Category Archives: Uncategorized

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)ระดับ ScQA 4 กรกฏาคม โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สพม.28

ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินและผู้อำนวยการบุญมี  พุ่มจันทร์ ที่นำ
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ
ครูนักเรียนทุกคนพร้อมที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพเต็มกำลังความสามารถต่อไป

ผลงานนักเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กำหนดการสอบวัดผลกลางภาควันที่ 22 ก.ค. -26 ก.ค.

สอบวัดผลกลางภาควันที่  22-26 ก.ค. รายวิชาการงาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/10
ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันทุกคนทุกห้องเรียน

ข้อสอบกลางภาครายวิชาการงาน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  20  คะแนน
-ข้อสอบปรนัยเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  36  ข้อ
(ตัวชี้วัดที่  1-3)
-ข้อสอบแบบอัตนัย  4  ข้อ (ตัวชี้วัดที่  1 – 3)

 

ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีค่ะ

ข้อสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง23105 ม.3

ตัวชี้วัด  1.อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ง 1.1 ม.3/1)
2.ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม (ง 1.1 ม. 3/2)
3.อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ง 1.1 ม. 3/3)
คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท(X)ทับข้ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ.
ก.  การสำรวจวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น   ข.  การร่างภาพสามมิติของบรรจุภัณฑ์
ค.  การสานขึ้นรูปชะลอม    ง.  การใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้มสินค้า
เฉลยข้อ  ง  เพราะเป็นการนำบรรจุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์สำเร็จแล้วไปใช้งาน
2.ถ้าต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำไปแปรรูปใช้ใหม่ได้จะต้องมี
เครื่องหมายในข้อใด.
ก.  ฉลากเขียว    ข.  ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ค.  สัญลักษณ์รีไซเคิล    ง.  ข้อความเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อม
เฉลยข้อ  ค  เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้
3.บรรจุภัณฑ์ชนิดใดไม่เป็นอัตรายต่อสิ่งแวดล้อม.
ก.  กระเช้าพลาสติก   ข.  กระป๋องโลหะมีฝาปิด
ค.  กล่องโฟม   ง.  กล่องกระดาษคงรูป
เฉลยข้อ  ง  เพราะกระดาษสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
4.เพราะเหตุใดจึงต้องใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยพับกล่อง.
ก.  เพราะต้องการให้เห็นรอยพับชัดเจน  ข.  เพราะต้องการให้พับเป็นรูปทรงได้ง่าย
ค.  เพราะต้องการให้กล่องเรียบตรงไม่หักงอ  ง.  เพราะต้องการให้กล่องมีลวดลายงาม
เฉลยข้อ  ข  เพราะการใช้คัตเตอร์กรีดตามรอยพับกล่องบางๆโดยไม่ให้ขาดจากกัน
จะทำให้กระดาษบริเวณดังกล่าวบางลงและสามารถพับงอให้คงรูปได้ง่าย
5.ถ้าต้องการให้ตอกไม้ไผ่นิ่มและอ่อนตัวก่อนนำมาสานชะลอมประยุกต์
ควรทำอย่างไร.
ก.  นำตอกไปชุบน้ำ     ข.  นำตอกไปผึ่งแดด
ค.  นำตอกไปรมควัน   ง.  ลดขนาดชลอมลง
เฉลยข้อ  กเพราะเมื่อน้ำแทรกซึมเข้าไปในเนื้อตอกจะช่วยให้ตอกนิ่มและอ่อนตัว
6.ฃ้อใดเป็นการประหยัดทรัพยากรในการประดิษฐ์ชะลอมประยุกต์.
ก.  สานชะลอมให้ห่างมากๆ   ข.  ลดการตกแต่งชะลอมด้วยดอกไม้ประดิษฐ์
ค.  ใช้ตอกจนหมดโดยไม่ตัดทิ้ง    ง.  ลดขนาดชะลอมลง
เฉลยข้อ  ข เพราะดอกไม้ประดิษฐ์จัดเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเมื่อลดการ
นำมาใช้จึงเป็นการประหยัดทรัพยากรได้
7.ชะลอมประยุกต์นำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของสิ่งใดจึงจะเหมาะสม.
ก.  ผ้าไหม    ข.  ข้าวแต๋น    ค.  เทียนหอม    ง.  กะละแมสวย
เฉลยข้อ  ง  เพราะกะละแมสวยมักจะมีวัสดุห่อหุ้มอยู่แล้วไม่ต้อง
สัมผัสกับชะลอมโดยตรงจึงสะอาดและไม่ต้องกังวลเรื่องความอ่อนนุ่ม
เพราะอากาศจึงเหมาะที่จะบรรจุในชะลอม
8.การเย็บตะเข็บถุงผ้าแบบหูรูดให้ทนทานควรใช้การเย็บวิธีใด.
ก.  การด้นถอยหลัง    ข.  การสอยพันริม
ค.  การเนาแบบเท่ากัน    ง.  การด้นตะลุย
เฉลยข้อ  ก.  เพราะตะเข็บด้นถอยหลังมีความแน่นหนาทนทานเหมือน
การเย็บด้วยจักรเย็บผ้า
9.ถ้าไม่ตกแต่งถุงผ้าแบบมีหูรูดด้วยการปักจะใช้วิธีการในข้อใดจึงเหมาะสม.
ก.  การเพนต์สี    ข.  การติดสติกกอร์รูปสีต่างๆ
ค.  การใช้เชือกสีต่างๆทำหูรูด    ง.  การใช้ผ้าสีฉูดฉาดตัดเย็บถุงผ้า
เฉลยข้อ  ก  เพราะการเพ้นต์สีมีความสวยงามและทำได้ภาพหลากหลาย
10.สิ่งของในข้อใดประดิษฐ์ขึ้นโดยใช้ความรู้จากการเย็บถุงผ้าแบบหูรูด.
ก.  ถุงผ้าแก้วใส่ของชำรวยในงานแต่งงาน   ข.  ผ้าเช็ดมือในห้องครัว
ค.  ถุงเท้าสำหรับเด็กอ่อน    ง.  ซองผ้าใส่กรรไกร
เฉลยข้อ  ก  เพราะในงานแต่งงานนิยมถุงผ้าเย็บแบบหูรูดเพราะสามารถ
มองเห็นสิ่งของด้านในและเปิดปิดถุงได้ง่าย

