ยนแผ่นความร้อนใหม่
4.  ปรับแต่งหรือเปลี่ยนหม้อชั้นในใหม่
2.ลวดนิโครมมีคุณสมบัติอย่างไร
ก.  มีความต้านทานสูงและจุดหลอมเหลวต่ำ
ข.  มีความต้านทานต่ำและจุดหลอมเหลวสูง
ค.  มีความต้านทานสูงและจุดหลอมเหลวสูง
ง.  มีความต้านทานต่ำและจุดหลอมเหลวตำ
3.นักเรียนมีวิธีแก้ไขเตารีดที่ร้อนจัดตลอดเวลาเพราะหน้าสัมผัส
ละลายติดกันอย่างไร.
ก.  ถอดเปลี่ยนแผ่นความร้อนใหม่
ข.  ใช้เรื่อยฉลุผ่าออกแล้วแต่งด้วยตะไบและใช้กระดาษทรายขัดให้สะอาด
ค.  หากระเบื้องรองนอตมาเปลี่ยนใหม่หรือใช้วัสดุที่เป็นฉนวน
ความร้อนมารองแทน
ง.  ถอดฝาเตารีดและถอดแกนปรับระดับออกมาขัด
ด้วยกระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยนำมัน
4.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสายไฟ  PVC.
ก.  ทนทานต่ออุณหภูมิตำ
ข.  ทนทานต่อการฉีกขาด
ค.  ทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ง.  ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
5.ข้อใดคือวิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเตารีด
1  ทำความสะอาดหน้าสัมผัสให้สะอาดอยู่เสมอระวังอย่าให้เป็นรอยด้วยการใช้ผ้านุ่มเช็ด
2  ก่อนเก็บควรให้หน้าสัมผัสเย็นลงก่อนแล้วจัดเก็บในสถานที่ที่ปราศจากความชื้นหรือ
ที่ที่มีของเหลวหกรดได้
3  อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้าบนวัตถุที่แข็งผิวขรุขระเพราะจะทำให้หน้าสัมผัสเป็นรอย
4  หมั่นถอดทำความสะอาดฝาครอบมอเตอร์ด้านหลังอย่าให้มีฝุ่นละอองหรือคาบน้ำมัน
เกาะจับประสิทธิภาพของมอเตอร์ลดลงสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
5  ถูกทั้งข้อ  1  2  และ  3
6.ข้อใดคือสารทำความสะอาดและบำรุงรักษากระติกน้ำร้อนไฟฟ้าอัตโนมัติ
เมื่อตัวกระติกด้านในเป็นคราบ
1  แอมโมเนีย    2  แอลกอฮอล์    3  น้ำส้มสายชู    4  แป้งข้าวเหนียว    5  น้ำสบู่อุ่น ๆ และยาสีฟัน
เฉลย  1.  ง   2  ค   3.  ข   4.  ก

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2562
วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/8
ครูที่ปรึกษา  นางผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์  นายศราวุธ  กาลจักร

ประธานกรรมการสถานศึกษา  ผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์และคณะครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจนเรียนดีกิจกรรมเด่น ในการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ครั้งที่ 2

การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ผู้ปกครองสอบถามพฤติกรรมนักเรียน


ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณผู้ปกครองในการประชุมในชั้นเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา  2562

 

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องเอกลักษณ์ไทย ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการงานบ้าน ง33106 ม.6

1.เพราะเหตุผลในข้อใดจึงจำเป็นต้องวางแผนดูแล
ความสะอาดบ้าน.
ก. เพื่อให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข. เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ค. บ้านเป็นที่อยู่อาศัยจึงจำเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
ง. เพราะภายในบ้านมีห้องต่างๆเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมีความสำคัญต่อสมาชิกที่อาศัยอยู่
จ. เพื่อให้สมาชิกในบ้านไดรับผิดชอบหน้าที่ในการทำงานบ้านทุกคนเพราะภายในบ้านมีสมาชิกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
2.การวางแผนทำงานบ้านที่ดีมีลักษณะอย่างไร.
ก. มีความชัดเจนรู้ว่าทำอะไร เพื่ออะไร อย่างไร ทำที่ไหน เมื่อไหร่ ใครเป็นคนทำ
ข. มีการจัดลำดับขั้นตอนการทำ ก่อน-หลัง
ค. มีระยะเวลาในการทำคือกำหนดเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน
ง. มีการกำหนดวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการทำงานและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
จ. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
3.ในการกวาดพื้นที่แห้งเรียบพื้นไม้กระเบื้องควรใช้ ไม้กวาดในข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้า
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดอยากไย่
4.เมื่อใช้เสร็จล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งหมายถึงการเก็บรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ทำความสะอาดในข้อใด

