Category Archives: Uncategorized

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 วันอังคารที่ 16 ตุลาคม เริ่มต้นกันใหม่ในสัปดาห์ที่ 1
ให้สมาชิกทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
บทบาทของสมาชิกทุกท่านขอให้ทำหน้าที่ตามบทบาทให้ดีที่สุดค่ะ

Advertisements

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ รายวิชาการงาน 5 รหัสวิชา ง23105 ม.3

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อสู่โลกอาชีพ  ง 23105 ม.3
1.  ให้นักเรียนจดบันทึกตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ สมรรถนะ  ค่านิยมไทย 12  ประการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงในสมุดรายวิชาการงาน 5 ง 23105 ทุกคนทุกห้องเรียน(10  คะแนน)
2.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ ง 23105 ม.3
ในเว็บไซต์ krupaga จำนวน  20  ข้อ โดยให้บันทึกลงในสมุดแล้วผลัดกันตรวจบันทึกคะแนน(10  คะแนน)
3.  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนคละตามความสามารถให้มีนักเรียนเก่ง 1 คน นักเรียนปานกลาง  2 คน
และนักเรียนอ่อน  1 คน ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1-4 แล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน(ในคาบเรียน 10  คะแนน)
4.  ให้นักเรียนทุกคนสรุปองค์ความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ(10  คะแนน)
5.  ให้นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระภาษาไทย
โดยวาดรูปภาพอาชีพในฝันระบายสีพร้อมบอกเหตุผลในการเลือกอาชีพ(10  คะแนน)
6.  ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ(10  คะแนน)
7.  ให้นักเรียนทำข้อสอบจำนวน 10 ข้อหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ (10  คะแนน)
8.  บันทึกคะแนนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสู่โลกอาชีพ

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า รายวิชาการงานอาชีพ 5 ง 23105 ม.3

คำสั่ง  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา ง 23105
1.ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวัน
2.ให้ศึกษาใบความรู้ที่ 1.1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.1  หนังสือเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกสำนักพิมพ์
หน้า  1 – 28
-ความหมายความสำคัญของการดูแลเสื้อผ้า
-ประเภทของเสื้อผ้า (ชนิดของผ้า  คุณสมบัติ  การนำผ้าไปใช้ประโยชน์)
-หลักการดูแลเสิ้อผ้า(สัญญลักษณ์บนป้ายให้นักเรียนวาดสัญญลักษณ์ลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดระบายสีให้สวยงาม)
-วัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลเสื้อผ้า (วาดรูปภาพพร้อมบันทึกรายละเอียดเนื้อหาสาระ)
-วิธีดูแลเสื้อผ้าประเภทต่าง ๆ (การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า  การซัก ตาก  รีดและเก็บเสื้อผ้า)
เสื้อผ้าไหม  เสื้อผ้าฝ้าย  เสื้อผ้าลินิน  เสื้อผ้าขนสัตว์  เสื้อผ้าใยสังเคราะห์  เสื้อผ้าใยกึ่งสังเคราะห์
เสื้อไหมพรม  เสื้อผ้าที่ปักเลื่อมและลูกปัด
2.2  ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้สาระสำคัญเรื่องการดูแลเสื้อผ้า
2.3  ทำแบบทดสอบหลังเรียน
2.4  ทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดูแลเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันในเว็บไซต์  krupaga
2.5  ตอบคำถามพัฒนากระบวนการคิดลงในสมุดบันทึก
2.6  รวมคะแนนหน่วยที่ 1 งานบ้าน เรื่องการดุแลเสื้อผ้า
2.7  ศึกษาหาความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่  1 งานบ้าน  เรื่องอาหารประเภทสำรับต่อไป