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ง 23105 ม.3

ภาระงานปฏิบัติ  ให้นักเรียนแบ่งกลุุ่ม ๆละ  4-6  คนทุกห้องเรียน  ให้เลือกปฏิบัติงาน  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติกกลุ่มละ  1  อย่างโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกงานตามมติที่ประชุมกลุ่มโดยเลือกจากงานที่กำหนดดังนี้
บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งพับได้  ชะลอมประยุกต์  ถุงผ้าแบบหุรูด  โดยทำเป็นวีดีโอตามห้วข้อก่อน-หลัง  บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงาน  วัสดุ  อุปกรณ์  ขั้นตอนการทำ  ข้อเสนอแนะ  สมาชิกกลุ่มทุกคน  ครูผู้สอน
กำหนดส่ง  ตามปฏิทินการส่งงาน
1.  ส่งวิดีโอการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ส่งผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
1.  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
2.  ครูแจ้งตัวชี้วัดประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
3.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 3-4 คน ศึกษาใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
4.  นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5.  สรุปองค์ความรู้เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียนเปลี่ยนกันตรวจข้อถูกให้  1  คะแนน  ข้อผิดให้  0  คะแนน(ชุดเดิมกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
สืบค้นจากเว็บไซต์ krupaga โดยเข้ากลูเกิล  พิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่องการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  รหัสวิชา ง 23105  ม. 3  สืบค้น ให้นักเรียนทำ  10  ข้อ
7.  รวมคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่  3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105ม.3

สั่งงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 (งานเกษตร)เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง 23105 ม.3
ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกห้องเรียน  ทำกิจกรรมและภาระงานดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน 10 ข้อ
2.  ให้นักเเรียนอ่านใบความรู้ที่  2.1-2.4(หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช)หรืออ่านในหนังสือแบบเรียนหน้า  102-115
3.  ให้นักเรียนทำใบงานที่  2.1-2.4
4.  จดบันทึกสรุปสาระการเรียนรู้ลงในสมุดรายวิชาการงาน
5.  วาดรูปภาพวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ลงในกระดาษเอ 4
6.  ทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกันก่อนเรียน)
7.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่  2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช(เปลี่ยนกันตรวจโดยดูเฉลยในแบบทดสอบสอบหน่วยที่ 2 เรื่องการขยายพันธุ์พืช ง23105 ม.3 โดยข้อถูกให้ 1  คะแนน ข้อผิดให้  0  คะแนน  รวมคะแนนลงชื่อผู้ตรวจส่งสมุดคืน
8.  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ เรื่องการขยายพันธุ์พืช
ภาระงานหน่วยการเรียนรู้ที่  2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนจัดทำวีดืโอเรื่องวิธีการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ ตามที่แต่ละกลุ่มจับฉลากได้ในการจัดทำมีเงื่อนไขดังนี้
1.  ชื่องาน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือ
2.  ขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืชที่ได้รับมอบหมายให้มีผู้บรรยายอย่างน้อย  1  คน  ตามตัวอย่างคลิปวืดีโอที่ครูนำมาให้ดูในเว็บไซต์
3.  ต้องมีคณะผู้จัดทำทั้งรายชื่อและรูปภาพทุกคน
4.  ความยาวอย่างน้อย  3  นาที
5.  กำหนดส่งตามภาระงาน/ปฏิทินกำหนดส่งงานที่แจกให้ในคาบปฐมนิเทศ
คะแนน  ภาระงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช
คลิปวีดีโอเรื่องขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน
ส่งผลงานเรื่องการขยายพันธุ์พืช  จำนวน  5  คะแนน (กำหนดส่ง สิ้นเดือนสิงหาคม)

อบรมคุณธรรมจริยธรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูผกาวดี  ศรีวะสุทธิ์ ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ร่วมกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ รายวิชาการงาน 5 ง23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนทุกคนทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ ดังนี้
1.  ให้นักเรียนทุกห้องทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนจำนวน  10  ข้อโดยให้เขียนลงในสมุดวิชาการงาน 5 โดยเข้า  google แล้วพิมพ์คำว่าแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียนเรื่องอาหารประเภทสำรับ ง 23105 ม.3 krupaga หรือนักเรียนจะอ่านและทำแบบทดสอบในเว็บไซต์แล้วส่งเข้าในเว็บไซต์  krupaaga ส่งมาบนความคิดเห็น  ยกเว้นห้องม. 3/1 ให้ส่งบนเว็บไซต์ครูเท่านั้น
2.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3-4  คนในแต่ละกลุ่มให้มีคนเก่ง 1 คน ปานกลาง  2  คนและนักเรียนอ่อน  1  คนให้นักเรียนคนที่ 1 ของทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 1.2.1 เรื่องอาหารสำรับภาคกลาง  คนที่  2 ของทุกกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนที่ 3 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคเหนือ  คนที่ 4 ของแต่ละกลุ่มศึกษาอาหารสำรับภาคใต้ในคาบเรียนให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  6-8   คนเตรียม ประกอบ  จัด  ตกแต่งอาหารสำรับภาคต่าง ๆ ตามทีจับฉลากได้  ให้ปฏิบัติงานในคาบเรียนทุกห้องทุกกลุ่มและนำเสนอผลงานพร้อมประเมินผล(คะแนนก่อนสอบกลางภาค)
4.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน(ชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน)
5.  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยที่ 1 เรื่องอาหารประเภทสำรับ
6.  บันทึกสาระการเรียนรู้โดยย่อลงในสมุด และสรุปองค์ความรู้ ( Mind  Mapping)
7.  ทำกิจกรรมและแบบบันทึกเรื่องอาหารประเภทสำรับ คำถามในหนังสือแบบเรียน
8.  บันทึกคะแนนท้ายหน่วย
จบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1  งานบ้าน
เรื่อง  อาหารประเภทสำรับ

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1

ยินดีต้อนรับคุณครูนักเรียนนักศึกษาทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่  1 ค่ะ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ  6 ยังใช้หลักสูตรเดิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1  2  4 และ 5 ใช้หลักสูตรใหม่ค่ะกลุ่มการงานอาชีพจะเรียนสาระที่ 1  และ 2
สำหรับสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ประกอบไปด้วย  งานบ้าน  งานเกษตร
งานประดิษฐ์  งานช่างช่าง  งานธุรกิจ  ปรับใช้เนื้อหาเดิม (ตามตัวชี้วัด)
สาระที่  2  การอาชีพ  ปรับใช้เนื้อหาสาระตามเดิม ให้สมาชิกศึกษายึดตามตัวชี้วัด
ถ้านักเรียนมีหนังสือเล่มเก่านำมาปรับใช้ได้ตัดสาระการออกแบบและเทคโนโลยีออก
ใช้ศึกษาค้นคว้าได้เหมือนเดิมค่ะ

 

ครูผกาวดี ศรีวะสุทธิ์ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6