5.การกวาดเศษใบไม้เศษหญ้าหรือสิ่งที่อยู่บนดินแต่ไม่ควรใช้บริเวณเปียกน้ำหมายถึงข้อใด.
ก. ไม้กวาดไม้ไผ่
ข. ไม้กวาดทางมะพร้าว
ค. ไม้กวาดดอกหญ้า
ง. ไม้กวาดขนไก่
จ. ไม้กวาดเสี้ยนตาล
6.นักเรียนควรทำความสะอาดส่วนใดก่อน.
ก. กวาดพื้นบ้าน
ข. เพดาน
ค. ฝาผนัง
ง. หน้าต่างและประตู
จ. บริเวณบ้าน
.ใช้ไม้กวาดอ่อนใช้ผ้าแห้งถูอีกครั้งถ้าพื้นสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดหมายถึงการทำความสะอาดในข้อใด.
ก. หน้าต่าง
ข. เพดาน
ค. พื้นกระเบื้อง
ง. พื้นซีเมนต์
จ. ประตูและบริเวณบ้าน
8.ข้อใดไม่สัมพันธ์กันในการดูแลรักษาทำความสะอาด.
ก.  เพดาน-ไม้กวาดเสี้ยนตาล    ข  ฝาผนัง-ไม้กวาดขนไก่
ค  พื้นไม้-ไม้กวาดดอกหญ้า      ง  หน้าต่าง  ประตู-ไม้กวาดขนไก่  จ  พื้นกระเบื้อง-ไม้กวาดเสี้ยนตาล
9.ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญในการจัดตกแต่งภายในและภายนอกบ้าน
ก.  ความสวยงาม    ข  วัสดุราคาแพง   ค  ความเหมาะสม   ง  ความประหยัด  จ  ประโยชน์ใช้สอย

แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ง33106 ม.6

คำสั่ง  ให้นักเรียนตอบคำถามให้ได้ใจความสมบูรณ์
1.ข้อใดคือปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
2.ทักษะ(Skill)หมายถึงอะไร
3.การจัดการ(Management)หมายถึงอะไร
4.Put  the  right  man  on  the  right  job  หมายถึง….
5.ทักษะการจัดการหมายถึงอะไร

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการจัดการ

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องทักษะการจัดการ ง33106 ม.6

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่องทักษะการจัดการ
สาระการเรียนรู้
ทักษะการจัดการงานบ้าน

การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน
-การดูแลรักษา  ทำความสะอาดบ้าน
-การจัดตกแต่งบ้าน
การดูแลรักษา  ทำความสะอาด  จัดและตกแต่งโรงเรียน
ทักษะการจัดการงานช่าง
-การบำรุงเก็บรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ทักษะการจัดการงานเกษตร
-การเลี้ยงสัตวเชิงพาณิชย์
ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
ตัวชี้วัดที่  3
มีทักษะการจัดการในการทำงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  3 เรื่องทักษะการจัดการ
1.ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  3
2.นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องทักษะการจัดการ
3.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆละ 5-6  คนศึกษาใบความรู้เรื่องทักษะการจัดการหน้า  53-80 (20  คะแนน)
กลุ่มที่  1  ทักษะการจัดการงานบ้าน
กลุ่มที่  2  ทักษะการจัดการงานเกษตร
กลุ่มที่  3  ทักษะการจัดการงานช่าง
กลุ่มที่  4  ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
4.ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน(20  คะแนน)
5.ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เรื่องทักษะการจัดการ(20  คะแนน)
กลุ่มที่  1  ทักษะการจัดการงานบ้าน
กลุ่มที่  2  ทักษะการจัดการงานเกษตร
กลุ่มที่  3  ทักษะการจัดการงานช่าง
กลุ่มที่  4  ทักษะการจัดการงานธุรกิจ
นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน(10  คะแนน)
6.ให้นักเรียนปฏิบัติงานเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์คนละ  1  ขนิด(กำหนดส่งภายในเดือนม.ค.)(20คะแนน)
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องทักษะการจัดการ(10  คะแนน)
รวมคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่  3  รวม  100  คะแนน

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2เรื่องเอกลักษณ์ไทย รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6