ผลการเรียนรู้รายวิชา ง 20230 การประกอบอาหารพื้นเมือง ชั้น ม.3

ตัวชี้วัดรายวิชา การประกอบอาหารพื้นเมือง
รหัสวิชา ง 20230 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. อธิบายประวัติความเป็นมาของอาหารพื้นเมืองได้
2. บอกความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของอาหารพื้นเมืองได้
3. บอกหลักการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่งอาหารพื้นเมืองได้
4. สามารถกำหนดรายการอาหารพื้นเมืองสำหรับครอบครัวได้
5. นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งและเก็บรักษาได้
6. นักเรียนสามารถบอกภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
7. นักเรียนสามารถบอกสุขลักษณะของผู้ประกอบอาหารพื้นเมืองได้ได้
8. นักเรียนสามารถบอกหลักการประกอบอาหารพื้นเมืองได้
9. นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนการปฏิบัติอาหารพื้นเมืองและปฏิบัติอาหารพื้นเมืองได้
10. นักเรียนสามารถคิดคำนวณรายรับรายจ่ายต้นทุนกำไรและราคาขายอาหารพื้นเมืองได้

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง รายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน  ง  1.1  เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน
ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะ
การแสวงหาความรู้มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว
ตัวชี้วัด
1.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
2.  ใช้ทักษะการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  ขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  เป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทำงานโดยการทำตาม
ลำดับขั้นตอนมีความสามารถทำงานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้เช่น
-การซัก  ตาก  พับ  เก็บเสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างประณีต
-การสร้างชิ้นงานหรือผลงาน
2.  ทักษะการทำงานร่วมกัน  เป็นการสร้างให้ผู้เรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และมีคุณธรรม  เช่น
-การเตรียม  ประกอบอาหารประเภทสำรับ
-การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
3.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะการจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเช่น
-ธุรกิจประเภทต่าง ๆ
-การขยายพันธุ์พืช
-การติดตั้ง/ประกอบผลิตภัณฑ์
สาระที่ 2  การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้
หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบ
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลอง
ของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ
การรายงานผล
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1.  อธิบายระดับของเทคโนโลยี
-ระดับของเทคโนโลยี  แบ่งตามความรู้ที่ใช้เป็น  3  ระดับ คือ  ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน
2.  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนทำงาน
อย่างเป็นระบบสามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย
-ภาพฉายเป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงานประกอบด้วย  ภาพด้านหน้า  ด้านข้าง
ด้านบน  แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน
-การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการต้องอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่นอีก เช่น กลไก
และการควบคุมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
สาระที่ 4  การอาชีพ
มาตรฐาน  ง  4.1  เข้าใจ  มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด
1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีหลากหลาย
-สื่อสิ่งพิมพ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ
-คุณสมบัติที่จำเป็น
-ความมั่นคง
-การประเมินทางเลือก
3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัด  และ
ความสนใจของตนเอง
-แนวทางการประเมิน
-รูปแบบ

ยินดีต้อนรับสมาชิกรายวิชาการงานอาชีพเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1

สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่ 1 สำหรับสาระการงานอาชีพ
ในปีการศึกษานี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา สำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการงาน
ยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 คงเหลือ  2  สาระ
คือสาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัวและสาระที่ 4 การอาชีพ เปลี่ยนชื่อสาระที่ 4 การอาชีพ
เป็นสาระที่ 2 การอาชีพ ปีการศึกษานี้ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ปีการศึกษา 62 ม.1  2  4  และ 5 ปีการศึกษา  2563 ให้ยกเลิกและเปลี่ยนชื่อสาระทุกชั้นเรียน
และเปลี่ยนชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ม.1 และ 4  ต้องวางแผน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหม่โดยยกเลิกสาระที่ 2 และ 3 ออกจากกลุ่มการงานค่ะ

นักเรียนเก่ง 20 อันดับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 รหัสวิชา ง33106 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผลการประเมินรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 ชั้นมัธยมศึกษา 6
1.  นางสาววราภรณ์  พยุงวงษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
2.  นางสาวศิรินทิพย์  ปันทะวงศ์  ม. 6/6  รวม  100  คะแนน  ผลการประเมิน  4
3.  นางสาวพัชรา  ศรีจันทร์  ม.  6/4  รวม  99  คะแนน  ผลการประเมิน  4
4.  นางสาวนวลละออง  สลับศรี  ม.  6/6  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
5.  นายอำพล  สลับศรี  ม.  6/8  รวม  98  คะแนน  ผลการประเมิน  4
6.  นางสาวเพชราลัย  เสน่ห์พูด  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการประเมิน  4
7.  นางสาวเมทินี  นิระบุตร  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
8.  นางสาวนันทิยา  เศรษฐา  ม.  6/5  รวม  97  คะแนน  ผลการเรียน  4
9.  นางสาววินิทรา  ชูรัตน์  ม. 6/6  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
10.นางสาวอุมาพร  ด้วงคำ  ม.  6/7  รวม  95  คะแนน  ผลการประเมิน  4
11.นางสาวสุภาพร  มะนุโย  ม.6/8  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
12.นางสาวเพ็ญริญา  ชื่นตา  ม.  6/5  รวม  94  คะแนน  ผลการประเมิน  4
13.นางสาวดวงกมล  บุญศรี  ม.  6/8  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
14.นางสาวแก้วนภา  จิตบรรจง  ม.  6/2  รวม  93  คะแนน  ผลการประเมิน  4
15.นางสาวประภพรรณ  โควาดิสัยกุลบูรณ์  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
16.นางสาวศุภากร  ช่างไชย  ม.  6/5  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
17.นางสาวปรียาภรณ์  คูณทอง  ม.  6/6  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
18.นางสาวสลักจิต  แสวงผล  ม.  6/8  รวม  92  คะแนน  ผลการประเมิน  4
19.นางสาวบงกฏ  พันธ์เพ็ง  ม.  6/8  รวม  91  คะแนน  ผลการประเมิน  4
20.นางสาวอรัญญา  สีมาเมือง  ม.  6/6  รวมคะแนน  91 ผลการประเมิน 4

ปฏิทินสอบปลายภาควันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์

เตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค รายวิชาการงาน 6  รหัสวิชา  ง 33106  ม. 6
ให้นักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนที่เรียนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6
ส่งงานตามปฏิทินการส่งงานรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  6
ภายในวันศุกร์ที่  16  กุมภาพันธ์
สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบกลางภาคให้ติดต่อสอบให้เสร็จโดยด่วน
นักเรียนที่ยังไม่ส่งงานตามต้วชี้วัดหน่วยการเรียนรู้ใดให้รีบส่งก่อนวันที่  14 กุมภา
หน่วยการเรียนรู้ที่  5  ตัวชี้วัดที่ 5  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต
มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานและใช้พลังงานทรัพยากรในการทำงาน
อย่างคุ้มค่าและยั้งยืนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(ให้ส่งงานภายในวันที่  14  กุมภา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ตัวชี้วัดที่ 7 อภิปรายแนวทางเข้าสู่อาชีพเลือกและใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับอาชีพมีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจมีคุณลักษณะที่ดีต่อลักษณะ
(ส่งงานภายในวันที่  16  กุมภา)
แนวข้อสอบปลายภาครายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 6  รหัสวิชา  ง 33106
1.  ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบจำนวน  60  ข้อ  ตัวชี้วัดที่  1-7
2.  ข้อสอบแบบอัตนัย  3  ข้อ  ให้นักเรียนทำในกระดาษที่กรรมการคุมห้องสอบแจกให้
ขอให้นักเรียนโชคดีทุกคนค่ะ
ติวโอเนต  5 – 9  กุมภาพันธ์

แบบทดสอบตัวชี้วัดที่ 1 -3 รายวิชาการถนอมอาหาร รหัสวิชา ง 30231 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เวลา 30 นาที

คำสั่ง  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (X) ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.จากบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าชาวอินเดียแดง
รู้จักใช้วิธีการถนอมอาหารในข้อใด.
1  การตากแห้ง     2  การรมควัน    3  การหมักและการดอง
4  การแช่อิ่มและการเชื่อม    5  การกวนและการเชื่อม
2.ในทวีปเอเชียปรากฏหลักฐานการถนอมอาหารชนิดแรกในข้อใด.
1  ปลาร้า          2  กะปิ            3  นมผง
4  เนื้อแห้งแดดเดียว      5  ผักดองและปลาจ่อม
3.ใครเป็นคนบันทึกว่าคนไทยไม่นิยมกินปลาดิบจึงหาวิธี
แปรรูปปลาให้เปลี่ยนสภาพใหม่.
1  ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์     2  นิโคลาส์  แซว์แวส
3  เซอร์จอน  บาวริ่ง          4  เซอร์หลอด    5  เซอร์บอนล์  ลาแบร์
4.กะปิเป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักจากวัสดุในข้อใด.
1  ปลาดุก      2  ปลาหมอ      3  ปลากระดี๋
4  กุ้งเคย       5  ปลานิล
5.ซีมอง  เดอ  ลาลูแบร์  ราชทูตของพระเจ้าหลุยที่  14  แห่งฝรั่งเศส
เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรัชสมัยใด.
1  พระเอกาทศรถ     2  พระนเรศวรมหาราช
3  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
6.ชาวไทยสมัยอยุธยานิยมทำปลาร้าจากปลาดุกฝรั่งเรียกปลาร้าว่าอะไร.
1  ปลาดุก     2  ปลาอุต     3  ปลาจ่อม
4  ปลาเน่า     5  ปลาเค็ม
7.การถนอมอาหารหมายถึงข้อใด.
1  การรับประทานอาหารที่เก็บไว้นานแต่มีคุณค่าครบ  5  หมู่
2  การเก็บรักษาอาหารด้วยกรรมวิธีต่าง ๆที่ทำให้อาหารอยู่ในสภาพ
ใกล้เคียงกับของสดโดยไม่สูญเสียคุณค่าและสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่า
3  การนำอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์ผ่านกระบวนการที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของอาหารมีรูปร่างรสชาติแปลกใหม่
กลิ่นสีเปลี่ยนไปเกิดเป็นอาหารชนิดใหม่เก็บไว้นาน
4  การรับประทานอาหารที่มีในท้องถิ่นและส่วนที่เหลือจากการรับประทาน
ส่งไปจำหน่ายในท้องถิ่นอื่นด้วย
5  การนำอาหารที่เหลือจากการบริโภคมาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
8.การแปรรูปอาหารหมายถึงข้อใด.(ใช้ตัวเลือกข้อ  7)
9.ข้อใดคือประโยชน์ของการถนอมอาหาร.
1  ช่วยยืดอายุการเก็บอาหารไว้ได้นาน  ประหยัด  ค่าใช้จ่าย
มีอาหารนอกฤดูกาล
2  ช่วยให้เกิดการกระจายอาหารไปในท้องถิ่นที่ไม่มีอาหารชนิดนั้น ๆ
3  ใช้อาหารที่มีมากรับประทานไม่หมดให้เกิดประโยชน์ลดปัญหา
การขาดแคลนอาหาร สะดวกในการขนส่ง
4  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา      5  ถูกทั้งข้อ  1  และ  2
10.การถนอมอาหารโดยใช้กระบวนการให้ความร้อนที่ไม่รุนแรง
โดยอุณหภูมิที่ใช้จะต่ำกว่า  100  องศาเซลเซียสเปลี่ยนแปลง
คุณค่าอาหารน้อยที่สุดหมายถึงข้อใด.
1  พลาสเซอไรซ์    2  สเตอร์ริไรซ์      3  การรมควัน
4  การกวน  การเชื่อม     5  การตากแห้ง

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ง 31102 ม. 4

กิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชไร้ดิน ม. 4
1.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
2.ศึกษาใบความรู้เรื่องการปลูกพืชไร้ดินจากหนังสือเรียนพื้นฐาน
กางงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หน้า 57 -73)
3.สรุปบันทึกย่อลงในสมุดเรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
4.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลข้อดีข้อเสียของการปลูกพืช
ใช้ดินกับการปลูกพืชไร้ดินจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆแล้วบันทึกลงในตาราง
ในสมุดบันทึกจากนั้นวิเคราะห์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยควรปลูกพืช
รูปแบบใดมากกว่ากันเพราะเหตุใด แล้วส่งตัวแทนออกนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์และปลูกพืชไร้ดิน
ระบบใดระบบหนึ่งตามความเหมาะสมจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้จากนั้น
รายงานผลหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อต่อไปนี้
ก.  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ปัญหา
ข.  ลักษณะผลผลิตที่ได้
ค.  แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลผลิตหรือการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ง.  แนวทางการปฏิบัติงานแบบประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ.  แนวทางการนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์
6.ทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
7.ทำแบบฝึกหัดท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน
8.รวมคะแนนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน